"Stop k??das kodu 0x00000050" notiek tad, kad pirmo reizi start?sit datoru

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 329772 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Start?jot datoru pirmo reizi, var tikt par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:
Pietura 0x00000050 (0xE1626822, 0x00000001, 0x804EFF46, 0x00000002)

IEMESLS

Probl?ma rodas tad, kad re?istra v?rt?bas tiek iestat?tas uz NULL, bet tas ir vajadz?ja b?t dubult? nulle p?rtrauktas virknes. Kad dators tiek inicializ?ta, atsauces nulles virkne un rodas p?rtrauk?anas k??da, kas ir aprakst?ta sada?? "Simptomi".

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Microsoft Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.?? labojuma versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version   Size  File name
  --------------------------------------------------
  15-Nov-2001 13:27           5,149 Empty.cat
  01-Oct-2002 10:23 5.0.2195.6076 1,688,832 Ntkrnlmp.exe
  01-Oct-2002 10:23 5.0.2195.6076 1,688,448 Ntkrnlpa.exe
  01-Oct-2002 10:23 5.0.2195.6076 1,709,120 Ntkrpamp.exe
  01-Oct-2002 10:23 5.0.2195.6076 1,666,496 Ntoskrnl.exe
  06-Sep-2002 08:10 5.2.41.0      3,584 Spmsg.dll
  06-Sep-2002 08:10 5.2.41.0     46,080 Spuninst.exe
  12-Jun-2001 19:05 5.0.2195.3727   3,856 Svcpack1.dll
				

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots, Microsoft Windows 2000 servisa pakotne 4. ?? probl?ma ir nov?rsta, sist?m? Windows XP.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
265173 Datacenter programmas un Windows 2000 Datacenter Server produkta

Rekviz?ti

Raksta ID: 329772 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 3. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB329772 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 329772

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com