ID c?a bi: 329284 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
i vi phin ban Microsoft Windows NT 4.0 va Microsoft Windows 2000 trong bai nay, xem 162363.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Ban co th nhn c thng bao li Dng sau:
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151) ...
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Bn tham s trong ngoc n co th thay i.

NGUYN NHN

Hin tng nay xay ra vi b x ly may tinh cua ban a phat hin thy va thng bao mt li phn cng khng th khi phuc i vi Windows XP. thc hin iu nay, b x ly a s dung tinh nng Ngoai l Kim tra may (MCE) cua b x ly Pentium hay tinh nng Kin truc Kim tra may (MCA) cua mt s b x ly Pentium Pro. Nhng yu t sau co th dn n thng bao li nay:
 • Li bus h thng
 • Li b nh co th bao gm s c chn le hay Ma sa li (ECC).
 • li b m n trong b x ly hay phn cng
 • Li B m Dich ia chi (TLB) trong b x ly
 • S c phn cng cu th khac c phat hin lin quan n nha cung cp CPU
 • S c phn cng c phat hin lin quan n nha cung cp

T?NH TR?NG

Hanh vi nay la theo thit k.

THNG TIN THM

Ngoai l kim tra may xay ra khi Windows XP va nn phn cng khng th khi phuc t li phn cng h thng co th tip tuc chay tt. Chn oan cu th hn v cac ngoai l kim tra may la rt kho va cha co giai phap tng quat. Lin h vi nha san xut phn cng hay ky thut vin phn cng may tinh c tr giup khc phuc s c nay.

Ngoai l kim tra may thng do mt trong nhng tinh trang sau y gy ra:
 • Ban chay b x ly hoc bo mach in chinh vt qua thng s ky thut cua chung. For example, you are overclocking the processor or bus. We recommend that you run your hardware at the manufacturer-rated speeds.
 • Ngun in bi nhiu, bang phich cm chiu ng sut qua ln, b ngun qua ln va b ngun hong u gy bt n cho may tinh. am bao rng ban co b ngun n inh, ang tin cy cho may tinh cua minh.
 • Cac iu kin nhit qua nong hoc lanh do cac thit bi lam mat nh quat bi hong co th lam h hai may tinh cua ban. am bao rng tt ca cac thit bi lam mat cua ban vn ang hoat ng.
 • Ban a lam hong b nh hay dung loai b nh khng phu hp vi may tinh cua ban. Nu gn y, ban thay cu hinh b nh, chuyn v cu hinh trc xem co chuyn gi. am bao rng ban ang s dung ung b nh cho may tinh cua ban.
Chu y Phn cng cua ban co th h tr nhng tinh nng ghi li b sung lu lai nhng ngoai l kim tra may va a ra giai phap cu th hn.

B x ly Pentium va Pentium Pro cung cp mt c ch phat hin va thng bao cac s c lin quan n phn cng chng han nh cac li chn le b nh va li b m n. bao hiu li phn cng, b x ly bao hiu kt qua do tim li kim tra may bng cach thu thp ngoai l kim tra may (ngt 18). Windows XP thng bao rng li a xay ra va hin thi cac tham s ma ban co th s dung giai ma trng hp ngoai l. Lin h vi nha cung cp phn cng hay nha san xut b x ly bit thng tin v Kin truc Kim tra may, hoc xem Sach hng dn Nha phat trin Dong may Pentium Pro Intel Tp 3: Sach hng dn Ngi vit H iu hanh.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 329284 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 1.5
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kberrmsg kbprb kbprod2web KB329284

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com