Th?c ti?n t?t nh?t cho vi?c s? d?ng năng đ?ng đ?a trên máy tính d?a trên Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329707 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các th?c ti?n t?t nh?t cho vi?c s? d?ng năng đ?ng đ?a trên máy tính d?a trên Windows 2000.

THÔNG TIN THÊM

Năng đ?ng đ?a cung c?p các l?i th? trên đ?a cơ b?n, s? d?ng các ban đ?u kh?i đ?ng chính MS MS-DOS phong cách thu âm (MBR) b?ng phân vùng đ? lưu tr? các ti?u h?c và h?p l? thông tin phân vùng đ?a. Năng đ?ng đ?a s? d?ng khu v?c tư nhân c?a đ?a đ? duy tr? cơ s? d? li?u h?p l? đ?a qu?n l? (LDM), ch?a các lo?i kh?i lư?ng, offsets, thành viên, và ch? cái ? đ?a c?a m?i t?p. Cơ s? d? li?u LDM c?ng sao nhân b?n, do đó, m?i đ?a đ?ng bi?t v? m?i c?u h?nh năng đ?ng đ?a khác. Tính năng này làm cho năng đ?ng đ?a hơn đáng tin c?y và ph?c h?i hơn đ?a cơ b?n.

Các bài vi?t sau đây ch?a thông tin mà b?n c?n ph?i hi?u nh?ng thông tin trong bài vi?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? năng đ?ng đ?a, ph?n c?ng gi?i h?n và nh?ng thu?t ng? đư?c s? d?ng trong bài vi?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175761Năng đ?ng vs. lưu tr? cơ b?n trong Windows 2000
254105 Năng đ?ng đ?a ph?n c?ng gi?i h?n

Th?c ti?n t?t nh?t và h?n ch? c?a vi?c s? d?ng năng đ?ng đ?a

Trư?c khi b?n s? d?ng năng đ?ng đ?a, h?y xem xét sau đây đ? ngh? th?c hành t?t nh?t và h?n ch? c?a vi?c s? d?ng năng đ?ng đ?a.

Các b?n s?a l?i m?i nh?t

Microsoft r?t khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?i hơn n?u b?n ch?y Windows 2000 và b?n hi?n có năng đ?ng đ?a ho?c d? đ?nh nâng c?p b?t k? đ?a cơ b?n c?a b?n lên năng đ?ng đ?a. SP3 ch?a m?t s? b?n s?a l?i quan tr?ng cho cơ b?n-đ?a-đ?-năng đ?ng-đ?a chuy?n đ?i và m? r?ng kh?i tin RAID ph?n c?ng n?u đ?a đư?c năng đ?ng.

Đ? thêm thông tin v? các b?n s?a l?i SP3 ch?a, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294244 M? r?ng các m?ng RAID ph?n c?ng có th? gây ra đ?ng gián tuy?n không th? đ?c/l?i
Microsoft c?ng khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t m?t s?a ch?a đư?c h? tr? là bây gi? có s?n mà s?a ch?a m?t v?n đ? x?y ra khi b?n b?t đ?u đ?a qu?n l? snap-in. Hotfix này không đư?c bao g?m trong Windows 2000 SP3.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327020Thông báo l?i x?y ra khi b?n b?t đ?u qu?n l? đ?a sau khi m? r?ng m?t m?ng ph?n c?ng

Năng đ?ng đ?a vs. cơ b?n đ?a

Trư?c khi b?n chuy?n đ?i cơ b?n đ?a đ?ng đ?a, xác đ?nh cho dù b?n yêu c?u tính năng ch? năng đ?ng đ?a cung c?p. N?u b?n không c?n spanned kh?i lư?ng, kh?i lư?ng s?c, đư?c nhân đôi t?p ho?c RAID-5 b?, nó là t?t nh?t đ? s? d?ng đ?a cơ b?n.

Chú ý Windows 2000 h? tr? đ?a v?t l? kích thư?c lên đ?n 2TB kích thư?c. N?u đ?i l? ph?n c?ng c?a b?n cho phép b?n đ? tăng kích thư?c c?a m?t ph?n c?ng hi?n t?i RAID-5 đ?a đơn v? h?p l? s? (LUN) lên đ?n 2TB gi?i h?n, b?n không ph?i kho?ng kh?i lư?ng h? th?ng t?p NTFS trên nhi?u đ?a v?t l? LUNs. Thay vào đó, chúng tôi đ? ngh? b?n ti?p t?c s? d?ng đ?a cơ b?n và s? d?ng DiskPart.exe ti?n ích m? r?ng s? lư?ng NTFS sau khi b?n thêm dung lư?ng lưu tr? v?t l? m?i vào ph?n c?ng RAID LUN. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
325590Làm th? nào đ? s? d?ng DiskPart.exe đ? m? r?ng m?t kh?i lư?ng d? li?u
N?u b?n ph?i kéo dài t? m?t kh?i lư?ng NTFS ngang nhi?u đ?a c?ng (LUNs) đ? t?o ra m?t kh?i lư?ng spanned, s? d?ng năng đ?ng đ?a. Cho Windows 2000 ch?, kh?i lư?ng NTFS ph?i đ? đư?c ban đ?u đư?c t?o vào đ?a đ?ng trư?c khi nó có th? đư?c kéo dài. B?n không th? m? r?ng ho?c chi?u dài m?t kh?i lư?ng đ? đư?c t?o ra trên m?t đ?a cơ b?n và sau đó chuy?n đ?i sang m?t đ?a đ?ng. H?n ch? này không áp d?ng cho Windows XP và m?i hơn. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h?n ch? Windows 2000 này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
225551H?n ch? v? m? r?ng ho?c bao trùm đơn gi?n t?p trên năng đ?ng đ?a

Thi?t b? lưu tr?

N?u b?n quy?t đ?nh s? d?ng năng đ?ng đ?a và b?n có c? hai lưu tr? c?c b? kèm theo (lưu tr? d?a trên IDE hay nh? máy tính h? th?ng giao di?n [SCSI]-d?a lưu tr?) và lưu tr? có v? trí trên m?t m?ng lư?i khu v?c lưu tr? (SAN, mà thư?ng đư?c k?t n?i b?ng phương ti?n c?a s?i kênh), th?c hi?n m?t trong các th? sau, tùy thu?c vào t?nh h?nh c?a b?n:
 • S? d?ng năng đ?ng đ?a trên ch? là các SAN ? lưu tr? và gi? cho lưu tr? đính kèm t?i đ?a phương như là cơ b?n đ?a.

  - hay -
 • S? d?ng cơ b?n đ?a vào ? lưu tr? SAN và c?u h?nh các lưu tr? c?c b? kèm theo như năng đ?ng đ?a.
Đ? ngh? này d?a trên cách Logical Disk Manager (LDM) theo d?i c?a đ?ng đ?a và đ?ng b? hóa các cơ s? d? li?u. N?u b?n làm theo đ? ngh? này, và b?n g?p m?t Cúp có k? ho?ch (ví d?, v?i v? v?n đ? hay m?t cúp đi?n) và m?t quy?n truy c?p đ? lưu tr? SAN nhà đ?a năng đ?ng, t?t c? năng đ?ng đ?a s? th? gián tuy?n t? h? th?ng Windows 2000 cùng m?t lúc. B?i v? b?n đ? không có đ?a năng đ?ng g?n t?i đ?a phương, không có cơ s? d? li?u LDM không có v?n đ? đ?ng b? hóa đ? contend v?i khi đ?a SAN cu?i cùng đi tr? l?i tr?c tuy?n. N?u b?n có ngay c? m?t đ?a năng đ?ng v? lưu tr? t?i đ?a phương đính kèm, b?n ch?y nguy cơ các cơ s? d? li?u LDM đang đư?c mismatched, và b?n có th? g?p khó khăn khi nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u SAN kèm theo đ?ng đ?a tr? l?i tr?c tuy?n.

Đ? ch?ng l?i v?n đ? đó, n?u b?n ph?i có đ?ng đ?a trong m?t c?u h?nh h?n h?p c?a SAN đính kèm lưu tr? và lưu tr? t?i đ?a phương đính kèm, nó là m?t ? tư?ng t?t đ? b?o v? t?t c? các tr?m trung chuy?n ch?t xơ, b? đ?nh tuy?n, chuy?n m?ch, SAN t? và h? ph?c v? t? cúp đi?n b?ng cách s? d?ng ngu?n cung c?p năng lư?ng uninterruptible (UPSs) trên t?t c? các k?t n?i các thi?t b?.

Chú ý
 • C?u h?nh h?n h?p đ?ng đ?a, n?u b?n ph?i m?t lưu tr? SAN gián tuy?n đ? b?o tr?, nó là t?t nh?t đ? t?t máy ch? trư?c khi b?n đi SAN đơn v? lưu tr? ngo?i tuy?n, và sau đó đ?m b?o r?ng t?t c? các thi?t b? SAN có s?n m?t l?n n?a khi b?n mang l?i cho máy ch? tr? l?i tr?c tuy?n.
 • Windows không h? tr? l?p m?t kh?i lư?ng đ?a đ? nhi?u máy ch? cùng m?t lúc. H?n ch? này áp d?ng cho kh?i lư?ng đư?c đ?t trên m?t đ?a cơ b?n ho?c m?t đ?a đ?ng. Kh?i lư?ng tham nh?ng có th? x?y ra n?u thay đ?i đư?c th?c hi?n v?i kh?i lư?ng c?a c? hai máy ch?. Windows c?ng không h? tr? l? và sau đó nh?p kh?u năng đ?ng đ?a trên nhi?u ch? (các nút) cùng m?t lúc. Th?c hành này c?ng có th? d?n đ?n m?t d? li?u ho?c đ? LDM cơ s? d? li?u tham nh?ng.

Các c?m máy ch?

Năng đ?ng đ?a không đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i Windows Clustering. Windows 2000 Advanced Server và Windows trung tâm d? li?u máy ch? mà không OEM Phiên b?n không h? tr? năng đ?ng đ?a trong m?t c?m máy ch? cơ s? h? t?ng.

H?n ch? này không ngăn c?n b?n m? r?ng m?t kh?i lư?ng NTFS đư?c ch?a trên m?t c?m chia s? đ?a (m?t đ?a đư?c chia s? gi?a các máy tính trong c?m sao) đó là cơ b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? m? r?ng m?t kh?i lư?ng NTFS trên m?t c?m chia s? đ?a, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304736Làm th? nào đ? m? r?ng phân vùng đ?a đư?c chia s? c?m
B?n có th? s? d?ng ph?n m?m bên th? ba add-on Veritas Volume Manager cho Windows 2000 đ? thêm các tính năng năng đ?ng đ?a m?t c?m máy ch? cơ s? h? t?ng. N?u b?n cài đ?t Veritas Volume Manager và c?u h?nh ngu?n l?c qu?n l? đ?a nhóm kh?i tin, liên h? v?i h? tr? Veritas cho v?n đ? máy ch? c?m có liên quan đ?n nh?ng tài nguyên. Đ? có thêm thông tin v? qu?n l? kh?i lư?ng Veritas, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237853C?u h?nh năng đ?ng đ?a không s?n dùng cho máy ch? c?m sao đ?a
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Di chuy?n đ?ng đ?a

N?u b?n di chuy?n đ?ng đ?a gi?a h? th?ng, b?n không th? di chuy?n các đ?a đ?ng tr? l?i máy ch? g?c. N?u b?n ph?i di chuy?n nh?ng đ?a năng đ?ng, di chuy?n t?t c? các đ?a đ?ng t? m?t máy tính t?i m?t th?i gian, và đ?m b?o r?ng h? là t?t c? tr?c tuy?n và ch?y trên h? th?ng đích trư?c khi b?n c? g?ng nh?p kh?u chúng vào máy ch? m?i. B? này là quan tr?ng đ? tên nhóm đ?a và ID c?a nhóm đ?a chính c?a các h? th?ng máy ch? lưu tr? luôn luôn gi? (n?u m?t đ?a đ?ng hi?n nay). Đi?u g? làm cho s? khác bi?t là li?u có ít nh?t m?t năng đ?ng đ?a trên h? th?ng đích hay không. M?t trong nh?ng v?n đ? k?ch b?n x?y ra khi không có không có đ?a năng đ?ng trên h? th?ng đích (đ? cho máy tính đó k?t thúc lên v?i tên nhóm đ?a gi?ng như máy tính ngu?n khi đ?a đang di chuy?n đ?n nó) và sau đó b?n mu?n di chuy?n các đ?a tr? l?i máy tính ngu?n. B?n có th? g?p ph?i m?t v?n đ? n?u nư?c ngoài đ?a mà b?n đang lo?i có tên nhóm đ?a gi?ng như máy tính đ?a phương.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? di chuy?n đ?ng đ?a, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
222189Mô t? c?a các nhóm đ?a trong Windows disk management
260113 "L?i n?i b? - đ?a nhóm t?n t?i và đư?c nh?p kh?u" thông báo l?i trong khi chuy?n nh?p nư?c ngoài đ?a

Thu?t vi?t ch? k? và nâng c?p đ?a s?

Khi b?n b?t đ?u đ?a qu?n l? snap-in, nó s? li?t kê t?t c? các đ?a trong h? th?ng, đ? xem n?u m?i đ?a đ? thay đ?i, ho?c n?u m?i đ?a m?i đ? đư?c g?n vào h? th?ng. N?u qu?n l? đ?a t?m th?y b?t k? đ?a đó là chưa bi?t, mà không đư?c kh?i t?o hay mà không có m?t ch? k? đ?a vào MBR, Disk Management b?t đ?u vi?t ch? k? và nâng c?p đ?a thu?t s?.

Thu?t s? đ?u tiên s? nh?c b?n ch?n đ?a nào mà b?n mu?n vi?t m?t ch? k? đ?a đ?; Theo m?c đ?nh, không có ? đ?a đư?c ch?n. Đ? ch?n nh?ng đ?a, b?m h?p ki?m bên c?nh đ? các con s? đ?a.

Thu?t s? sau đó s? nh?c b?n ch?n đ?a nào mà b?n mu?n nâng c?p lên năng đ?ng đ?a. M?i đ?a b?n đ? ch?n trên trang đ?u tiên t? đ?ng l?a ch?n ? đây. N?u b?n ti?p t?c mà không xoá h?p ki?m tra đ?a, LDM vi?t m?t ch? k? đ?a và nâng c?p t?t c? các đ?a mà b?n đ? ch?n đ? đ?ng ? đ?a t? đ?ng.

Chú ý Thu?t s? này đ? đư?c thay đ?i trong Windows XP và m?i hơn. Nó không c?n t? đ?ng ch?n đ?a đư?c nâng lên năng đ?ng.

N?u MBR đ?a đ?ng zeroed ra (ví d?, v? c?a m?t v?n đ? ph?n c?ng), khi b?n kh?i đ?ng Disk Management, ch? vi?t và nâng c?p đ?a thu?t s? b?t đ?u. N?u b?n cho phép đ?a đ? đư?c reconverted đ? năng đ?ng, cơ s? d? li?u LDM ban đ?u đư?c ghi đè b?i LDM c?a v?a đư?c kh?i t?o cơ s? d? li?u. Qu?n l? đ?a cho th?y r?ng đ?a như lành m?nh và ch? cho th?y không gian unallocated mi?n phí. N?u b?n có đ?a đ?ng lành m?nh khác trong h? th?ng t?i th?i đi?m chuy?n đ?i, cơ s? d? li?u LDM c?a nó sau đó nhân r?ng đ? năng đ?ng đ?a v?a đư?c chuy?n đ?i và m?t đ?a "m?t tích" (đ?i di?n cho năng đ?ng đ?a g?c) c?ng đư?c hi?n th? trong Disk Management.

V? nó là t?t nh?t mà b?n không th? nâng c?p đ?a thu?t s? trong Windows 2000 và vi?t ch? k?, ho?c b?n th?n tr?ng ngư?i dùng v? hành vi m?c đ?nh c?a tr?nh wizard, và h?y c?n th?n không đ? vô t?nh reconvert m?t đ?a đ? đư?c trư?c đó năng đ?ng.

Đ? t? vô hi?u hóa thu?t s?, làm theo các bư?c sau.

Chú ý N?u b?n đ? ch?n các Không hi?n thu?t s? này l?n n?a ki?m tra h?p trong thu?t s?, b?n không có s? d?ng th? t?c này, v? các phím và giá tr? đ? t?n t?i và đư?c thi?t l?p đ? 0x1 (t?t).

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm phím, lo?i Logical Disk Manager cho ch?a khóa tên, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. B?m m?i đư?c thành l?p Logical Disk Manager baám giö? phím.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, lo?i Dont hi?n th? InitWizard Đ?i v?i giá tr? tên, b?m vào REG_DWORD ki?u d? li?u và sau đó nh?p vào Ok. Lo?i 1 Đ?i v?i giá tr? d? li?u.

  Đ? kích ho?t l?i thu?t s? trong tương lai, thay đ?i các giá tr? d? li?u tr? l?i v? 0.
Chú ý Sau khi b?n vô hi?u hóa thu?t s?, n?u b?n ph?i vi?t m?t ch? k? đ?a vào m?t đ?a m?i, b?m chu?t ph?i vào s? đ?a v?t l? trong qu?n l? đ?a và b?m Vi?t ch? k?.

"M?t tích" năng đ?ng đ?a

N?u qu?n l? đ?a cho th?y "M?t tích" năng đ?ng đ?a, đi?u này có ngh?a r?ng m?t đ?a đ?ng đư?c g?n vào h? th?ng không th? đư?c v? trí. B?i v? m?i đ?a năng đ?ng trong h? th?ng bi?t v? m?i khác đ?a năng đ?ng, đ?a này "m?t tích" đư?c hi?n th? trong Disk Management. Đ?ng xóa đ?a thi?u t?p ho?c ch?n tùy ch?n lo?i b? đ?a trong Disk Management, tr? khi b?n c? ? b? v?t l? đ?a t? h? th?ng và b?n không có ? đ?nh bao gi? reattach nó. Đ? ngh? này là r?t quan tr?ng, b?i v? sau khi b?n xóa b? các b?n ghi đ?a và kh?i lư?ng t? năng đ?ng đ?a c?n l?i c?a LDM cơ s? d? li?u, b?n có th? không th? nh?p kh?u đ?a thi?u và mang nó tr? l?i tr?c tuy?n trên h? th?ng tương t? sau khi b?n reattach nó.

Ch? đ? văn b?n thi?t l?p và ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n

Không bao gi? xóa ho?c t?o m?t phân vùng trên đ?a năng đ?ng trong Windows 2000 ho?c Windows XP thi?t l?p ch? đ? văn b?n ho?c khi b?n kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng Recovery Console. Làm như v?y có th? d?n đ?n m?t d? li?u thư?ng trú.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ? ngh? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
227364Kh?i lư?ng năng đ?ng không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác trong ch? đ? văn b?n thi?t l?p ho?c ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n
236086 H? th?ng ho?c kh?i đ?ng đ?a li?t kê như là năng đ?ng không đ?c đư?c trong disk management

? đ?a đư?c nhân đôi

Không bao gi? phá v? đ?a lành m?nh h? th?ng ho?c kh?i đ?ng năng đ?ng đư?c nhân đôi t?p và mong đ?i ? đ?a đư?c nhân đôi đ? thay th? ? chính g?c n?u không. K? t? ? đ?a đư?c gán cho các ? đ?a b?ng tay b? h?ng đư?c nhân đôi đư?c gán tên ? đ?a có s?n k? ti?p và là m?t h? sơ v?nh vi?n trong cơ s? d? li?u LDM. Đi?u này có ngh?a r?ng không có v?n đ? nh?ng g? v? trí ? đ?a đó m?t trong quá tr?nh kh?i đ?ng, nó đư?c phân công k? t? ? đ?a m?i (và không chính xác), do đó, h? đi?u hành không th? ho?t đ?ng chính xác.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tri?u ch?ng ph? bi?n có liên quan đ?n k? t? ? đ?a phân vùng kh?i đ?ng không chính xác, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249321Không th? đăng nh?p n?u k? t? ? đ?a phân vùng kh?i đ?ng đ? thay đ?i
258062 "D?ch v? thư m?c không th? kh?i đ?ng" báo l?i khi b?n kh?i đ?ng b? đi?u khi?n d?a-trên-Windows ho?c SBS d?a trên tên mi?n c?a b?n

Chú ý Windows ph?n m?m ánh x? là m?t gi?i pháp do l?i khoan dung, đ?m b?o r?ng b?n có th? duy tr? quy?n truy c?p vào d? li?u n?u b?n có đ?a l?i ph?n c?ng. Ph?n m?m ánh x? không có ? đ?nh đư?c s? d?ng như m?t cơ ch? sao lưu ngo?i tuy?n.

Ph?n c?ng ánh x?

N?u b?n s? d?ng năng đ?ng đ?a v?i ph?n c?ng ph?n ánh, nó là r?t quan tr?ng mà b?n không v?ch tr?n c? hai n?a c?a các ? đ?a c?ng nhân đôi cùng m?t h? đi?u hành cùng m?t lúc. Đ? th?c hi?n vi?c này, phá v? gương ph?n c?ng b?ng cách s? d?ng ti?n ích c?u h?nh OEM RAID, và sau đó c?u h?nh c? hai đ?a như ? đ?a đ?c l?p mà là c? hai có th? truy c?p h? đi?u hành. Cơ s? d? li?u LDM s? là chính xác như nhau (v? b?n ph?n c?ng nhân đôi h?), trong khi m?i đ?a năng đ?ng trên m?t h? th?ng nên ch?a m?t DiskID duy nh?t trong tiêu đ? LDM đ? cho LDM có th? phân bi?t m?t năng đ?ng đ?a khác.

C?ng v?y đúng r?ng n?u b?n s? d?ng h?nh ?nh s?n ph?m l?p l?i đ?a c?ng ngành c?a l?nh v?c ph?n m?m đ?a. K?t qu? không th? đoán trư?c, và nhi?u kh? năng, không mong mu?n k?t qu? có th? x?y ra n?u hai đ?a năng đ?ng mà là chính xác như nhau đư?c ti?p xúc v?i h? đi?u hành cùng m?t lúc.

Kích thư?c t?i đa trên m?t ? đ?a h? th?ng t?p NTFS

Trư?c khi b?n đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng NTFS, đánh giá các lo?i t?p tin đư?c lưu tr? trên ? đ?a đ? các b?n có th? xác đ?nh cho dù s? d?ng kích thư?c liên cung m?c đ?nh. Khi đ?nh d?ng NTFS kh?i tin, b?n có th? ch? đ?nh m?t kích thư?c liên cung c?a 64 kilobyte (KB) b?ng cách s? d?ng đ?a qu?n l? snap-in. N?u b?n đ?nh d?ng m?t kh?i lư?ng, nhưng b?n không ch? đ?nh m?t kích thư?c liên cung, giá tr? m?c đ?nh đư?c s? d?ng. N?u b?n mu?n thay đ?i kích thư?c liên cung sau khi kh?i lư?ng đư?c đ?nh d?ng, b?n ph?i đ?nh d?ng l?i âm lư?ng. Trư?c khi b?n ch?n m?t kích thư?c liên cung khác hơn m?c đ?nh, lưu ? nh?ng h?n ch? quan tr?ng sau đây:
 • Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP và Windows Server 2003, kích thư?c liên cung FAT16 đ?a khác nhau, t? 2 Gigabyte (GB) thông qua 4 GB là 64 KB. Đi?u này có th? t?o ra v?n đ? tương thích v?i m?t s? ?ng d?ng. Ví d?, thi?t l?p các chương tr?nh không tính mi?n phí không gian m?t cách chính xác trên m?t kh?i lư?ng v?i 64 KB c?m và không th? ch?y v? nó c?m nh?n là không đ? không gian tr?ng. V? v?y, b?n có th? s? d?ng ho?c NTFS hay FAT32 đ? đ?nh d?ng kh?i tin l?n hơn 2 GB.
 • B?i v? nén t?p tin không đư?c h? tr? trên c?m kích thư?c l?n hơn 4 KB, kích thư?c liên cung NTFS m?c đ?nh cho Windows Server 2003 không bao gi? vư?t quá 4 KB. Theo l? thuy?t, kích thư?c t?i đa t?p NTFS là 2 ^ 64 c?m tr? đi 1 c?m. Tuy nhiên, kích thư?c t?i đa t?p NTFS như th?c hi?n trong Windows Server 2003 là 2 ^ 32 c?m tr? đi 1 c?m. Ví d?, b?ng cách s? d?ng các c?m 64-KB, kích thư?c t?i đa t?p NTFS là 256 terabytes tr? 64 KB. B?ng cách s? d?ng kích thư?c liên cung m?c đ?nh c?a 4 KB, kích thư?c t?i đa t?p NTFS là 16 terabytes tr? 4 KB. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, ghé thăm Web site sau:
  http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/8cc5891d-bf8e-4164-862d-dac5418c59481033.mspx

K?t lu?n

B?ng cách s? d?ng năng đ?ng đ?a, b?n có th? t?o l?i khoan dung lư?ng (kh?i tin đư?c nhân đôi và RAID-5 b?) và r?t nhi?u-đ?a l?n (LUN) kh?i tin b?ng cách s? d?ng s?c và spanned. Các tính năng này là ch? có s?n trên đ?a năng đ?ng. Năng đ?ng đ?a m?nh m? hơn và l?i khoan dung trong cách h? lưu tr? và sao chép đ?a và kh?i lư?ng thông tin c?u h?nh. Năng đ?ng đ?a ch? y?u đư?c thi?t k? đ? đư?c "tr?c tuy?n" t?t c? các th?i, và đây là l? do t?i sao h? không ph?i là có s?n trên phương ti?n lưu đ?ng. N?u b?n s? d?ng các khuy?n ngh? trong bài vi?t này, d? li?u c?a b?n nên v?n tr?c tuy?n và có th? truy c?p trong nhi?u trư?ng h?p ki?m soát và không ki?m soát.

Thu?c tính

ID c?a bài: 329707 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB329707 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329707

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com