Identifikator ?lanka: 329632
Nezavisne proizvode o kojima se govori u ovom ?lanku proizvode preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi i pouzdanosti ovih proizvoda.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje dostupnost podr?ke za upravlja?ke programe za univerzalnu serijsku magistralu (USB) 2.0 u operativnom sistemu Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 1.

Dodatne informacije

USB 2.0 podr?ka za bilo koji upravlja?ki kontroler usagla?en sa pobolj?anim interfejsom glavnog kontrolera (EHCI) dostupna je u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1). Ako ste nedavno instalirali Windows XP sa servisnim paketom 1 na ra?unar, pratite uputstva iz ovog ?lanka da biste nabavili najnovije USB 2.0 upravlja?ke programe.

Utvr?ivanje da li vam je potrebna nadogradnja

Podr?ku za USB 2.0 ne morate da nadogradite ako je neki od slede?ih uslova ispunjen:
 • Nabavili ste novi sistem koji podr?ava USB 2.0 unapred instaliran sa operativnim sistemom Windows XP sa servisnim paketom 1. Va? proizvo?a? originalne opreme (OEM) osigurava da sistem ima najnoviji stek upravlja?kih programa za USB 2.0.
 • Ve? imate Windows XP sa servisnim paketom 1 instaliran na ra?unaru. Dodali ste novu PCI dodatnu karticu koja je kompatibilna sa standardom USB 2.0. U ovoj situaciji najnoviji upravlja?ki programi za operativni sistem Windows XP sa servisnim paketom 1 za USB 2.0 automatski su izabrani tokom instalacije upravlja?kih programa.
 • Nabavili ste i instalirali Windows XP sa servisnim paketom 1 koji se nalazi na CD-ROM-u.
 • Nabavili ste sistem od proizvo?a?a originalne opreme koji distribuira i unapred instalira Windows XP sa servisnim paketom 1. Va? OEM osigurava da su na sistemu identifikovani i instalirani odgovaraju?i upravlja?ki programi za USB 2.0 tokom instalacije u GUI re?imu.

Nadogradnja na upravlja?ki program za USB 2.0 pobolj?ani upravlja?ki kontroler u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1

Ako va? ra?unar podr?ava USB 2.0 i OEM vam je unapred instalirao upravlja?ki program za USB 2.0, mo?ete da nastavite da koristite starije unapred instalirane upravlja?ke programe za USB 2.0. Ovo mo?ete da uradite ?ak i posle instalacije operativnog sistema Windows XP sa servisnim paketom 1.

Da biste nadogradili na upravlja?ki program za USB 2.0 pobolj?ani upravlja?ki kontroler u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1, pratite slede?e korake:
 1. Uverite se da je Windows XP sa servisnim paketom 1 instaliran. Obavezno ponovo pokrenite ra?unar ako dobijete poruku da to uradite.

  Vi?e informacija o operativnom sistemu Windows XP servisni paket 1 potra?ite na slede?oj Microsoft veb lokaciji:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc768378.aspx
 2. Otvorite program ?Upravlja? ure?ajima?. Prona?ite stavku Ure?aji po tipu.

  Da biste otvorili program ?Upravlja? ure?ajima? na komandnoj liniji pokrenite komandu Devmgmt.msc ili pratite slede?e korake:
  1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na opciju Moj ra?unar i zatim izaberite stavku Upravljanje.
  2. Pro?irite stavku Sistemske alatke, izaberite stavku Upravlja? ure?ajima i zatim u meniju Prikaz izaberite stavku Ure?aji po tipu.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na opciju USB 2.0 EHCI upravlja?ki kontroler, a zatim izaberite stavku A?uriraj upravlja?ki program.

  Stavku ?USB upravlja?ki kontroler? mo?ete prona?i na slede?im lokacijama:
  • Kontroleri univerzalne serijske magistrale.
  • Drugi ure?aji

   Napomena Na lokaciji Drugi ure?aji stavka ?USB upravlja?ki kontroler? ozna?ena je kao Kontroler univerzalne serijske magistrale sa ?utim znakom uzvika.
 4. Kliknite na dugme Automatski instaliraj softver (preporu?uje se) i zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Kliknite na dugme Zavr?i kada se instalacija dovr?i.

  Napomena Mo?ete dobiti poruku da je potrebno da ponovo pokrenete ra?unar da bi se instalacija dovr?ila.

Potvrda verzija upravlja?kog programa

Uverite se da imate najnovije upravlja?ke programe za USB 2.0 koji su dostupni u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1. Ovo mo?ete da uradite tako ?to ?ete proveriti verziju upravlja?kog programa u slede?oj tabeli:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
DatumVerzijaIme datoteke
29. avgust 2002.5.1.2600.1106 ili novije verzijeUsbport.sys
29. avgust 2002.5.1.2600.1106 ili novije verzijeUsbhub.sys
29. avgust 2002.5.1.2600.1106 ili novije verzijeHccoin.dll
29. avgust 2002.5.1.2600.1106 ili novije verzijeUsbehci.sys
Napomena Kada instalirate upravlja?ke programe za USB 2.0 iz servisnog paketa 1 za Windows XP, oni ?e zameniti sve stekove upravlja?kih programa za USB 2.0 od nezavisnih prodavaca za va?e PCI dodatne kartice. Preporu?ujemo da uklonite ove stekove upravlja?kih programa pre nego ?to instalirate upravlja?ke programe za USB 2.0 servisnog paketa 1 za operativni sistem Windows XP.

Vi?e informacija

USB 2.0 je revizija specifikacije originalne USB 1.1 specifikacije. USB 2.0 je odobren u aprilu 2000. Odgovaraju?a EHCI specifikacija dovr?ena je u martu 2002.

Windows XP nije uklju?ivao podr?ku za USB 2.0 tehnologiju iz slede?ih razloga:
 • Nisu postojali kvalitetni upravlja?ki kontroleri kompatibilni sa specifikacijom EHCI 1.0.
 • Nije bilo dovoljno kvalitetnih USB 2.0 ure?aja za testiranje.
Program za instalaciju servisnog paketa 1 za Windows XP dizajniran je da a?urira sve upravlja?ke programe i sve datoteke u operativnom sistemu Windows XP. Po?to upravlja?ki programi za USB 2.0 nisu uklju?eni u Windows XP, morate pratiti korake u ovom ?lanku da biste nabavili najnovije upravlja?ke programe kada instalirate Windows XP sa servisnim paketom 1.

Reference

Za vi?e informacija o najnovijim ?lancima koji opisuju USB-ove posetite slede?u Microsoft veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/whdc/connect/usb/default.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 329632 - Poslednji pregled: 25. jul 2013. - Revizija: 6.0
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com