Mô t? v? C?p Nh?t t? 2000 SR-1: 16 tháng 10 năm 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329749
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành m?t C?p Nh?t cho Microsoft Word 2000 Service phát hành 1 (SR-1). B?n c?p nh?t này ngăn c?n ngư?i dùng vô t?nh c?p nh?t liên k?t đ?n các d? li?u ngoài trong các tài li?u Microsoft Word, bao g?m c? b?c e-mail s? d?ng các t? như là tr?nh so?n th?o b?c e-mail trong Microsoft Outlook. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? khác trong Microsoft Word 2000.

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t SR-1 t? năm 2000: 16 tháng 10 năm 2002.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Office 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276367 OFF2000: Làm th? nào đ? có đư?c văn ph?ng năm 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

T? năm 2000 C?p Nh?t SR-1: 16 tháng 10 năm 2002 yêu c?u r?ng Microsoft Office 2000 Service phát hành 1 (SR-1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276367 OFF2000: Làm th? nào đ? có đư?c văn ph?ng năm 2000 Service Pack m?i nh?t

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t t? t? đ?a CD-ROM, b?n có hai tùy ch?n sau:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? automaticallyinstall t?t c? các c?p nh?t m?i nh?t bao g?m Tất cả các dịch vụ có s?n gói C?p Nh?t andpublic.
  - ho?c -
 • cài đ?t chuyên bi?t ch? các t? 2000 SR-1 C?p Nh?t, b?i thesteps sau đây đư?c mô t? sau này trong bài vi?t này.
Lưu ?: Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t khách hàng C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site. Văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site phát hi?n c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office c? th? và s? nh?c b?n cài đ?t chuyên bi?t chính xác nh?ng g? b?n ph?i có đ? đ?m b?o r?ng cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n C?p Nh?t hoàn toàn.

Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t web site

Đ? có văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site phát hi?n các b?n C?p Nh?t yêu c?u b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/default.aspx
Sau khi phát hi?n đư?c hoàn t?t, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các b?n C?p Nh?t đư?c đ? ngh? đ? đư?c ch?p thu?n c?a b?n. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

cài đ?t chuyên bi?t ch? C?p Nh?t t? 2000 SR-1: 16 tháng 10 năm 2002

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t khách hàng C?p Nh?t:
 1. H?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  Click vào đây đ? t?i v? khách hàng C?p Nh?t
 2. Nh?p vào lưu đ? lưu các t?p tin Wrd0902.exe vào m?c tin thư thoại đ? ch?n.
 3. Trong Window Explorer, b?m đúp vào wrd0902.exe.
 4. B?m n?u b?n nh?n đư?c m?t d?u ki?m nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 5. Nh?p vào ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 6. Chèn đ?a CD-ROM 2000 văn ph?ng c?a b?n n?u đư?c nh?c làm như v?y, andthen b?m vào OK.
 7. Khi b?n nh?n đư?c m?t thông báo cho bi?t installationwas thành công, b?m vào OK.
Lưu ?: sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? 2000 SR-1: 16 tháng 10 năm 2002, b?n không th? g? b? nó. T? năm 2000 C?p Nh?t SR-1: 16 tháng 10 năm 2002 thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a m?t s? l?nh v?c t?. N?u b?n mu?n các l?nh v?c t? cư x? như h? đ? làm trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? 2000 SR-1: 16 tháng 10 năm 2002, đ?t khoá ki?m nh?p FieldCalcSecurityLevel thành 0. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các khóa registry 'FieldCalcSecurityLevel', nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330079 WD: Làm th? nào hành vi c?a nh?ng thay đ?i l?nh v?c t? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? khách hàng C?p Nh?t, b?m vào liên k?t sau cho các công c? văn ph?ng v? các bài vi?t Web:
http://Office.Microsoft.com/downloads/2000/wrd0902.aspx

Hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Word 2000 t? m?t v? trí máy ch?, ngư?i qu?n tr? h? ph?c v? ph?i c?p nh?t v? trí máy ch? v?i khu v?c hành chính C?p Nh?t và tri?n khai b?n c?p nh?t mà máy tính c?a b?n.

N?u b?n là quản trị viên máy phục vụ, h?y làm theo các bư?c sau đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t hành chính:
 1. Xác đ?nh v? trí Web site sau c?a Microsoft:
  Click vào đây đ? t?i v? các hành chính C?p Nh?t
 2. T?i v? các t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 3. Trong Window Explorer, b?m đúp vào wrd0902a.exe.
 4. Nh?p vào ch?p nh?n gi?y phép th?a thu?n.
 5. Trong h?p xin vui l?ng nh?p đ?a đi?m nơi b?n mu?n toplace các file trích xu?t , nh?pC:\wrd0902a, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p vào khi b?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c đ? t?o c?p.
 7. N?u b?n đ? quen thu?c v?i các th? t?c cho vi?c C?p Nh?t youradministrative cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào B?t đ?u, b?m ch?y, và sau đó g? l?nh sau đây trong các m? h?p
  Msiexec/a Đư?ng d?n admin\MSI t?p tin /p C:\wrd0902a\T?p tin MSP SHORTFILENAMES = TRUE
  nơi Đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n đi?m cài đ?t chuyên bi?t theadministrative (ví d?, C:\Word2000),

  MSI t?p tin đâu các gói ph?n m?m b? máy cơ s? d? li?u .msi (ví d?: Data1.msi),and

  nơi T?p tin MSP là tên C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính công c?ng (forexample, WINWORD_Admin.msp).
 8. Tri?n khai b?n C?p Nh?t trên các máy tr?m khách hàng, nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, và sau đó g? l?nh sau đây trong các m? h?p
  Msiexec/i đư?ng d?n admin\MSI t?p tin cài đ?t chuyên bi?t L?I =Danh sách tính năng REINSTALLMODE = vomus
  nơi đư?ng d?n admin là đư?ng d?n đ?n đi?m cài đ?t chuyên bi?t youradministrative (ví d?, C:\Word2000), và

  nơi MSI t?p tin là gói ph?n m?m b? máy cơ s? d? li?u MSI (forexample, Data1.msi).

  Lưu ?: đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t c? các ph? ki?n văn ph?ng trên máy, useREINSTALL = t?t c?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n hành chính cài đ?t chuyên bi?t và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304165 OFF2000: Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t công c?ng cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hành chính
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng.

Ho?c, b?n có th? xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit:
Microsoft văn ph?ng tài nguyên Kit

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

T? năm 2000 C?p Nh?t SR-1: 16 tháng 10 năm 2002 ?nh hư?ng đ?n các t?p tin Word.exe. T? năm 2000 C?p Nh?t SR-1: 16 tháng 10 năm 2002 C?p Nh?t phiên b?n c?a Word 2000 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n đ? phiên b?n 9.0.0.6926. Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Microsoft Word đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?: v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u b?n chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Trong ngăn K?t qu? tra c?u , nh?p vào t?t c? các t?p và c?p dư?i tra c?u đ?ng hành.
 3. Trong t?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? winword.exe, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vào winword.exe, và sau đó b?m thu?c tính.
 5. Trên các Phiên b?n tab, xác đ?nh các phiên b?n c?a t? đó là ngày b?ng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Word 2000 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
255275 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a b?n chương tr?nh Office 2000
Lưu ?: n?u C?p Nh?t SR-1 t? năm 2000: 16 tháng 10 năm 2002 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? 2000 SR-1: 16 tháng 10 năm 2002:
B?n c?p nh?t này đ? đư?c áp d?ng ho?c đư?c bao g?m trong m?t b?n C?p Nh?t đ? đư?c áp d?ng.

Thay đ?i hành vi x?y ra trong các l?nh v?c t? khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? 2000 SR-1: 16 tháng 10 năm 2002

Thông tin b? sung v? t? l?nh v?c hành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? 2000 SR-1: 16 tháng 10 năm 2002, khoá ki?m nh?p 'FieldCalcSecurityLevel' hi?u ?ng t? l?nh v?c hành vi, và làm th? nào Word 2000 SR-1 C?p Nh?t: 16 tháng 10 năm 2002 ?nh hư?ng đ?n t? đ?ng hóa, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330079 WD: Làm th? nào hành vi c?a nh?ng thay đ?i l?nh v?c t? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t?

V?n đ? c? đ?nh b?i C?p Nh?t

T? năm 2000 C?p Nh?t SR-1: 16 tháng 10 năm 2002 b?n s?a l?i các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
320536 WD2000: T?ng quan v? các b?n C?p Nh?t t? năm 2000: 25 tháng 4 năm 2002
319052 Kh?c ph?c: Không th? thay đ?i m?t liên k?t đ?n m?t b?ng tính Excel nhúng trong m?t tài li?u Word 2000
242072 WD2000: L?nh v?c văn b?n c?t ng?n khi sáp nh?p ho?c chèn b? máy cơ s? d? li?u
204542 WD2000: K?t qu? không chính xác khi b?n th?c hi?n thư h?p nh?t v?i ngu?n d? li?u Excel
316270 WD2000: "Nhân v?t không r?" l?i tin thư thoại ho?c k?t qu? c?a Zero khi l?nh v?c ch?a E ho?c nhân v?t N
319584 WD2000: M?t đánh d?u ki?m kho?n ph? đư?c thêm vào khi b?n c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u trư?ng
T? năm 2000 C?p Nh?t SR-1: 16 tháng 10 năm 2002 s?a ch?a các v?n đ? sau đ? không trư?c đây tài li?u trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

B?o m?t: C?p ngư?i dùng có th? vô ? nh?t liên k?t vào các d? li?u ngoài trong tài li?u Word

Ngư?i dùng có th? vô t?nh c?p nh?t liên k?t vào các d? li?u ngoài trong tài li?u Word, bao g?m c? b?c e-mail s? d?ng t? như là tr?nh so?n th?o b?c e-mail trong Outlook.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này tài li?u trong Microsoft Security Bulletin MS02-059, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330008 MS02-059: L? h?ng trong b?n C?p Nh?t bên ngoài l?nh v?c Word và Excel có th? d?n đ?n công b? thông tin

T? b? khi b?n th?c hi?n k?t n?i dài DDE

T? b?t ng? thoát khi b?n c? g?ng làm cho m?t k?t n?i d? li?u trao đ?i năng đ?ng (DDE) v?i m?t k?t n?i chu?i dài hơn 255 kí t? đ?i di?n.

T? ng?ng đáp ?ng n?u phong cách b?ng d? li?u b? h?ng ho?c b? hư h?ng

N?u thông tin t? phong cách t? b? h?ng ho?c b? hư h?ng, t? có th? ng?ng đáp ?ng.

C?p Nh?t b?o m?t: Tùy ch?n "Có" trong hộp thoại b?o m?t luôn đư?c l?a ch?n

theo m?c đ?nh, các tùy ch?n trong hộp thoại b?o m?t đư?c ch?n khi b?n nh?p đúp vào m?t đ?i tư?ng nhúng.

C?p Nh?t b?o m?t: T?p tin không chính xác chi?u dài

M?t t?p tin t? có th? đư?c đ?c như đ? dài không đúng.

X?y ra l?i mà tài li?u tham kh?o Winword.exe t?p trên máy tính có Microsoft công tr?nh cài đ?t chuyên bi?t

N?u b?n s? d?ng t? m?t máy tính có cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Works, t? có th? báo cáo m?t l?i mà tài li?u tham kh?o các t?p tin Winword.exe.

WD2000: JPN: t? đi?m d?ng đáp ?ng khi b?n m? m?t Microsoft Word 97 ho?c tài li?u Microsoft Word 98 trong Microsoft Internet Explorer

T? có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n m? m?t Word 97 ho?c tài li?u t? 98 trong Internet Explorer trên máy tính có phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Word 2000 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

WD2000: Thông báo l?i khi b?n ch?n m?t tr?nh đơn tùy ch?nh trong m?t m?u ngư?i dùng l?n đ?u tiên

Khi b?n ch?n m?t menu tùy ch?nh đư?c lưu tr? trong m?t m?u ngư?i dùng l?n đ?u tiên trong Word, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
V? mô không th? đư?c t?m th?y ho?c đ? b? vô hi?u v? các thi?t đ?t an ninh v? mô c?a b?n.

PPT2000: T? d?ng đáp ?ng khi b?n thi?t l?p các thu?c tính b?ng nhúng t? và g?i 'Đóng' phương pháp c?a các đ?i tư?ng

Khi b?n s? d?ng Microsoft PowerPoint đ? đ?t nhúng t? bảng thuộc tính và sau đó g?i đóng phương pháp c?a đ?i tư?ng, t? có th? ng?ng đáp ?ng.

WD2000: "tính năng này b? vô hi?u hóa..." Thông báo l?i khi b?n thi?t l?p m?t biên gi?i đôi trên m?t b?ng

Khi b?n áp d?ng m?t biên gi?i đôi cho m?t b?ng trong Word 2000 trong m?t tài li?u đ? đư?c t?o ra trong Microsoft Word 6.0 ho?c Microsoft Word 95, và lưu các tùy ch?n trong Word đư?c thi?t l?p đ? t? 6.0 ho?c t? 95, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Tính năng này b? vô hi?u hóa v? nó không ph?i là tương h?p v? sau v?i Microsoft Word 6,0/95.

WD2000: T? có th? ng?ng đáp ?ng ho?c t?o ra m?t thông báo l?i sau khi b?n nh?p vào m?t siêu liên k?t trong m?t tài li?u Word b?n đ? m? trong Microsoft Internet Explorer

N?u b?n nh?p vào m?t siêu liên k?t trong m?t t? tài li?u liên k?t v?i m?t tài li?u Word sau khi b?n m? nó trong Internet Explorer, t? có th? ng?ng đáp ?ng ho?c t?o ra m?t thông báo l?i.

WD2000: JPN: tr?nh duy?t d?ng đáp ?ng khi b?n hi?n th? m?t tài li?u Word trong khung n?i tuy?n

Khi b?n s? d?ng phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Word 2000 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP và b?n xem m?t tài li?u Microsoft Word trong m?t khung n?i tuy?n HTML ho?c khung trong Internet Explorer, tr?nh duy?t c?a b?n có th? ng?ng đáp ?ng và tài li?u c?a b?n có th? không xu?t hi?n. Ngoài ra, quá tr?nh t?p tin Winword.exe có th? làm cho vi?c s? d?ng CPU c?a 100 ph?n trăm.

WD2000: Thay đ?i s? trang khi b?n s? d?ng tùy ch?n 'B?o v? tài li?u cho ? ki?n'

N?u b?n b?m vào B?o v? tài li?u trên menu công c? , và sau đó ch?n ? ki?n dư?i b?o v? tài li?u cho trong Word 2000, s? trang c?a tài li?u c?a b?n có th? thay đ?i.

WD2000: T? d?ng đáp ?ng khi b?n di chuy?n trong m?t t? 2000 tài li?u trong in ?n xem trư?c

Khi b?n di chuy?n trong m?t t? 2000 tài li?u trong in ?n xem trư?c, t? d?ng đáp ?ng.

Lưu ?: v?n đ? này x?y ra n?u các tài li?u Word 2000 đ? đư?c chuy?n đ?i t? Word 97, và m?t m?u t? 2000 m?i đư?c áp d?ng cho các tài li?u.

TÀI LI?U THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t t? 2002 SP-1: 16 tháng 10 năm 2002, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
329748 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2002 Service Pack 2: ngày 16 tháng 10 năm 2002

Thu?c tính

ID c?a bài: 329749 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbdownload kboffice2000sp3fix kbinfo kbmt KB329749 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 329749

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com