Identifikator ?lanka: 329564 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da nabavite primerak priru?nika za softver za Microsoft igre koje su navedene u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste poru?ili primerak od?tampanog priru?nika od korporacije Microsoft, obratite se Microsoft uredu za naru?ivanje na broj 1-800-360-7561.

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
326246 Zamena Microsoft softvera ili hardvera koji je izgubljen, pokvaren ili koji nedostaje

Da biste preuzeli priru?nike, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://microsoftgamesinsider.com/pcmanual.htm
Da biste nabavili priru?nik sa softverskog CD-ROM-a, koristite neki od slede?ih metoda.

Napomena Morate da koristite Adobe Acrobat Reader da biste prikazali neke od datoteka softverskog priru?nika. Adobe Acrobat Reader softver se dostavlja u nekim softverskim paketima.

Microsoft Dungeon Siege, verzija 1.0

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Dungeon Siege disk 1 CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\Manuals\DSManual.pdf.
 3. Kada se datoteka priru?nika otvori u programu Adobe Acrobat Reader, u meniju Datoteka izaberite stavku Od?tampaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Microsoft Train Simulator, verzija 1.0

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Train Simulator CD-ROM.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, zatim na Microsoft igre, zatim na Train Simulator, a potom kliknite na Priru?nik za Train Simulator.
 3. Kada se datoteka priru?nika otvori u programu Adobe Acrobat Reader, u meniju Datoteka izaberite stavku Od?tampaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Combat Flight Simulator 3

 1. Prona?ite slede?u datoteku:
  C:\Program Files\Microsoft Games\Combat Flight Simulator 3\manuals
 2. Dvaput kliknite datoteku Fs.pdf, Mow.pdf ili Utaw.pdf.

  One su Flight School priru?nik, Machines of War priru?nik i Understanding the Tactical Air War priru?nik, po tom redosledu.
 3. Kada se datoteka priru?nika otvori u programu Adobe Acrobat Reader, u meniju Datoteka izaberite stavku Od?tampaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako na ra?unar nije instaliran Adobe Acrobat Reader, dvaput kliknite na datoteku Disk 2:\ADOBE\RP505ENU.EXE, a zatim sledite uputstvo koje se pojavi na ekranu.

Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, verzija 1.0

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Combat Flight Simulator 2 disk 1 CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na fasciklu na na CD ili DVD jedinici:\Manual.

Microsoft Flight Simulator 2002

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Flight Simulator 2002 CD-ROM disk 1.

  Ako na ra?unar nije instaliran Adobe Acrobat Reader, dvaput kliknite na fasciklu na CD jedinici:\Extras\Ar405eng, a zatim sledite uputstvo koje se pojavi na ekranu.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, zatim na Microsoft igre, a potom izaberite stavku Flight Simulator 2002.
 3. Izaberite Priru?nik za Flight Simulator 2002.

  Drugi priru?nici i informacije za Flight Simulator 2002, kao ?to su Kartica za brze reference i Tasterske komande, nalaze se na ?vrstom disku:\Program Files\Microsoft Games\FS2002\Help folder.
 4. Kada se datoteka priru?nika otvori u programu Adobe Acrobat Reader, u meniju Datoteka izaberite stavku Od?tampaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Microsoft Zoo Tycoon 1 i 2

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Zoo Tycoon 1 CD-ROM.

  Ako na ra?unar nije instaliran Adobe Acrobat Reader, dvaput kliknite na fasciklu na CD ili DVD jedinici:\Goodies\Ar500ENU, a zatim sledite uputstvo koje se pojavi na ekranu.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\Manuals\English.pdf.

  U slu?aju igre Marine Mania dvaput kliknite na datoteku Mardino.pdf ili Zooty.pdf.
 3. Na taj na?in ?e se otvoriti priru?nik u programu Adobe Acrobat Reader.

  Ako Acrobat Reader nije instaliran na ra?unaru, instalacioni program mo?ete da na?ete u fascikli na CD ili DVD jedinici:\Goodies.
 4. Priru?nik za Zoo Tycoon 2 mo?ete da na?ete u fascikli na CD ili DVD jedinici :\Manuals.

Microsoft Links 2001

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Links 2001 CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\Manuals\English.pdf.
 3. Kada se datoteka priru?nika otvori u programu Adobe Acrobat Reader, u meniju Datoteka izaberite stavku Od?tampaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Microsoft Freelancer verzija 1.0

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Freelancer CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\Extras\MANUAL\English.pdf.
 3. Kada se datoteka priru?nika otvori u programu Adobe Acrobat Reader, u meniju Datoteka izaberite stavku Od?tampaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Microsoft Rise of Nations

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Freelancer CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\Goodies\mnlengl.pdf.
 3. Kada se datoteka priru?nika otvori u programu Adobe Acrobat Reader, u meniju Datoteka izaberite stavku Od?tampaj, a zatim kliknite na dugme U redu.
Za informacije o tome kako da nabavite Adobe Acrobat Reader posetite slede?u Adobe Veb lokaciju:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Microsoft Rise of Nations: Gold Edition

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate disk 1 CD.
 2. Otvorite Moj ra?unar, kliknite desnim tasterom mi?a na CD ili DVD jedincu, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Otvorite fasciklu ?Priru?nik?, a zatim dvaput kliknite da biste otvorili priru?nik na ?eljenom jeziku.

Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate CD-ROM igre.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\Manual\RiseofNationsXPackManual_English.pdf.

Microsoft Age of Mythology

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Age of Mythology CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\AOM\DOCS\AOMSTA_1.PDF.

Microsoft Age of Mythology: Gold Edition

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Age of Mythology: Gold Edition CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na fasciklu na na CD ili DVD jedinici:\aom\files2\docs.
 3. Otvorite PDF datoteku priru?nika za igru.

Microsoft Age of Mythology: The Titans

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Age of Mythology: The Titans CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\aom\docs\aomxp__3.pdf.

Microsoft Links 2003

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Links 2003 CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\Manuals\English.pdf.

Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna

 1. Pritisnite i zadr?ite taster SHIFT dok stavljate Dungeon Siege: Legends of Aranna disk 1 CD-ROM.
 2. Dvaput kliknite na datoteku na CD ili DVD jedinici:\MANUALS\DSLOA\DSLoaENG.pdf.
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 329564 - Poslednji pregled: 29. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe
 • Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbui kbhowto KB329564

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com