Tu? ch?nh h?nh n?n máy tính đ? bàn có th? không đư?c hi?n th? sau khi Windows Welcome xong

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329677
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi ngư?i dùng đ? xem Windows chào (c?n đư?c bi?t đ?n như là "ra kh?i h?p Experience" ho?c OOBE), ngư?i dùng có th? không th?y các Tùy bi?n OEM desktop wallpaper n?n. Ngư?i dùng có th? xem ch? là m?t đ?ng b?ng máy tính đ? bàn v?i các bi?u tư?ng hi?n th?.

Chú ý V?n đ? này x?y ra trên Windows XP như sau:
 • V?n đ? này x?y ra trên Windows XP Home Edition ch? khi các tùy ch?nh phông n?n n?n là m?t t?p tin JPEG (.jpg). Bitmap t?p bitmap h?nh n?n (.bmp) không gây ra v?n đ? này.
 • V?n đ? này nào không x?y ra trên Windows XP Professional Edition v? s? chuy?n đ?i ?nh bitmap đư?c lưu tr? trong thư m?c h? sơ c?a ngư?i qu?n tr?. Thư m?c này không ph?i là xóa b? b?i Windows Welcome.

NGUYÊN NHÂN

Khi các h?nh n?n máy tính đ? bàn là tùy ch?nh, và n?u m?t JPEG t?p tin đư?c s? d?ng, các h? đi?u hành chuy?n đ?i t?p tin vào m?t t?p bitmap (.bmp), và sau đó c?a hàng bitmap file trong thư m?c h? sơ ngư?i dùng hi?n th?i. Các phông n?n t?p tin luôn luôn đư?c đ?t tên Wallpaper1.bmp.

Trong ch? đ? ki?m toán c?a Windows XP Home Edition, t?p tin đư?c lưu tr? trong v? trí sau:
% SystemDrive %\Documents và Settings\Owner\Local Settings\Application Data\Microsoft
Trong th?i gian Windows chào đón (OOBE), n?i dung c?a ch? s? h?u b?n g?c thư m?c h? sơ đư?c tuyên truy?n đ? thư m?c h? sơ ch? s? h?u m?i đư?c thành l?p, và b?n g?c ch? s? h?u tài kho?n và h? sơ thư m?c s? b? xóa. Đi?u này là do thi?t k?. Tuy nhiên, v? cơ quan đăng k? v?n tr? đ?n ch? s? h?u b?n g?c thư m?c h? sơ không c?n t?n t?i, các h?nh n?n là không hi?n th?.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp đ? s?a đ?i đăng k?:
 • Phương pháp 1: S? d?ng k? biên so?n.
 • Cách 2: S? d?ng m?t t?p tin cơ quan đăng k? (đư?c li?t kê sau này trong đi?u này ph?n).

Phương pháp 1: S? d?ng k? biên so?n

Sau khi b?n áp d?ng các h?nh n?n mà b?n mu?n trong ch? đ? ki?m toán, và trư?c khi b?n ch?y Sysprep.exe trong ch? đ? reseal, s?a đ?i registry sau giá tr?:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedit.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m các Phông n?n giá tr? dư?i khóa sau trong registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoS?a đ?i, lo?i sau đây, và sau đó nh?p vàoOk:
  % USERPROFILE %\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.BMP
 4. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m cácOriginalWallpaper giá tr? theo phím sau đây trong các đăng k?:
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoS?a đ?i, lo?i sau đây, và sau đó nh?p vàoOk:
  % USERPROFILE %\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.BMP
 6. Thoát kh?i Registry Edit.

  B?n có th? bây gi? ch?y Syspre.exe Reseal ch? đ?.

Cách 2: S? d?ng m?t t?p tin Registry

Ngoài ra, b?n có th? c?p nh?t s? đăng k? b?ng cách s? d?ng sau đây Registry file:

Phiên bản Windows Registry Editor 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"Wallpaper"="%USERPROFILE%\\Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\Wallpaper1.bmp"
"OriginalWallpaper"="%USERPROFILE%\\Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\Wallpaper1.bmp"
Chú ý Lưu các t?p tin đăng k? là Fixwall.reg. B?ng cách s? d?ng các % USERPROFILE % bi?n môi trư?ng trong registry m?c, b?n làm cho nó có th? cho các h? đi?u hành đ? xác đ?nh v? trí các t?p tin b?ng cách đánh giá các thay đ?i và sau đó cung c?p đư?ng d?n thư m?c h? sơ chính xác c?a phông n?n t?p bitmap.

Các t?p tin đăng k? có th? đư?c chuy?n nh?p mà không có ngư?i s? d?ng s? can thi?p t? m?t t?p tin th?c thi b?ng cách s? d?ng cú pháp sau đây (gi? đ?nh r?ng các đăng k? t?p tin trong ph?n này đư?c lưu dư?i d?ng Fixwall.reg):
regedit/s fixwall.reg

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?o l?i hành vi

 1. Cài đ?t Microsoft Windows XP Home Edition b?ng cách s? d?ng Kit Preinstallation OEM (OPK). Sau khi cài đ?t xong, h? th?ng đang ? ch? đ? ki?m toán (h?p tho?i công c? chu?n b? h? th?ng có xu?t hi?n trong góc trên bên ph?i c?a màn h?nh).
 2. Thay đ?i h?nh n?n máy tính đ? bàn. Phông n?n b?n ch?n phải có m?t t?p tin JPEG (.jpg).
 3. S? d?ng công c? đ? chu?n b? h? th?ng Resealnút đ? chu?n b? h? th?ng và ch?y Windows Welcome (OOBE) sau khi r?ng máy tính b?t đ?u.
 4. B?t đ?u máy tính, và sau đó làm theo ch? d?n trong các Thu?t s? Windows chào đón (OOBE).

  Sau khi đ? hoàn t?t thu?t s?, các máy tính đ? bàn xu?t hi?n. Tuy nhiên, h?nh n?n đ? ch?n không hi?n th? đư?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 329677 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbbug kbfix kbmt KB329677 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329677

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com