M?t c?m nt v?i hai card m?ng khng nh?n ?c tin nh?n

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 329492 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bi vi?t ny ? ?c lu tr?. Bi vi?t ?c cung c?p "nguyn tr?ng" v s? khng c?n ?c c?p nh?t n?a.
Quan tr?ng Bi vi?t ny ch?a thng tin v? lm th? no ? thay ?i s? ng k?. Hay chc chn sao lu s ng ky trc khi ban sa i no. Hay chc chn rng ban bit cach khi phuc s ng ky nu s c xay ra. bit thm thng tin v cach sao lu, phuc hi, va sa i s ng ky, hay bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
256986 M ta s ng ky Microsoft Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

N?u m?t nt c?m Microsoft c nhi?u hn m?t b? i?u h?p m?ng, Microsoft thng bo x?p hng 3.0 ho?c th x?p hng 2.0 c th? c? g?ng s? d?ng b? i?u h?p m?ng sai.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra khi th x?p hng 3.0 ho?c th x?p hng 2.0 s? d?ng ?a ch? IP ?u tin m n thi?t l?p t? m?t cu?c g?i ?n cc GetHostByName() m?ng API. i?u ny l khng nh?t thi?t ph?i ng ?a ch? IP.

GI?I PHP

Th x?p hng 3,0

? gi?i quy?t v?n ? ny trong bi vi?t x?p hng 3.0, b?n ph?i thm kha registry sau y nh l m?t chu?i gi tr?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\BindInterfaceIP
Gi tr? s? ng k? ny cho bi vi?t x?p hng 3,0 ?a ch? IP ? s? d?ng.

B?n c?ng ph?i thm kha registry sau y nh l m?t chu?i gi tr? ? ni v?i MSMQ t?p trung ngu?n l?c m ?a ch? IP ? s? d?ng:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSMQ\Clustered QMs\MSMQ$ ResourceName\Parameters\BindInterfaceIP
Gi tr? s? ng k? ny cho bi vi?t x?p hng clustering ti nguyn ?a ch? IP ? s? d?ng. Gi tr? s? ng k? ny c th? bao g?m ?a ch? IP ?c ?t tn theo www.<xxx.yyy.zzz>. N?u phm ny l hi?n nay, tin nh?n x?p hng 3,0 g?n b v?i ch? ?n ?a ch? ny ? g?i v nh?n tin nh?n.</xxx.yyy.zzz>

Th x?p hng 2,0

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Cp nht nong c h tr hin ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, goi nay chi c dung khc phuc s c c m ta trong bai vit nay. Chi ap dung hotfix o cho cac h thng ang gp phai s c cu th nay. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho gi d?ch v? ti?p theo c ch?a hotfix ny.

khc phuc s c nay ngay lp tc, hay lin h vi Dich vu H tr Khach hang cua Microsoft nhn hotfix. ?i v?i m?t danh sch ?y ? cc d?ch v? h? tr? Microsoft khch hng s? i?n tho?i v thng tin v? chi ph h? tr?, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Trong tr?ng h?p ?c bi?t, chi ph m th?ng ph?i gnh ch?u cho cc cu?c g?i h? tr? c th? ?c h?y b? n?u chuyn vin h? tr? Microsoft xc ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n ? c?a b?n. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho cc C?p Nh?t c? th? trong cu h?i.

C?nh bo V?n ? nghim tr?ng c th? x?y ra n?u b?n s?a ?i registry khng chnh xc b?ng cch s? d?ng k? bin so?n ho?c b?ng cch s? d?ng m?t phng php. Nhng s c nay co th yu cu ban cai t lai h iu hanh. Microsoft khng th bao am rng nhng s c nay co th c giai quyt. Ban phai t chiu rui ro khi sa i s ng ky.

B?n ph?i thm kha registry sau y nh l m?t chu?i gi tr? cho bi?t tin nh?n x?p hng 2.0 m ?a ch? IP ? s? d?ng:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSMQ\Parameters\BindInterfaceIP.
Kha s? ng k? ny c th? bao g?m ?a ch? IP ?c ?t tn theo www.<xxx.yyy.zzz>. N?u phm ny l hi?n nay, tin nh?n x?p hng 2.0 g?n b v?i ch? ?n ?a ch? ny ? g?i v nh?n tin nh?n.</xxx.yyy.zzz>

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? tab trong cc Ngay gi m?c trong b?ng i?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File Name
  --------------------------------------------------------------
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.759     280,336 Mq1repl.dll   
  21-Oct-2002 19:38 5.0.0.759     14,096 Mq1sync.exe   
  27-Aug-2002 22:54 5.0.0.756     74,832 Mqac.sys
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.757     215,312 Mqads.dll    
  27-Aug-2002 01:35 5.0.0.756     21,776 Mqbkup.exe    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.750     76,560 Mqdscli.dll   
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.735     41,744 Mqdssrv.dll   
  21-Oct-2002 19:38 5.0.0.759     98,064 Mqmig.exe    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.759     265,488 Mqmigrat.dll   
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.740     222,480 Mqoa.dll     
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.748      8,976 Mqperf.dll    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.758     424,208 Mqqm.dll     
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.756     102,672 Mqrt.dll     
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.759     70,928 Mqsec.dll    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.756     23,824 Mqupgrd.dll   
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.756     110,352 Mqutil.dll    
  21-Oct-2002 20:31 5.0.0.748     64,784 Msmq.cpl
				

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Th x?p hng 2,0

Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP 2000 Goi dich vu s 4.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 329492 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Hai 2014 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Message Queuing 3.0
 • Microsoft Message Queuing 2.0
T? kha:
kbnosurvey kbarchive kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbmt KB329492 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:329492

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com