Kh?c ph?c: RPC_S_CALL_FAILED khi b?n s? d?ng COM my ch? ? g?i Multithreaded ?ng d?ng khch

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 329688 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng MAPI trn m?t cn h? n-ren (STA) s?i, COM cu?c g?i khng thnh cng, v b?n nh?n ?c l?i sau thng bo:
RPC_S_CALL_FAILED (0X800706BE)

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
260910 Lm th? no ? c ?c cc Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thng tin Hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. N?u ph?n ny khng xu?t hi?n, g?i m?t yu c?u d?ch v? khch hng c?a Microsoft v h? tr? ? c ?c cc hotfix.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o. Phin b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k theo sau y b?ng. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version       Size  File name
----------------------------------------------------------
27-Sep-2002 18:47 5.0.2195.5985  940,304  Ole32.dll
27-Sep-2002 18:47 5.0.2195.6074  429,328  Rpcrt4.dll
27-Sep-2002 18:47 5.0.2195.6066  186,128  Rpcss.dll


				

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k ?u bi vi?t ny. Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP 2000 Goi dich vu s 4.

THNG TIN THM

? thm thng tin v? lm th? no ? c ?c m?t hotfix cho Windows 2000, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
249149Ci ?t Microsoft Windows 2000 v Windows 2000 Hotfixes
? thm thng tin v? RPC_S_CALL_FAILED l?i trn Windows XP, nh?p vo s? bi vi?t sau y ? xem cc bi vi?t trong cc C s? ki?n th?c Microsoft:
329080MAPI DCOM HRESULT 0X800706BE RPC Cu?c g?i th?t b?i

Thu?c tnh

ID c?a bi: 329688 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbnetwork kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB329688 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:329688

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com