C?u h?nh đúng Staging Area Space đ?i v?i các b?n sao t?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329491 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? không gian đúng staging area cho b?n sao c?a b?. D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) t?o ra t?p tin dàn đ? sao chép d? li?u gi?a các thành viên đ?t b?n sao. Nó là quan tr?ng đ? phân b? đ? khu v?c dàn v? tr?. N?u b?n không có đ? không gian staging area, khác nhau v?n đ? có th? x?y ra.

THÔNG TIN THÊM

Dàn c?p c?a hàng s?a đ?i t?p tin t?m th?i trư?c khi h? đang lan truy?n cho các đ?i tác nhân r?ng khác. FRS đóng gói các d? li?u và các thu?c tính có liên quan đ?n replicated t?p (ho?c thư m?c) đ?i tư?ng trong m?t t?p tin dàn. FRS c?n đ? không gian khu v?c dàn trên c? hai thư?ng ngu?n và h? ngu?n máy tính đ? nhân r?ng các t?p tin.

Đ?i v?i Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) và sau đó, khi m?t t?p tin dàn đ? đư?c t?o ra trên máy tính có ngu?n g?c, FRS nén t?p tin. Đi?u này ti?t ki?m không gian trong các dàn t?p tin và nguyên nhân ít d? li?u đư?c nhân r?ng gi?a các thành viên. Nó c?ng đ?m b?o r?ng các t?p tin d? li?u có th? đư?c cung c?p cho các đ?i tác không có v?n đ? g? t?p tin ho?t đ?ng có th? ngăn ch?n truy c?p vào t?p tin g?c.

Khu v?c dàn gi?i h?n kích thư?c trong Windows 2000 và Microsoft Windows Server 2003 là:
Kích thư?c m?c đ?nh: 660 megabyte (MB)
Kích thư?c t?i thi?u: 10 MB
Kích thư?c t?i đa: 2 terabytes
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
221111Mô t? FRS m?c trong Registry
264822 Đi?m d?ng d?ch v? sao nhân b?n đáp ?ng khi dàn khu v?c đư?c đ?y đ? t?p tin
N?u b?n đang s? d?ng Windows 2000 SP2 ho?c trư?c đó, lưu ? r?ng FRS ng?ng sao chép n?u khu v?c dàn ch?y ra kh?i không gian mi?n phí. N?u m?t thành viên đ?t b?n sao đi offline cho m?t th?i gian dài, nhân r?ng không ch?n trên m?t thành viên Thư?ng lưu v? khu v?c dàn là đ?y. V? v?y, nó là t?t hơn là s? d?ng m?t ư?c tính r?ng lư?ng cho kích thư?c staging area.

Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) và sau đó s? d?ng m?t C?p Nh?t thu?t toán qu?n l? dàn-t?p tin. V?i các thu?t toán C?p Nh?t, n?u FRS c? c?p phát v? tr? cho m?t t?p tin dàn nhưng không thành công (v? không không đ? không gian ho?c v? không gian s? d?ng đ? đ?t đ?n 90 ph?n trăm c?a các dàn gi?i h?n v? tr?), FRS s? b?t đ?u đ? xóa dàn file. T? ch?c t?p tin là xóa b? (trong th? t? c?a th?i gian dài nh?t k? t? khi truy c?p cu?i) cho đ?n khi các không gian trong s? d?ng đ? gi?m xu?ng dư?i 60 ph?n trăm c?a là gi?i h?n v? tr? dàn. V? v?y, nó không ph?i là quan tr?ng đ? s? d?ng l?n m?t ư?c tính cho dàn khu v?c kích thư?c như nó là dành cho pre-SP3 h? th?ng, nhưng nó v?n c?n là m?t ? tư?ng t?t đ? làm như v?y. Đi?u này s? giúp đ? ngăn ch?n đ?a ho?c tài nguyên CPU đư?c tiêu th? b?i nhi?u l?n dàn và xóa các t?p tin.

Ngoài ra, n?u b?n không ph?i phân b? đ? khu v?c dàn không gian và các d?ch v? b?t đ?u quá tr?nh d?n d?p khi 90 ph?n trăm c?a các phân b? không gian s? d?ng, h? th?ng ph?i t?o ra các t?p tin m?t l?n n?a. Sao nhân b?n có th? làm ch?m ho?c d?ng l?i n?u nhi?u file ho?c t?p tin r?t l?n s? đư?c di chuy?n.

Dàn kích thư?c khuy?n ngh? cho FRS trên Windows 2000 SP3 và sau đó

Đi?u này các b?ng danh sách đư?c đ? ngh? kích thư?c staging area.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
K?ch b?nT?i thi?uTrung CaseT?t nh?t Hiệu suất
Căn c? dàn v? tr?660 MB660 MB660 MB
VVJOIN (khi b?n thêm m?t thành viên m?i)MAX [660 MB ((128 t?p tin l?n nh?t trong b? b?n sao) * s? h? ngu?n k?t n?i) * 1.2]MAX [660 MB ((128 t?p tin l?n nh?t trong b? b?n sao) * s? lư?ng downstream Connections) * 1.2]MAX [660 MB, ((128 tác ph?m l?n nh?t trong các Replica Set) * s? h? ngu?n k?t n?i) * 1.2]
Backlog (chi?m l?ch tr?nh)0KHÁC: (T?i đa là d? ki?n s? lư?ng thay đ?i t?p tin» trong th?i h?n 7 ngày) * 1.2KHÁC: Không (gian b? sung tương đương v?i đ?y đ? d? ki?n b?n sao đ?t kích thư?c) * 1.2
C?u h?nh ghi chúKhông có? đ?a khác nhau cho khu v?c dànKhác nhau cho khu v?c dàn ? đ?a
Khuy?n ngh?Không khuy?n cáoKhuy?n cáoĐ? ngh? cho các c?u h?nh v?i các yêu c?u th?c hi?n t?t nh?t
Chú ý S? d?ng nh?ng con s? trong b?ng này là cơ s? ki?n ngh?; đi?u ch?nh các giá tr? đ? phù h?p v?i c?u h?nh c?a b?n.

Lưu ? r?ng Nh?t k? đi ra FRS ch? bi?n đ? đư?c thay đ?i trong Windows 2000 bài-SP2 hotfix và trong SP3 đ? gi? l?i s? thay đ?i đơn đ?t hàng ngay c? sau khi h? đ? đư?c g?i cho t?t c? hi?n t?i h? ngu?n các đ?i tác. S? thay đ?i này cho phép FRS đ? đ?ng b? hóa v?i m?t m?i ? h? ngu?n đ?i tác t? các b?n ghi ra bên ngoài và đ? tránh m?t IDTable đ?y đ? quét. S? thay đ?i này là h?u ích trong các môi trư?ng nơi topo thay đ?i thư?ng xuyên. S? thay đ?i này là c?ng h?u ích trong bu?i gi?i thi?u trư?c khi các thành viên m?i là đ?n tr?c tuy?n trong m?t đo?n ng?n th?i gian.

M?c đ?nh outlog thay đ?i th? t? duy tr? th?i gian là 7 ngày. Không gian ph? thu?c vào cách s? d?ng và môi trư?ng c?a b?n. B?i v? có m?t thói quen d?n d?p đư?c thêm vào đó b?t đ?u khi 90 ph?n trăm c?a không gian đư?c phân b? dàn là đ?t đ?n, m?t y?u t? an toàn 1,2 đ? đư?c thêm vào trong phương tr?nh.

Đ? thêm thông tin v? dàn qu?n l? khu v?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321557C?i ti?n trong vi?c phát hành bài-S Ntfrs.exe đó đ? đư?c đóng gói v?i m?t tr?nh đi?u khi?n Ntfs.sys C?p Nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 329491 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB329491 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329491

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com