Raksta ID: 329632
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? aprakst?ta univers?l?s seri?l?s kopnes (USB) 2.0 draiveru atbalsta pieejam?ba Microsoft Windows XP 1. servisa pakotn?.

Papildindorm?cija

Windows XP 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina USB 2.0 atbalstu visiem ar uzlaboto resursdatora kontrolleru interfeisu (EHCI) sader?giem kontrolleriem. Ja nesen dator? instal?j?t Windows XP 1. servisa pakotni, izpildiet ?aj? rakst? sniegtos nor?d?jumus, lai ieg?tu jaun?kos USB 2.0 draiverus.

K? noteikt, vai ir j?veic jaunin??ana

Ja uz jums attiecas jebkur? no t?l?k nor?d?tajiem nosac?jumiem, USB 2.0 jaunin??ana nav j?veic.
 • J?s ieg?d?j?ties jaunu ar USB 2.0 sader?gu sist?mu, kur? bija s?kotn?ji instal?ta Windows XP 1. servisa pakotne. Ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js (OEM) sist?m? ir instal?jis jaun?ko USB 2.0 draiveru steku.
 • Dator? jau ir instal?ta Windows XP 1. servisa pakotne. J?s pievienoj?t datoram jaunu ar USB 2.0 sader?gu PCI karti. ??d? gad?jum? draiveru instal??anas laik? jaun?kie Windows XP 1. servisa pakotnes draiveri, kas paredz?ti USB 2.0, tika izv?l?ti autom?tiski.
 • J?s ieg?d?j?ties un instal?j?t oper?t?jsist?mu Windows XP ar 1. servisa pakotni, kas bija iek?auta las?matmi?as kompaktdisk?.
 • Ieg?d?j?ties sist?mu no ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja, kur? instal?cijas diskam pievieno un s?kotn?ji instal? Windows XP 1. servisa pakotni. Ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?js p?rliecin?s, vai grafisk? lietot?ja interfeisa (GUI) re??ma instal??anas laik? sist?m? tiek identific?ti un instal?ti atbilsto?ie USB 2.0 draiveri.

K? jaunin?t uz USB 2.0 uzlabot? resursdatora kontrollera draiveri Windows XP 1. servisa pakotn?

Ja dator? tiek atbalst?ts USB 2.0 un jums ir iepriek? instal?ts USB 2.0 ori?in?l? apr?kojuma ra?ot?ja draiveris, varat turpin?t izmantot iepriek? instal?tos USB 2.0 draiverus. T? var dar?t ar? p?c Windows XP 1. servisa pakotnes instal??anas.

Lai jaunin?tu USB 2.0 uzlabot? resursdatora kontrollera draiveri, kas ir iek?auts Windows XP 1. servisa pakotn?, izpildiet ??das darb?bas:
 1. Instal?jiet dator? Windows XP 1. servisa pakotni. Restart?jiet datoru, ja ekr?n? redzams zi?ojums, kur? l?gts to dar?t.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows XP 1. servisa pakotni, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/cc768378.aspx
 2. Atveriet ier??u p?rvaldnieku. Atrodiet vienumu Devices by Type (Ier?ces p?c tipa).

  Lai atv?rtu ier??u p?rvaldnieku, vai nu komandu uzvedn? izpildiet Devmgmt.msc, vai ar? izpildiet ??das darb?bas:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators un noklik??iniet uz Manage (P?rvald?t).
  2. Izv?rsiet System Tools (Sist?mas r?ki), noklik??iniet uz Device Manager (Ier??u p?rvaldnieks) un p?c tam izv?ln? View (Skats) noklik??iniet uz Devices by type (Ier?ces p?c tipa).
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz USB 2.0 Host controller (USB 2.0 EHCI resursdatora kontrolleris) un p?c tam uz Update Driver (Atjaunin?t draiveri).

  USB resursdatora kontrollera ievadni var atrast k?d? no ??m viet?m:
  • Universal Serial Bus Controllers (Univers?l?s seri?l?s kopnes kontrolleri)
  • Other Devices (Citas ier?ces)

   Piez?me. Atra?an?s viet? Citas ier?ces USB saimniekdatora kontrollera ieraksts ir nor?d?ts k? Univers?l?s seri?l?s kopnes kontrolleris un atz?m?ts ar dzeltenu izsaukuma z?mi.
 4. Noklik??iniet uz Install the software automatically (Recommended) (Instal?t programmat?ru autom?tiski (ieteicams)) un p?c tam uz Next (T?l?k).
 5. Kad instal??ana ir pabeigta, noklik??iniet uz Finish (Pabeigt).

  Piez?me. Iesp?jams, tiks par?d?ts zi?ojums par datora restart??anu, lai pabeigtu instal??anu.

K? p?rbaud?t draiveru versijas

P?rliecinieties, vai ir instal?ti jaun?kie USB 2.0 draiveri, kas ir pieejami Windows XP 1. servisa pakotn?. To varat paveikt, p?rbaudot draivera versiju t?l?k nor?d?taj? tabul?.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
DatumsVersijaFaila nosaukums
2002. gada 29. augusts5.1.2600.1106 vai jaun?kas versijasUsbport.sys
2002. gada 29. augusts5.1.2600.1106 vai jaun?kas versijasUsbhub.sys
2002. gada 29. augusts5.1.2600.1106 vai jaun?kas versijasHccoin.dll
2002. gada 29. augusts5.1.2600.1106 vai jaun?kas versijasUsbehci.sys
Piez?me. Instal?jot Windows XP 1. servisa pakotnes USB 2.0 draiverus, tiek p?rrakst?ti visi tre??s puses ra?ot?ju PCI kart?m paredz?tie USB 2.0 draiveru steki. Pirms Windows XP 1. servisa pakotnes USB 2.0 draiveru instal??anas iesak?m no?emt ?os draiveru stekus.

Papildinform?cija

USB 2.0 ir s?kotn?j?s USB 1.1 specifik?cijas p?rskat?t? versija. USB 2.0 tika apstiprin?ts 2000. gada apr?l?. Atbilsto?? EHCI specifik?cija tika pabeigta 2002. gada mart?.

Windows XP neatbalst?ja USB 2.0 tehnolo?iju ??du iemeslu d??:
 • Nebija ar produkcijas kvalit?ti sader?gu EHCI 1.0 resursdatoru kontrolleru.
 • Nebija pietiekamas produkcijas kvalit?tes USB 2.0 ier??u, lai var?tu veikt p?rbaudes.
Windows XP 1. servisa pakotnes instal??anas programma ir paredz?ta visu oper?t?jsist?mas Windows XP draiveru un failu atjaunin??anai. T? k? oper?t?jsist?m? Windows XP nebija iek?auti USB 2.0 draiveri, lai p?c Windows XP 1. servisa pakotnes instal??anas ieg?tu jaun?kos draiverus, j?izpilda ?aj? rakst? aprakst?t?s darb?bas.

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par jaun?kajiem rakstiem, kuros sniegts USB apraksts, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/whdc/connect/usb/default.mspx

Rekviz?ti

Raksta ID: 329632 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 25. j?lijs - P?rskat??ana: 6.0
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com