B?n nh?n đư?c l?i 7391 ngư?i khi b?n ch?y m?t giao d?ch phân ph?i đ?i v?i m?t máy ch? đư?c liên k?t trong SQL Server 2000 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329332 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y m?t giao d?ch phân b? ch?ng l?i m?t liên k?t h? ph?c v? Microsoft SQL Server 2000 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Máy ch?: Msg 7391 ngư?i, t?ng 16, bang 1, đư?ng 2
Chi?n d?ch không đư?c th?c hi?n b?i v? các nhà cung c?p OLE DB 'SQLOLEDB' là không th? b?t đ?u m?t giao d?ch phân ph?i. Nhà cung c?p OLE/DB tr? l?i tin nh?n: m?i giao d?ch không th? nh?p ng? trong các đi?u ph?i viên c?a giao d?ch đ? ch? đ?nh.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? x?y ra b?i v? Microsoft phân ph?i Giao d?ch đi?u ph?i viên (MS DTC) không đư?c c?u h?nh cho truy nh?p m?ng. B?i m?c đ?nh, thi?t l?p truy c?p m?ng c?a MS DTC b? vô hi?u hoá trên m?i cài đ?t SQL Server 2000 trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003.

GI?I PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? các Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó Nh?p vào Thành ph?n d?ch v?.
 2. Trong thu?t s? d?ch v? thành ph?n m? r?ng Thành ph?n D?ch v?, và sau đó b?m đúp chu?t Máy vi tính.
 3. Nh?p chu?t ph?i Máy tính của tôi, sau đó b?mThu?c tính.
 4. B?m vào các MS DTC tab, và sau đó nh?p vàoC?u h?nh b?o m?t.
 5. Trong các C?u h?nh b?o m?t h?p tho?i, nh?n vào đây đ? ch?n các Truy nh?p m?ng DTC h?p ki?m.
 6. Dư?i Truy nh?p m?ng DTC, b?mM?ng lư?i giao d?ch.

  Chú ý N?u b?n cài đ?t Service Pack 1 cho Windows Server 2003, b?n có th? nh?p vào Cho phép trong nư?cCho phép đi ra.
 7. H?y ch?c ch?n r?ng DTC đăng nh?p tài kho?n đư?c thi?t l?p đ?NT Authority\NetworkService.
 8. Nh?p vào Ok.
 9. Trong h?p tho?i thư, nh?p vào Có đ? ti?p t?c.
 10. Trong các DTC Console Message h?p tho?i, Nh?p vào Ok.
 11. Trong các Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i h?p, b?m vàoOk.
 12. Kh?i đ?ng l?i máy tính đ? nh?ng thay đ?i có hi?u l?c.

  Chú ý Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n ph?i kh?i đ?ng d?ch v? DTC trư?c khi b?t đ?u d?ch v? SQL Server đ? các máy ch? đư?c liên k?t phân ph?i công vi?c truy v?n t?t.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
306843Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? b?c tư?ng l?a MS DTC
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
871158B?n không th? cài đ?t Microsoft Office Project Server 2003 trên Microsoft Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 329332 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbbug kbprb kbmt KB329332 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329332

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com