M?t m? hóa các t?p h? th?ng (EFS) t?p xu?t hi?n b? h?ng khi b?n m? chúng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329741 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n xem h? th?ng t?p tin Encrypting (EFS) t?p tin trên m?t máy tính đó ch?y Windows Server 2003, Windows XP ho?c Windows 2000, các m? hóa t?p tin có th? xu?t hi?n đ? đư?c b? h?ng ho?c đ?y v?i k? t? ng?u nhiên.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u nh?ng t?p tin này đư?c m?t m? hóa trên m?t máy tính đ? ch?y Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c sau này ho?c Windows Server 2003. Theo m?c đ?nh, Windows XP SP1 (ho?c sau này) và s? d?ng Windows Server 2003 thu?t toán nâng cao tiêu chu?n (m? hóa AES) đ? m?t m? hóa các t?p tin v?i EFS. Windows 2000 và Windows XP không h? tr? các thu?t toán AES và không th? truy nh?p nh?ng t?p tin này.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, truy c?p vào các t?p tin đư?c m? hóa b?i b?ng cách s? d?ng Windows XP SP1 (ho?c sau này) ho?c Windows Server 2003.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? ch?nh s?a hành vi này, c?u h?nh Windows XP SP1 d?a trên máy tính đ? m?t m? hóa các t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t thu?t toán đư?c h? tr? b?i các khác đi?u hành h? th?ng truy c?p vào các t?p tin. Đ? th?c hi?n:
 1. Gi?i m? t?t c? các EFS t?p m? hóa trong Windows XP SP1.
 2. Trên máy tr?m d?a trên Windows XP SP1, b?t đ?u đăng k? Biên t?p viên.
 3. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE Software NT\CurrentVersion\EFS
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm Giá trị, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: AlgorithmID
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Sinh: h? th?p l?c phân
  D? li?u có giá tr?: s? d?ng b?t k? các giá tr? t? danh sách sau:
  • 3DES: 0x6603 (giá tr? này là tương thích v?i Windows XP và sau này.)
  • DESX: 0x6604 (giá tr? này là tương thích v?i t?t c? các phiên b?n Windows» 2000 và Windows XP.)
  • AES_256: 0x6610 (đây là giá tr? m?c đ?nh. Nó là tương thích v?i duy nh?t Windows XP SP1 và sau này.)
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tr?m d?a trên Windows XP SP1.
 7. M?t m? hóa t?p l?n n?a b?ng cách s? d?ng m?t trong hai đi?u hành h? th?ng.
Quan tr?ng Cùng ch?ng nh?n và phím tư nhân liên k?t ph?i có s?n trong b?i c?nh c?a ngư?i s? d?ng trên t?t c? các h? đi?u hành s? truy c?p vào các t?p tin.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

EFS t?o ra m?t khóa đ?i x?ng đư?c g?i là m?t m?t m? hóa t?p Key (FEK) cho m?i t?p tin m? hóa nó. EFS s? d?ng khóa đ?i x?ng này đ? m? hóa và gi?i m? n?i dung c?a t?p tin. FEK này sau đó đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng công chúng phím trong gi?y ch?ng nh?n c?a ngư?i s? d?ng sau đây:
 • Ngư?i s? d?ng m?t m? hóa các t?p tin.
 • B?t k? ngư?i dùng khác đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các t?p tin.
 • B?t k? c?u h?nh các đ?i l? ph?c h?i.
FEK (không m?t m?) ban đ?u không đư?c lưu. Các thu?t toán mà đư?c mô t? trong bài vi?t đ? c?p đ?n m? hóa đ?i x?ng v?i FEK, và không m?t công c?ng chính Dương v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khóa riêng trên FEK.

Chú ý:
 • Windows 2000 có th? ch? s? d?ng m? hóa d? li?u m? r?ng Tiêu chu?n (DESX) thu?t toán cho EFS m? hóa và gi?i m?.
 • Các phiên b?n c?a Windows XP s?m hơn SP1 có th? ch? s? d?ng các m? r?ng DESX ho?c thu?t toán Triple-DES (3DES) cho m? hóa EFS và gi?i m?.
 • Windows XP v?i SP1 ho?c m?i hơn có th? m?t m? hóa ho?c gi?i m? t?p tin b?ng cách s? d?ng DESX, 3DES hay AES.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? 3DES và DESX, xem "Encrypting và gi?i m? d? li?u v?i m? hóa t?p tin h? th?ng"ch? đ? trong Windows XP giúp t?p tin.

Cho bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p m? hóa AES trong Windows, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau đây:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/Aa375545.aspx
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa386983.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? EFS, xem h? th?ng t?p tin m? hóa trong Windows XP và Windows Server 2003 gi?y tr?ng. Xem này gi?y tr?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc700811.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 329741 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB329741 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329741

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com