Raksta ID: 329564 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par to, k? ieg?t programmat?ras rokasgr?matu Microsoft sp?l?m, kuras ir uzskait?tas sada?? ?Attiecas uz?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai pas?t?tu druk?tu rokasgr?matas kopiju no Microsoft, sazinieties ar Microsoft pas?t?jumu centru pa t?lruni 1-800-360-7561.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
326246 K? aizst?t zaud?tu, boj?tu vai tr?ksto?u Microsoft programmat?ru vai aparat?ru

Lai lejupiel?d?tu rokasgr?matas, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://microsoftgamesinsider.com/pcmanual.htm
Lai ieg?tu rokasgr?matu no programmat?ras kompaktdiska, izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m.

Piez?me. Vair?ku programmat?ras rokasgr?matu failu skat??anai ir nepiecie?ama programmat?ra Adobe Acrobat Reader. Programmat?ra Adobe Acrobat Reader ir ietverta da?u programmat?ru pakotn?s.

Microsoft Dungeon Siege, versija 1.0

 1. Dungeon Siege 1 kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\Manuals\DSManual.pdf.
 3. Kad rokasgr?matas fails ir atv?rts programmat?r? Adobe Acrobat Reader, noklik??iniet uz Druk?t izv?ln? Fails un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Microsoft Train Simulator, versija 1.0

 1. Train Simulator kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Visas programmas, nor?diet uz Microsoft sp?les, nor?diet uz Train Simulator un p?c tam noklik??iniet uz Train Simulator Manual.
 3. Kad rokasgr?matas fails ir atv?rts programmat?r? Adobe Acrobat Reader, noklik??iniet uz Druk?t izv?ln? Fails un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Combat Flight Simulator 3

 1. Atrodiet ?o failu:
  C:\Programmu faili\Microsoft sp?les\Combat Flight Simulator 3\manuals
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Fs.pdf, Mow.pdf vai Utaw.pdf.

  ?ie faili attiec?gi ir Flight School rokasgr?mata, Machines of War rokasgr?mata un Understanding the Tactical Air War rokasgr?mata.
 3. Kad rokasgr?matas fails ir atv?rts programmat?r? Adobe Acrobat Reader, noklik??iniet uz Druk?t izv?ln? Fails un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Ja j?su dator? nav instal?ta programmat?ra Adobe Acrobat Reader, veiciet dubultklik??i uz faila 2. disks:\ADOBE\RP505ENU.EXE un p?c tam veiciet ekr?n? nor?d?t?s darb?bas.

Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, versija 1.0

 1. Combat Flight Simulator 2 1. kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz mapes Kompaktdisku vai DVD diskdzinis: \Manual.

Microsoft Flight Simulator 2002

 1. Flight Simulator 2002 1. kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.

  Ja j?su dator? nav instal?ta programmat?ra Adobe Acrobat Reader, veiciet dubultklik??i uz mapes Kompaktdisku diskdzinis:\Extras\Ar405eng un p?c tam veiciet ekr?n? nor?d?t?s darb?bas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Visas programmas, nor?diet uz Microsoft sp?les un p?c tam noklik??iniet uz Flight Simulator 2002.
 3. Noklik??iniet uz Flight Simulator 2002 Manual.

  Citas sp?les Flight Simulator 2002 rokasgr?matas un inform?cija, piem?ram, ?so uzzi?u karte un galven?s komandas, atrodas cietaj? disk?:\Programmu faili\Microsoft sp?les\FS2002\Help.
 4. Kad rokasgr?matas fails ir atv?rts programmat?r? Adobe Acrobat Reader, noklik??iniet uz Druk?t izv?ln? Fails un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Microsoft Zoo Tycoon 1 un 2

 1. Zoo Tycoon 1 kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.

  Ja j?su dator? nav instal?ta programmat?ra Adobe Acrobat Reader, veiciet dubultklik??i uz mapes Kompaktdisku diskdzinis:\Goodies\Ar500ENU un p?c tam veiciet ekr?n? nor?d?t?s darb?bas.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\Manuals\English.pdf.

  Lai ieg?tu sp?les Marine Mania rokasgr?matu, veiciet dubultklik??i uz faila Mardino.pdf vai Zooty.pdf.
 3. Rokasgr?mata tiks atv?rta programmat?r? Adobe Acrobat Reader.

  Ja programmat?ra Acrobat Reader dator? nav instal?ta, instal?cijas programma j?su ?rt?b?m ir pieejama map? Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\Goodies.
 4. Sp?les Zoo Tycoon 2 rokasgr?mata ir atrodama map? Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\Manuals.

Microsoft Links 2001

 1. Links 2001 kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\Manuals\English.pdf.
 3. Kad rokasgr?matas fails ir atv?rts programmat?r? Adobe Acrobat Reader, noklik??iniet uz Druk?t izv?ln? Fails un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Microsoft Freelancer, versija 1.0

 1. Freelancer kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\Extras\MANUAL\English.pdf.
 3. Kad rokasgr?matas fails ir atv?rts programmat?r? Adobe Acrobat Reader, noklik??iniet uz Druk?t izv?ln? Fails un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Microsoft Rise of Nations

 1. Freelancer kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\Goodies\mnlengl.pdf.
 3. Kad rokasgr?matas fails ir atv?rts programmat?r? Adobe Acrobat Reader, noklik??iniet uz Fails, noklik??iniet uz Druk?t un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
Lai sa?emtu inform?ciju, k? ieg?t Adobe Acrobat Reader, apmekl?jiet ?o Adobe vietni:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Microsoft Rise of Nations: Gold Edition

 1. 1. kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Atveriet mapi Mans dators, ar peles labo pogu noklik??iniet uz kompaktdisku vai DVD diskdzi?a un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 3. Atveriet mapi Manual (Rokasgr?mata) un p?c tam veiciet dubultklik??i, lai atv?rtu rokasgr?matu nepiecie?amaj? valod?.

Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots

 1. Sp?les kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\Manual\RiseofNationsXPackManual_English.pdf.

Microsoft Age of Mythology

 1. Age of Mythology kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\AOM\DOCS\AOMSTA_1.PDF.

Microsoft Age of Mythology: Gold Edition

 1. Age of Mythology: Gold Edition kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz mapes Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\aom\files2\docs.
 3. Sp?les rokasgr?matas PDF faila atv?r?ana.

Microsoft Age of Mythology: The Titans

 1. Age of Mythology: The Titans kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\aom\docs\aomxp__3.pdf.

Microsoft Links 2003

 1. Links 2003 kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\Manuals\English.pdf.

Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna

 1. Dungeon Siege: Legends of Aranna 1. kompaktdiska ievieto?anas laik? nospiediet un turiet nospiestu tausti?u SHIFT.
 2. Veiciet dubultklik??i uz faila Kompaktdisku vai DVD diskdzinis:\MANUALS\DSLOA\DSLoaENG.pdf.
Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Korpor?cija Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 329564 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe
 • Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbui kbhowto KB329564

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com