Raksta ID: 329284 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par produktu Microsoft Windows NT 4.0 un Microsoft Windows 2000 skatiet 162363 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Varat sa?emt ??du p?rtrauk?anas k??das zi?ojumu:
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Var at??irties ?etri iekav?s ietvertie parametri.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?d??, ka datora procesors ir noteicis neatkopjamu aparat?ras k??du sist?m? Windows XP un zi?o par to. Lai to noteiktu, procesors izmanto Pentium procesoru datora p?rbaudes iz??mumu (MCE) l?dzekli vai da?u tipu Pentium Pro procesoru datora p?rbaudes arhitekt?ras (MCA) l?dzekli. ?? zi?ojuma par?d??anu var izrais?t ??di faktori:
 • Sist?mas kopnes k??das
 • Atmi?as k??d?s var b?t ietvertas parit?tes vai k??das labojo?? koda (ECC) probl?mas
 • Ke?atmi?as k??das procesor? vai aparat?r?
 • Transl??anas noma?bufera (TLB) k??das procesor?
 • Citas centr?l? procesora ra?ot?jam specifiskas noteiktas aparat?ras probl?mas
 • Ra?ot?jam specifiskas noteiktas aparat?ras probl?mas

STATUSS

??di tas ir projekt?ts.

PAPILDINDORM?CIJA

Datora p?rbaudes iz??mums rodas tad, ja sist?ma Windows XP un aparat?ras platforma nevar atkopt aparat?ras k??du. Tas ir nepiecie?ams, lai sist?ma turpin?tu darboties sekm?gi un dro?i. Detaliz?t?ka datora p?rbaudes iz??muma diagnostika ir sare???ta, un ?ai probl?mai nav visp?r?ga risin?juma. Lai sa?emtu pal?dz?bu ??s probl?mas nov?r?an?, sazinieties ar aparat?ras ra?ot?ju vai datoraparat?ras tehni?i.

Datora p?rbaudes iz??mumus bie?i izraisa ??di nosac?jumi:
 • Procesors vai pamatplate darbojas, p?rsniedzot specifik?cij? noteiktos parametrus. Piem?ram, notiek procesora vai kopnes virstakt??ana. Aparat?ras darba re??m? ieteicams izmantot ra?ot?ja noteikto darb?bas ?trumu.
 • Datora darb?bu var destabiliz?t trauc?jumi str?vas padev?, p?rslogoti baro?anas termin??i, str?vas avoti, kuru parametri atrodas ?rpus noteikt? diapazona, un boj?ti str?vas avoti. P?rbaudiet, vai dators ir pievienots pie stabila un dro?a str?vas avota.
 • Datoru var saboj?t ?rk?rt?jas temperat?ras apst?k?i, kurus izraisa dzes??anas ier??u, piem?ram, ventilatoru, darb?bas k??mes. P?rbaudiet, vai darbojas visas dzes??anas ier?ces.
 • Datora atmi?a, iesp?jams, ir boj?ta vai t?s tips neatbilst j?su datoram. Ja nesen ir main?ta atmi?as konfigur?cija, atjaunojiet iepriek??jo konfigur?ciju, lai noteiktu probl?mas c?loni. P?rbaudiet, vai dator? tiek izmantota pareiz? atmi?a.
Piez?me. Izmantojot k??du papildu re?istr??anas l?dzek?us, aparat?r? var b?t ietverts atbalsta nodro?in?jums, kas apkopo datora p?rbaudes iz??mumu datus un pied?v? konkr?t?ku risin?jumu.

Pentium un Pentium Pro procesori nodro?ina aparat?ras probl?mu, piem?ram, parit?tes k??du un ke?atmi?as k??du, noteik?anas un zi?o?anas meh?nismu. Lai br?din?tu par aparat?ras k??du, procesors zi?o par datora p?rbaudes k??das noteik?anu, ?ener?jot datora p?rbaudes iz??mumu ? p?rtraukumu (Interrupt 18). Sist?ma Windows XP zi?o, ka ir radusies k??da un par?da parametrus, ko var izmantot, lai at?ifr?tu inform?ciju par iz??mumu. Lai sa?emtu inform?ciju par datora p?rbaudes arhitekt?ru, sazinieties ar aparat?ras vai procesora ra?ot?ju vai skatiet Intel Pentium Pro Family Developer's Manual - Volume 3: Operating System Writer's Manual (Intel Pentium Pro saimes izstr?d?t?ja rokasgr?matas 3. s?jums: Oper?t?jsist?mu autora rokasgr?mata).

Rekviz?ti

Raksta ID: 329284 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 1.5
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbprb kbprod2web KB329284

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com