PRB: ข้อความแสดง "การเข้าถึงรีจิสทรีที่ร้องขอการไม่ได้" ข้อผิดพลาดข้อเมื่อโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET พยายามเขียน EventSource ใหม่ในการ EventLog

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 329291 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ ASP.NET เพื่อสร้างแหล่งที่มาของเหตุการณ์ใหม่ในแฟ้มบันทึกของเหตุการณ์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
System.Security.SecurityException: การเข้าถึงรีจิสทรีที่ร้องขอไม่ได้รับอนุญาต

สาเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น โทเค็นผู้ใช้ของกระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน ASP.NET ถูก ASPNET (หรือ NetworkService สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่รันในบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต [IIS] 6.0) เกิดปัญหาในส่วน "อาการ" ได้เนื่องจากบัญชีของคุณไม่มีสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ถูกต้องในการสร้างแหล่งมีเหตุการณ์

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบต้องสร้างแหล่งเหตุการณ์ก่อนที่คุณเรียกใช้แอพลิเคชันเว็บของ ASP.NET เมื่อต้องการสร้างเป็นแหล่งของเหตุการณ์ ใช้ approaches ที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีแรก

สร้างแหล่งมีเหตุการณ์ภายใต้การโปรแกรมประยุกต์แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ใน'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่องข้อความ ชนิดregedit.
 3. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application
 4. คลิกขวาโปรแกรมประยุกต์คีย์ย่อย ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 5. ประเภท:Testชื่อคีย์
 6. ปิด Registry Editor

วิธีการที่สอง

กระบวนการEventLogInstallerคลาใน System.Diagnostics namespace ช่วยให้คุณติดตั้ง และกำหนดค่าแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่อ่านจากโปรแกรมประยุกต์ของคุณ หรือเขียนไปยังขณะทำงาน คุณสามารถสร้างแหล่งของเหตุการณ์ที่ โดยใช้ EventLogInstaller โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใช้ Microsoft Visual Basic .NET หรือ Microsoft Visual c# .NET เพื่อสร้างใหม่ไลบรารีคลาสชื่อ EventLogSourceInstaller โดยค่าเริ่มต้น การClass1.vbแฟ้มหรือClass1.csสร้างแฟ้ม
 2. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันEventLogSourceInstallerแล้ว คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
 3. ในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบ คลิกสองครั้งSystem.Configuration.Install.dllแล้ว คลิกตกลง.
 4. เปลี่ยนชื่อ Class1.vb\Class1.cs MyEventLogInstaller.vb\MyEventLogInstaller.cs
 5. แทนรหัสที่มีอยู่ใน MyEventLogInstaller.vb หรือ MyEventLogInstaller.cs ด้วยตัวอย่างรหัสต่อไปนี้:

  visual Basic ตัวอย่างของ.NET
  Imports System.Diagnostics
  Imports System.Configuration.Install
  Imports System.ComponentModel
  
  <RunInstaller(True)> _
  Public Class MyEventLogInstaller
    Inherits Installer
    Private myEventLogInstaller As EventLogInstaller
  
    Public Sub New()
      ' Create an instance of 'EventLogInstaller'.
      myEventLogInstaller = New EventLogInstaller()
      ' Set the 'Source' of the event log, to be created.
      myEventLogInstaller.Source = "TEST"
      ' Set the 'Log' that the source is created in.
      myEventLogInstaller.Log = "Application"
      ' Add myEventLogInstaller to 'InstallerCollection'.
      Installers.Add(myEventLogInstaller)
    End Sub 
  End Class 
  
  ตัว visual c# .NET อย่าง
  using System;
  using System.Diagnostics;
  using System.ComponentModel;
  using System.Configuration.Install;
  
  
  namespace EventLogSourceInstaller 
  {
  	[RunInstaller(true)]
  	public class MyEventLogInstaller : Installer
  	{
  		private EventLogInstaller myEventLogInstaller;
  
  		public MyEventLogInstaller()
  		{
  			//Create Instance of EventLogInstaller
  			myEventLogInstaller = new EventLogInstaller();
  
  			// Set the Source of Event Log, to be created.
  			myEventLogInstaller.Source = "TEST";
  
  			// Set the Log that source is created in
  			myEventLogInstaller.Log = "Application";
  			
  			// Add myEventLogInstaller to the Installers Collection.
  			Installers.Add(myEventLogInstaller);
  		}
  	}
  }
  
  
 6. ในการการสร้างเมนู คลิกสร้างโซลูชันการสร้างEventLogSourceInstaller.dll.
 7. เปิดพร้อมท์ใน Visual Studio .NET รับคำสั่ง
 8. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เปลี่ยนไปเป็นโฟลเดอร์ที่EventLogSourceInstaller.dllคุณจะอยู่
 9. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้าง EventSource:
  InstallUtil EventLogSourceInstaller.dll

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

 1. ใช้ Visual Basic .NET หรือ Visual .NET c# สร้างใหม่แอพลิเคชันเว็บ asp.net. โดยค่าเริ่มต้นWebForm1.aspxสร้างแฟ้ม
 2. ในมุมมอง HTML ของWebForm1.aspxการแทนรหัสที่มีอยู่ ด้วยตัวอย่างรหัสต่อไปนี้:

  Visual Basic .NET ตัวอย่าง
  <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="true" %>
  <%@ Import namespace="System.Diagnostics" %>
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <HTML>
  	<script language="VB" runat="server">
  	Sub WriteEvent_Click(Src As Object, e As EventArgs)
  	Dim ev As New EventLog("Application")
  	' Event's Source name
  	ev.Source = "TEST" 
  	
  	EventLog.CreateEventSource(ev.Source, "Application")
  	
  Try
  	 ev.WriteEntry(TextBox1.Text)
  	Catch b as exception
  	 Response.write ("WriteEntry " & b.message & "<br>")
  	End Try
  	ev = Nothing
  	End Sub
  	</script>
  
  	<body>
  		<form id="Form1" runat="server">
  			Event message: 
  			<asp:textbox id="TextBox1" runat="server" Width="233px"></asp:textbox>
  			<asp:button id="Button1" onclick="WriteEvent_Click" runat="server" NAME="Button1" text="Write to event log"></asp:button>
  		</form>
  	</body>
  </HTML>
  
  ตัว visual c# .NET อย่าง
  <%@ Page Language="c#" AutoEventWireup="true" %>
  <%@ Import namespace="System.Diagnostics" %>
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
  <HTML>
  	<script language="C#" runat="server">
  	void WriteEvent_Click(Object Src, EventArgs e)
  	{
  	EventLog ev = new EventLog("Application");
  	// Event's Source name
  	ev.Source = "TEST"; 
  	
  	EventLog.CreateEventSource(ev.Source, "Application");
  
  			try
  			{
  				ev.WriteEntry(TextBox1.Text);
  			}
  			catch (Exception b)
  			{
  				Response.Write("WriteEntry " + b.Message + "<br>");
  			}
  			ev = null;
  	}
  	</script>
  
  	<body>
  		<form id="Form1" runat="server">
  			Event message: 
  			<asp:textbox id="TextBox1" runat="server" Width="233px"></asp:textbox>
  			<asp:button id="Button1" onclick="WriteEvent_Click" runat="server" NAME="Button1" text="Write to event log"></asp:button>
  		</form>
  	</body>
  </HTML>
 3. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกเริ่มการทำงานเมื่อต้องการดูWebForm1.aspxหน้าในเบราว์เซอร์
 4. พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความแล้ว คลิกเขียนลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์.
 5. ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีการกล่าวถึงใน "อาการ" ส่วนของบทความนี้ปรากฏขึ้น
 6. เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างแหล่งข้อมูลมีเหตุการณ์ตามที่กล่าวถึงในส่วน "การแก้ปัญหา" และข้อคิดเห็นรหัสต่อไปนี้ในWebForm1.aspx:
  EventLog.CreateEventSource(ev.Source, "Application")
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/f5dcf6h3 (vs.71)
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.diagnostics.eventlog (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 329291 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kberrmsg kbwebforms kbsecurity kbprb kbmt KB329291 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:329291

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com