My tnh l ch?m ? b?t ?u sau khi b?n thay ?i giao di?n ng?i dng m?c ?nh cho m?t ngn ng? khc nhau

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 329202 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Quan tr?ng Bi vi?t ny ch?a thng tin v? lm th? no ? thay ?i s? ng k?. H?y ch?c ch?n ? sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i n. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ky nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta s ng ky Microsoft Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y thu?t s? Sysprep Mini-Setup, n?u b?n thay ?i m?c ?nh giao (UI) t? ti?ng Anh sang m?t ngn ng? localizes cc t? "qu?n tr?" trong cc ti nguyn Multilingual User Interface Pack (MUI), h? s cho cc ti kho?n ba ch?y trong b?i c?nh h? th?ng (h? th?ng. D?ch v? ?a phng, d?ch v? m?ng) khng c?n ?c ?ng b?. C?u h?nh h? th?ng (S-1-5-18) s? d?ng giao di?n ng?i dng ?a phng nhng h? s d?ch v? m?ng (S-1-5-20) v h? s d?ch v? ?a phng (S-1-5-19) l v?n c?n trong ti?ng Anh. Khi Lsass.exe impersonates cc ti kho?n d?ch v?, khng th?ng nh?t nguyn nhn gy cho my tnh m?t 10 pht ? b?t ?u v nhi?u d?ch v? khng b?t ?u.

Microsoft Windows c th? ng?ng p ?ng trn cc my tnh s? trong khi kh?i ?ng khi windows ang chu?n b? k?t n?i m?ng ?c hi?n th?.

LU ?: Ngn ng? b?n ?a ho t? "qu?n tr?" bao g?m h?u h?t Ngn ng? chu u. Cc ngn ng? ng khng b?n ?a ho t? ny.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra b?i v? thu?t s? Sysprep Mini-Setup ?t l?i cc gi tr? ?a phng ho ?c ?t c?u h?nh thng qua Intl.cpl.

GI?I PHP

Microsoft Windows XP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

iu kin tin quyt

B?n ph?i c Windows XP service pack 1 ci ?t ? p d?ng hotfix ny.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban va nong nay.

Thng tin thay th ban va nong

Hotfix ny khng thay th? b?t k? hotfix no khc.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version   Size   File name
  --------------------------------------------------
  28-Oct-2002 18:31 5.1.2600.11  122,368  Intl.cpl
  28-Oct-2002 18:31 5.1.2600.11  939,520  Syssetup.dll
				

CCH GI?I QUY?T KHC

C?nh bo V?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc b?ng cch s? d?ng k? bin so?n ho?c b?ng cch s? d?ng m?t phng php. Nh?ng v?n ? ny c th? yu c?u b?n ci ?t l?i h? i?u hnh c?a b?n. Microsoft khng th bao am rng nhng s c nay co th c giai quyt. Ban phai t chiu rui ro khi sa i s ng ky.
? lm vi?c xung quanh v?n ? ny trong Windows XP v trong Microsoft Windows Server 2003, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. B?t ?u k? bin so?n.
 2. Xc ?nh v? tr v sau b?m thi?t ?t ng k? sau y:
  HKEY_USERS\S-1-5-18\Control Panel\Desktop
 3. Lu ? gi tr? c?a cc
  MultiUiLanguageID
  kha s? ng k?.
 4. Thay ?i gi tr? c?a cc
  MultiUiLanguageID
  c quan ng k? chnh trong cc thi?t ?t ng k? sau ? ph h?p v?i gi tr? m b?n Lu ? trong b?c 3:
  • HKEY_USERS\S-1-5-19\Control Panel\Desktop
  • HKEY_USERS\S-1-5-20\Control Panel\Desktop
 5. Thot kh?i Registry Editor.
 6. Khi ng lai may tinh.
Sau khi hon t?t th? t?c ny, my tnh kh?i ?ng nhi?u nhanh hn v cc d?ch v? b?t ?u thnh cng.

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 329202 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbmt KB329202 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:329202

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com