Straipsnio ID: 329632 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. Microsoft nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Straipsnyje apra?oma universalios nuosekliosios magistral?s (USB) 2.0 tvarkykl?s palaikymo galimyb? Microsoft Windows XP 1 pakeitim? pakete.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Windows XP 1 pakeitim? pakete (SP1) yra bet kokio pagrindinio valdiklio, suderinamo su i?pl?stine pagrindinio valdiklio s?saja (EHCI), USB 2.0 palaikymas. Jei savo kompiuteryje neseniai ?dieg?te Windows XP 1 pakeitim? paket?, tuomet nor?dami gauti naujausias USB 2.0 tvarkyles vadovaukit?s ?io straipsnio nurodymais.

Kaip nustatyti, kad jums nereikia naujinti

Jums nereikia naujinti USB 2.0 palaikymo, jei tenkinama nors viena i? ?i? s?lyg?:
 • Pirkote nauj? USB 2.0 palaikan?i? sistem?, kurioje jau buvo ?diegtas Windows XP 1 pakeitim? paketas. J?s? originalios ?rangos gamintojas (O?G) patvirtina, kad sistema turi naujausias USB 2.0 tvarkykles.
 • Windows XP 1 pakeitim? paketas jau ?diegtas j?s? kompiuteryje. ?d?jote nauj? su USB 2.0 suderinam? papildom? PCI plok?t?. ?iuo atveju, tvarkykli? diegimo metu automati?kai parenkamos naujausios Windows XP 1 pakeitim? paketo USB 2.0 tvarkykl?s.
 • Pirkote ir ?dieg?te Windows XP kartu su CD-ROM diske prid?tu 1 pakeitim? paketu.
 • Pirkote kompiuter? i? O?G, kuris ir i? karto ?diegia Windows XP 1 pakeitim? paket?. O?G u?tikrina, kad atitinkamos USB 2.0 tvarkykl?s sistemoje bus nustatytos ir ?diegtos GUI re?imo diegimo metu.

Kaip Windows XP 1 pakeitim? pakete atnaujinti ? USB 2.0 i?pl?stin? pagrindinio valdiklio tvarkykl?

Jei j?s? kompiuteris palaiko USB 2.0 ir turite O?G ?diegt? USB 2.0 tvarkykl?, galite ir toliau naudoti anks?iau ?diegt? USB 2.0 tvarkykl?. Tai padaryti galite netgi ?dieg? Windows XP 1 pakeitim? paket?.

Windows XP 1 pakeitim? pakete nor?dami atnaujinti ? USB 2.0 i?pl?stin? pagrindinio valdiklio tvarkykl?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?sitikinkite, kad Windows XP 1 pakeitim? paketas ?diegtas. Jei gavote prane?im? tai padaryti, b?tinai i? naujo paleiskite kompiuter?.

 2. Atidarykite ?rengini? tvarkytuv?. Suraskite ?renginiai pagal r???.

  Nor?dami atidaryti ?rengini? tvarkytuv? komand? eilut?je paleiskite Devmgmt.msc arba atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Tvarkyti.
  2. I?pl?skite Sistemos ?rankiai, spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?, tada meniu Rodymas spustel?kite ?renginiai pagal r???.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite USB 2.0 EHCI pagrindinis valdiklis, tada spustel?kite Naujinti tvarkykl?.

  USB pagrindinio valdiklio ?ra?? galite rasti vienoje i? ?i? viet?:
  • Universalios nuosekliosios magistral?s valdikliai.
  • Kiti ?renginiai

   PASTABA: srityje Kiti ?renginiai, USB pagrindinio valdiklio ?ra?as pa?ym?tas kaip Universalios nuosekliosios magistral?s valdiklis su geltonu ?auktuku.
 4. Spustel?kite Diegti programin? ?rang? automati?kai (rekomenduojama), tada spustel?kite Toliau.
 5. Kai diegimas baigtas, spustel?kite Baigti.

  PASTABA: gali atsirasti prane?imas, kuriame pra?oma paleisti kompiuter? i? naujo, kad b?t? baigtas diegimas.

Kaip patikrinti tvarkykl?s versijas

?sitikinkite, kad turite naujausias USB 2.0 tvarkykles, esan?ias Windows XP 1 pakeitim? pakete. Galite tai padaryti patikrindami tvarkykli? versijas ?ioje lentel?je:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
DataVersijaFailo vardas
2002-08-295.1.2600.1106 ar v?lesn?s versijosUsbport.sys
2002-08-295.1.2600.1106 ar v?lesn?s versijosUsbhub.sys
2002-08-295.1.2600.1106 ar v?lesn?s versijosHccoin.dll
2002-08-295.1.2600.1106 ar v?lesn?s versijosUsbehci.sys
PASTABA: kai diegiate USB 2.0 tvarkykles i? Windows XP 1 pakeitim? paketo, perra?omi bet kokie tre?iosios ?alies tiek?j? pateikti j?s? PCI papildom? plok??i? USB 2.0 tvarkykli? d?klai. Rrekomenduojame, kad pa?alintum?te ?iuos tvarkykli? d?klus prie? prad?dami diegti Windows XP 1 pakeitim? paketo USB 2.0 tvarkykles.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

USB 2.0 specifikacija yra originalios USB 1.1 specifikacijos redakcija. USB 2.0 buvo patvirtinta 2000 m. baland?io m?n. Atitinkama EHCI specifikacija buvo u?baigta 2002 m. kovo m?n.

Windows XP nepalaik? USB 2.0 technologijos d?l ?i? prie?as?i?:
 • Nebuvo kokybi?k? suderinam? su EHCI 1.0 pagrindini? valdikli?.
 • Nepakako kokybi?k? testavimui skirt? USB 2.0 ?rengini?.
Windows XP 1 pakeitim? paketo diegimo programa sukurta atnaujinti visas tvarkykles ir visus failus, kurie yra Windows XP. Kadangi USB 2.0 tvarkykli? nebuvo Windows XP, tod?l ?dieg? Windows XP 1 pakeitim? paket? ir nor?dami ?sigyti naujausias tvarkykles, turite vadovautis ?iame straipsnyje apra?ytais veiksmais.

NUORODOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie naujausius USB apra?an?ius straipsnius, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.microsoft.com/whdc/connect/usb/default.mspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 329632 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gegu??s 8 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com