Straipsnio ID: 329284 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minimas Microsoft Windows NT 4.0 ir Microsoft Windows 2000 versijas skaitykite 162363 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Gali b?ti rodomas ?is stabdymo klaidos prane?imas:
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Keturi skliausteliuose i?vardyti parametrai gali skirtis.

PRIE?ASTIS

Taip nutinka, nes kompiuterio procesorius aptinka ir prane?a apie nepataisom? aparat?ros klaid? Windows XP sistemoje. Tai gali atlikti Pentium procesoriai, naudodami funkcij? Machine Check Exception (MCE), arba kai kurie Pentium Pro procesoriai, naudodami funkcij? Machine Check Architecture (MCA). ?i klaida gali ?vykti d?l ?i? faktori?:
 • Sistemos magistral?s klaidos
 • Atminties klaidos gali b?ti susijusios su lyginumu arba klaid? taisymo kodo (ECC) problemomis
 • Procesoriaus ar aparat?ros talpyklos klaidos
 • Procesoriaus adres? vertimo buferio (TLB) klaidos
 • Kit? pagrindinio procesoriaus (CPU) tiek?j? aptiktos specifin?s aparat?ros klaidos
 • Tiek?j? aptiktos specifin?s aparat?ros klaidos

B?SENA

Tai lemia kompiuterio dizainas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kompiuterio tikrinimo i?imtis atsiranda, kai Windows XP ir j?s? aparat?ros platforma negali pataisyti aparat?ros klaidos taip, kad sistema gal?t? toliau gerai ir patikimai veikti. Tikslesn? kompiuterio tikrinimo i?im?i? diagnostika yra sud?tinga, ir bendro sprendimo tam n?ra. Nor?dami diagnozuoti ir pa?alinti ?i? trikt?, kreipkit?s ? aparat?ros gamintoj? ar kompiuterio aparat?ros specialist?.

Kompiuterio tikrinimo i?im?i? atsiranda, jei tenkinama viena i? ?i? s?lyg?:
 • J?s? procesorius ar pagrindin? plok?t? veikia ne pagal specifikacijas. Pavyzd?iui, j?s? procesorius ar magistral? veikia per dideliu grei?iu. Rekomenduotina aparat?r? paleisti gamintojo nustatytu grei?iu.
 • Triuk?mingas maitinimas, pertemptos maitinimo juostos, perkrauti ir gendantys maitinimo ?altiniai gali sutrikdyti normali? j?s? kompiuterio veikl?. ?sitikinkite, kad j?s? kompiuterio maitinimo ?altinis yra stabilus ir patikimas.
 • Kompiuteris gali sugesti perkait?s, jei au?inimo ?renginiai nustoja veikti. ?sitikinkite, kad visi au?inimo ?renginiai veikia.
 • J?s? kompiuterio atmintis sugadinta arba yra netinkamo tipo. Jei atminties konfig?racij? neseniai pakeit?te, gr??inkite jai ankstesn? konfig?racij?, kad nustatytum?te, kas blogai. ?sitikinkite, kad naudojate j?s? kompiuteriui tinkan?i? atmint?.
Pastaba: j?s? aparat?roje gali b?ti palaikomos papildomos klaid? registravimo funkcijos, kurios fiksuoja kompiuterio tikrinimo i?imtis ir si?lo problem? sprendimo b?dus.

Pentium ir Pentium Pro procesoriuose yra mechanizmas, kuris aptinka ir prane?a apie su aparat?ra susijusias problemas, pvz., atminties lyginumo ir talpykl? klaidas. Kad prane?t? apie aparat?ros klaid?, procesorius perduoda kompiuterio tikrinimo klaidos signal? sukurdamas kompiuterio tikrinimo i?imt? (18 pertrauktis). Windows XP sistema prane?a apie ?vykusi? klaid? ir parodo parametrus, pagal kuriuos galite atpa?inti i?imt?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie Machine Check Architecture funkcij?, susisiekite su aparat?ros tiek?ju arba procesoriaus gamintoju, arba per?i?r?kite Intel Pentium Pro Family k?r?j? vadovo 3 tom?: Operacin?s sistemos k?r?j? vadovas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 329284 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 1.5
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbprb kbprod2web KB329284

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com