B?n không th? t?o k?t n?i m?ng sau khi b?n khôi ph?c Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329441 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n cài đ?t Service Pack 1 (SP1) dành cho Microsoft Windows XP, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n không th? t?o truy nh?p t? xa ho?c m?ng quay k?t n?i. T?t c? các m?c trên trang "K?t n?i m?ng" c?a k?t n?i m?i Thu?t s? đang m? không có s?n (đi). B?n c?ng có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
  Không th? n?p k?t n?i truy nh?p t? xa Ngư?i qu?n l?.
  L?i 711
 • C?p k?t n?i m?ng đang có s?n ph?m nào.
 • Chia s? k?t n?i Internet và m?ng Internet D?ch v? tư?ng l?a (ICF) k?t n?i không kh?i đ?ng v? c?a m?t ph? thu?c s? th?t b?i.
 • Các s? ki?n sau đây đư?c đăng nh?p đăng nh?p h? th?ng c?a các Xem s? ki?n:

  Ngày: <date>ngu?n: b? đi?u khi?n d?ch v? Th?i gian: <time>th? lo?i: không có Lo?i: L?i s? ki?n ID: 7023 Ngư?i dùng: N/A Máy tính: <computername> Mô t?: D?ch v? qu?n l? k?t n?i truy nh?p t? xa ch?m d?t v?i sau l?i: Truy c?p b? t? ch?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm http://support.Microsoft.com</computername> </time> </date>

  Ngày: <date>ngu?n: Rasman Th?i gian: <time>th? lo?i: không có Lo?i: L?i s? ki?n ID: 20035 Ngư?i dùng: N/A Máy tính: <computername> Mô t?: Qu?n l? k?t n?i truy nh?p t? xa không th? kh?i đ?ng v? nó không th? t?o b? đ?m. Khởi động lại máy tính. Truy c?p b? t? ch?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm http://support.microsoft.com </computername></time></date>

 • Khi b?n c? g?ng b?t đ?u qu?n l? k?t n?i truy nh?p t? xa d?ch v?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Có th? không kh?i đ?ng d?ch v? qu?n l? k?t n?i truy nh?p t? xa trên Local Máy tính.

  L?i 5: Truy c?p b? t? ch?i
  Chú ý B?n nh?n đư?c thông báo l?i này ngay c? khi b?n đang đăng nh?p v?i m?t tài kho?n có hành chính ?y nhi?m.
 • Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i băng thông r?ng AOL (DSL ho?c cáp), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  K?t n?i đ? th?t b?i. M?ng Windows c?a b?n không đư?c c?u h?nh đúng cách.
 • Khi b?n c? g?ng b?t đ?u qu?n l? k?t n?i truy nh?p t? xa d?ch v?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? kh?i đ?ng các d?ch v? qu?n l? k?t n?i truy nh?p t? xa trên máy tính đ?a phương. L?i 1068.
 • Khi b?n th? b?t chia s? k?t n?i Internet trên m?t máy tính Windows XP Home d?a trên, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? kh?i đ?ng qu?n l? k?t n?i t? xa truy c?p t? đ?ng d?ch v? trên máy tính đ?a phương. L?i 1068. Các d?ch v? ph? thu?c ho?c nhóm đ? th?t b?i đ? b?t đ?u.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • B?n cài đ?t Windows XP SP1, và sau đó s? d?ng tính năng khôi ph?c h? th?ng đ? khôi ph?c Windows v? m?t nhà nư?c trư?c khi các cài đ?t các gói d?ch v?.
 • B?n cài đ?t Windows XP SP1 khi Windows XP Home cài đ?t, và sau đó b?n nâng c?p lên Windows XP Professional.
Registry hive h? th?ng không đúng cách khôi ph?c đ? các Windows registry sau khi b?n khôi ph?c Windows.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t l?i Windows XP SP1. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, đ?m b?o r?ng h? th?ng đi?n tho?i, k?t n?i truy nh?p t? xa Qu?n l?, và qu?n l? k?t n?i t? xa truy c?p t? đ?ng d?ch v? đang ch?y.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
330163"L?i 711: không th? n?p b? k?t n?i t? xa truy c?p d?ch v?" thông báo l?i khi b?n t?o k?t n?i m?ng
Đ? ngăn ch?n v?n đ? này x?y ra, cài đ?t b?n c?p nh?t quan tr?ng Q329441. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p các c?a s? sau đây C?p nh?t trang web:
http://update.microsoft.com
Qu?n tr? viên có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Windows Update C?a hàng đ? tri?n khai đ?n nhi?u máy tính. N?u b?n mu?n có đư?c c?p nh?t này cài đ?t sau đó vào m?t ho?c nhi?u hơn m?t máy tính, t?m ki?m Q329441 b?ng cách s? d?ng các Tùy ch?n t?m ki?m nâng cao tính năng trong Windows Update C?a hàng.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? tab trong công c? ngày và th?i gian trong b?ng đi?u khi?n.

Windows XP

  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------
  17-Oct-2002 16:34 5.1.2600.101 218,624 Srrstr.dll

Windows XP SP1

  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  15-Oct-2002 15:32 5.1.2600.1132 226,816 Srrstr.dll
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t t? Windows Update Danh m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166Làm th? nào đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? có chúng tôi làm vi?c xung quanh v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "Khắc phục sự cố cho tôi"ph?n. N?u b?n thích đ? kh?c ph?c v?n đ? này b?n thân b?n, h?y vào các "Để tôi tự khắc phục sự cố"ph?n.

Khắc phục sự cố cho tôiĐ? kh?c ph?c v?n đ? này s? t? đ?ng, b?m vào các Khắc phục sự cố nút ho?c đư?ng d?n. Trong các Tải xuống Tệp h?p tho?i h?p, b?m vào Ch?y và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó thu?t s?.


S?a v?n đ? này
Microsoft Fix it 50621

Chú ý
 • Thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, ti?t ki?m các s?a ch?a nó gi?i pháp cho m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD và sau đó ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Sau đó, đi đ?n nh?ng "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?"ph?n.Để tôi tự khắc phục sự cốN?u b?n không th? cài đ?t l?i SP1, xác minh r?ng các Objectname chu?i giá tr? đư?c thi?t l?p đ? LocalSystem trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
Sau khi b?n làm đi?u này, xóa sau đây đăng k? subkeys. Đây Subkeys trên m?t máy tính d?a trên Windows XP mà không có SP1 cài đ?t có th? gây ra các tri?u ch?ng bài vi?t này mô t?:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
Đ? xóa các phím, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý Th? t?c này bao g?m các bư?c đ? sao lưu trư?c khi khóa registry b?n thay đ?i chúng.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?mOk.
 3. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
 4. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vàoXu?t kh?u.
 5. Trong các Tên tệp h?p, lo?ixu?t kh?u rasman phím, sau đó b?mLưu.
 6. Trong các
  RasMan
  phím, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m cácObjectName chu?i giá tr?.

  N?u giá tr? này không đư?c đ?t đ?LocalSystem, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
  2. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i LocalSystem, sau đó b?m Ok.
 7. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đúp chu?t vào ch?a khóa sau đây trong các đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 8. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoXóa b?.
 9. Nh?p vào Có đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n xóa khóa s? đăng k? đư?c ch?n.
 10. L?p l?i các bư?c 7-9 đ? xóa khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
 11. Thoát kh?i registry editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính.

Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh. N?u v?n đ? c? đ?nh, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u s? c? chưa đư?c kh?c ph?c, b?n có th? liên hệ hỗ trợ.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Để cung cấp phản hồi hoặc báo cáo bất kỳ sự cố nào với giải pháp này, vui lòng để lại nhận xét trên "Khắc phục sự cố cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t thư đi?n t? .

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 329441 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
atdownload kbqfe kberrmsg kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB329441 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329441

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com