Identifikator ?lanka: 329284 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Za verziju ovog ?lanka za operativne sisteme Microsoft Windows NT 4.0 i Microsoft Windows 2000 pogledajte162363 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.).
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci zaustavljanja:
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
?MACHINE_CHECK_EXCEPTION?
?etiri parametra u zagradi mogu se razlikovati.

UZROK

Do ovog pona?anja dolazi zato ?to je procesor ra?unara otkrio nepopravljivu hardversku gre?ku i prijavio je operativnom sistemu Windows XP. Da bi se ovo uradilo, procesor koristi funkciju ?Machine Check Exception? (MCE) Pentium procesora ili funkciju ?Machine Check Architecture? (MCA) nekih Pentium Pro procesora. Ovu poruku o gre?ci mogu izazvati slede?i faktori:
 • Gre?ke sistemske magistrale
 • Gre?ke memorije koje mogu da uklju?uju parnost ili probleme sa kodom za ispravljanje gre?aka (ECC)
 • Gre?ke u ke?u procesora ili hardvera
 • Gre?ke bafera za prevo?enje adresa (TLB) u procesoru
 • Drugi otkriveni hardverski problemi karakteristi?ni za proizvo?a?a procesora
 • Otkriveni hardverski problemi karakteristi?ni za proizvo?a?a

STATUS

Ovo pona?anje je tako dizajnirano.

DODATNE INFORMACIJE

Do pojave gre?aka u proveri ra?unara dolazi kada Windows XP i hardverska platforma ne mogu da se oporave od hardverske gre?ke kako bi sistem mogao da nastavi da funkcioni?e uspe?no i pouzdano. Odre?enija dijagnoza gre?aka u proveri ra?unara je te?ka i ne postoji op?te re?enje. Obratite se proizvo?a?u hardvera ili tehni?aru za ra?unarski hardver da bi vam pomogao da re?ite ovaj problem.

Problemi u proveri ra?unara ?esto su izazvani nekim od slede?ih uslova:
 • Ne koristite procesor ili mati?nu plo?u u skladu sa specifikacijama. Na primer, pove?ali ste radni takt procesora ili magistrale iznad propisanog. Preporu?ujemo da koristite hardver na brzinama koje je propisao proizvo?a?.
 • Bu?no napajanje, pretrpane produ?ne uti?nice, prejaki izvori napajanja ili preslabi izvori napajanja mogu ugroziti stabilnost ra?unara. Uverite se da imate stabilan, pouzdan izvor napajanja za svoj ra?unar.
 • Ekstremni toplotni uslovi izazvani otkazivanjem ure?aja za hla?enje kao ?to su ventilatori mogu o?tetiti ra?unar. Uverite se da svi ure?aji za hla?enje funkcioni?u.
 • Imate o?te?enu memoriju ili memoriju koja nije odgovaraju?eg tipa za va? ra?unar. Ako ste nedavno promenili konfiguraciju memorije, vratite se na prethodnu konfiguraciju da biste utvrdili ?ta nije u redu. Uverite se da koristite ispravnu memoriju za va? ra?unar.
Napomena Va? hardver mo?e da podr?ava dodatne funkcije za skladi?tenje gre?aka koje otkrivaju gre?ke u proveri ra?unara i predla?u odre?enija re?enja.

Pentium i Pentium Pro procesori obezbe?uju mehanizam za otkrivanje problema vezanih za hardver kao ?to su gre?ke u parnosti memorije i gre?ke u ke?u i izve?tavanje o njima. Da bi vas obavestio o hardverskoj gre?ci, procesor ?alje signal o otkrivanju gre?ke u proveri ra?unara kreiraju?i gre?ku u proveri ra?unara (Prekid 18). Windows XP izve?tava da je do?lo do gre?ke i prikazuje parametre koje mo?ete da koristite da biste de?ifrovali gre?ku. Obratite se prodavcu hardvera ili proizvo?a?u procesora za informacije o arhitekturi provere ra?unara ili pogledajte Uputstvo za programere za porodicu Intel Pentium Pro procesora - 3. tom: uputstvo za programere operativnih sistema.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 329284 - Poslednji pregled: 5. oktobar 2006. - Revizija: 1.5
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbprb kbprod2web KB329284

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com