B?n không th? đ?ng b? hóa d? li?u gi?a Microsoft ti?n và MSN Money

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329840 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Tùy ch?n Web Access trong Microsoft ti?n cho phép b?n đ?ng b? hóa c?a b?n d? li?u v?i MSN ti?n trang web. Tuy nhiên, khi b?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa d? li?u c?a b?n v?i MSN Money, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i m?t trong các các thông báo l?i sau đây:
Ti?n đ? không th? truy xu?t tài chính c?a b?n thông tin t? MSN Money.
L?i b?t ng? xu?t hi?n trong khi c? g?ng đ? đ?ng b? hóa d? li?u c?a b?n trên web.
Ti?n đ? không th? truy xu?t d? li?u ti?n c?a b?n trên web m?t l?i b?t ng? x?y ra trong các đ?ng b? hoá.
Cu?c g?i cu?i cùng c?a b?n b?t g?p m?t l?i:
B?n hi?n đang làm vi?c gián tuy?n. B?n có th? không c?n đư?c đăng nh?p vào ti?n trên Microsoft Passport Network. Làm vi?c tr?c tuy?n m?t l?n n?a, đóng và m? l?i ti?n, và sau đó đăng nh?p m?t l?n n?a.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • H? th?ng ngày và th?i gian là không chính xác.
 • Thông tin tài kho?n Windows Live ID s? không h?p l?.
 • Không có m?t thông báo l?i đó là liên k?t v?i m?t ho?c nhi?u trương m?c c?a b?n.
 • Tên tài kho?n ti?n c?a b?n ch?a kí t? không đư?c h? tr?.
 • Microsoft Internet Explorer ho?c c?p T?p Internet t?m th?i ch?a thông tin không h?p l?.
 • M?t chương tr?nh, m?t d?ch v? Web, hay m?t thi?t l?p can thi?p v?i quá tr?nh đ?ng b? hóa.
 • T?p d? li?u ti?n c?a b?n có ch?a thông tin đó b? hư h?ng ho?c không phù h?p.
 • Cài đ?t ti?n b? h?ng.
 • Cài đ?t c?a Internet Explorer b? h?ng ho?c là l?i th?i.
 • T?p d? li?u ti?n đ? đư?c m? và đư?c đăng nh?p vào Windows Live ID qua đêm.
 • M?t chương tr?nh đang ch?y trong n?n can thi?p v?i s? ti?n.
Chú ý Microsoft Money 2007 và Microsoft ti?n c?ng v?i s? t?i v? ch? có nh?ng tài kho?n và các giao d?ch t? MSN Money đ? đư?c nh?p kh?u t? các t? ch?c tài chính c?a b?n cho MSN Money. Nh?ng phiên b?n này c?a ti?n s? không đ?ng b? chính xác gi?ng như phiên b?n trư?c c?a ti?n b?c. Không có thông tin t? t?p ti?n c?a b?n s? đư?c t?i lên MSN Money, và danh m?c trên MSN ti?n và ti?n là đ?c l?p sau khi b?t k? t?i v? ban đ?u t? MSN ti?n vào m?t t?p tin ti?n m?i.

GI?I PHÁP

Microsoft ti?n 2006

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này n?u b?n đang ch?y Microsoft ti?n 2006, thoát ra và sau đó kh?i đ?ng l?i ti?n 2006. Khi b?n m? l?i ti?n 2006, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đăng nh?p vào Windows Live ID. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không đ? l?i t?p tin d? li?u c?a b?n m? qua đêm v? Windows Live ID s? t? đ?ng đăng nh?p b?n.

N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n thoát kh?i và sau đó kh?i đ?ng l?i ti?n 2006, h?y làm theo các bư?c trong ph?n "T?t c? các phiên b?n c?a Microsoft ti?n".

T?t c? các phiên b?n c?a Microsoft ti?n

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c này theo th? t? mà chúng xu?t hi?n. Sau khi hoàn t?t m?t bư?c, t?m cách thi?t l?p quá tr?nh đ?ng b? hóa. N?u quá tr?nh đ?ng b? hóa v?n không, đi bư?c ti?p theo.

Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng b?n có m?t b?n sao lưu và b?n sao c?a t?p tin d? li?u ti?n c?a b?n trư?c khi b?n b?t đ?u. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o b?n sao lưu c?a t?p d? li?u ti?n c?a b?n, m? t?p tin tr? giúp ti?n Microsoft, t?m ki?m v? ch? đ? "Sao lưu", và sau đó đ?c subtopic "T?o b?n sao lưu t?p c?a b?n ti?n".

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o b?n sao ho?c b?n sao lưu c?a t?p d? li?u ti?n c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300400Làm th? nào đ? chuy?n các t?p tin d? li?u gi?a các máy tính trong ti?n
Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Bư?c 1: S?a ch?a h? th?ng ngày và gi?

 1. Trong vùng thông báo, b?m đúp vào hi?n th? th?i gian h? th?ng.
 2. Trong các Ngày tháng và th?i gian thu?c tính h?p tho?i h?p, ki?m ch?ng r?ng thi?t đ?t ngày và th?i gian là đúng. N?u các thi?t đ?t không chính xác, đúng h? và b?mOk.

Bư?c 2: Ki?m tra k?t n?i đ?n các trang web Windows Live ID và d?ch v?

Đ? đ?ng b? hóa t?p tin d? li?u ti?n c?a b?n b?ng cách s? d?ng MSN Money, s? d?ng thông tin đăng nh?p Windows Live ID c?a b?n đ? thêm m?t kh?u vào t?p d? li?u ti?n.

Chú ý Đ? xem d? li?u đư?c đ?ng b? hóa, đăng nh?p vào trang Web ti?n MSN Trang web b?ng cách s? d?ng thông tin đăng nh?p Windows Live ID tương t?. Ki?m ch?ng r?ng ?y nhi?m c?a b?n Windows Live ID v?n làm vi?c trên các trang web Windows Live ID và d?ch v?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. K?t n?i Internet, và sau đó truy c?p vào sau Windows Live ID Web Trang web:
  https://login.Live.com
 2. Trong trang Windows Live ID đăng nh?p, g? thông tin đăng nh?p Windows Live ID c?a b?n, và sau đó nh?p vào Đăng nh?p Trong.
 3. N?u b?n không th? đăng nh?p vào tài kho?n c?a b?n, liên h? v?i Windows Live ID hoäi vieân h? tr?. Đ? làm đi?u này, b?m vào các H? tr? khách hàng liên k?t c?a prominently Windows Live ID, trang, và sau đó nh?p vào Nh?n đư?c câu tr? l?i t? h? tr? khách hàng. Ho?c, h?y truy c?p Windows Live ID Web site sau:
  https://accountservices.Passport.net/CustomerSupport.SRF
  Chú ý N?u b?n không mu?n liên h? v?i h? tr? Windows Live ID, h?y th? t?o m?t Windows Live ID đ?a ch? thư đi?n t? m?i. Đ? làm đi?u này, b?m vào các Đăng k? liên k?t, và sau đó k?t h?p tài kho?n có t?p tin d? li?u ti?n c?a b?n.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem các "bư?c 8: th? nghi?m v?i thông tin đăng nh?p Windows Live ID m?i và t?p tin ti?n" ph?n.

  N?u b?n thành công có th? đăng nh?p vào đ?a ch? thư đi?n t? c?a b?n Windows Live ID, h?y đ?n bư?c 3.
Chú ý Khi b?n s? d?ng b?t k? thông tin đăng nh?p Windows Live ID m?i, b?n c?ng ph?i đăng nh?p vào trang web MSN Money Web có thông tin đăng nh?p tài kho?n m?i.

Bư?c 3: Xem thông đi?p l?i đư?c liên k?t v?i tài kho?n c?a b?n

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t m? l?i c? th? là liên k?t v?i tài kho?n c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
904336Làm th? nào đ? s? d?ng m? l?i MSN Money đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? g?p v?i tài kho?n tr?c tuy?n
N?u không có m? l?i c? th? đư?c liên k?t v?i tài kho?n c?a b?n và n?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hóa, h?y vào bư?c 4.

Bư?c 4: Đ?i tên tài kho?n b?ng cách lo?i b? các k? t? không đư?c h? tr?

Quá tr?nh đ?ng b? hoá có th? không n?u b?n s? d?ng b?t k? k? t? nào mà không đư?c h? tr? trong b?t k? m?t trong tên tài kho?n c?a b?n trong ti?n. K? t? không đư?c h? tr? bao g?m các k? t? sau:
 • &
 • %
 • /
 • \
 • ?
N?u m?t ho?c nhi?u c?a các k? t? này t?n t?i, thay th? các k? t? không h?p l?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong ti?n, nh?p vào Danh sách tài kho?n.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các tài kho?n có ch?a các k? t? không đư?c h? tr?, và sau đó nh?p vào Đ?i tên.
 3. Thay đ?i tên đ? nó không c?n bao g?m các k? t?, và sau đó nh?n ENTER.
N?u tài kho?n c?a b?n có không có k? t? không đư?c h? tr? và n?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hóa, đi đ?n bư?c 5.

Bư?c 5: Đ?t l?i Internet Explorer l?a ch?n, và sau đó lo?i b? t?t c? các t?p tin cookie và t?p tin Internet t?m th?i

 1. M? các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho h? đi?u hành.
  • Trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút b?t đ?u
   , lo?i InetCpl.cpl trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i InetCpl.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. B?m vào các Tính riêng tư tab, và sau đó di chuy?n con trư?t đ? dư?i cùng đ? ch?n Ch?p nh?n m?i cookie.
 3. B?m vào các Bảo mật tab, b?m vào các Internet bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào M?c đ? tu? ch?nh.
 4. Trong Đ?t l?i thi?t đ?t tùy ch?nh danh sách, b?m vào Trung b?nh th?p.
 5. Nh?p vào Thi?t l?p l?i, b?m Có khi b?n đư?c nh?c nh? đ? làm cho s? thay đ?i, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Khôi ph?c m?c đ?nh.
 7. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
Sau khi b?n đ? đ?t l?i các thi?t đ?t Internet Explorer, xoá b? nh? cache c?a Internet, và sau đó lo?i b? t?t c? các Windows Live ID, Hotmail và MSN cookie trên máy tính. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. M? các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho h? đi?u hành.
  • Trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút b?t đ?u
   , lo?i InetCpl.cpl trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i InetCpl.cpl, sau đó b?m Ok.
 2. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó nh?p vào Xóa b? t?p.

  Chú ý Windows Internet Explorer 7 và cho các phiên b?n sau c?a Internet Explorer, nh?p vào Xóa b? trong các L?ch s? duy?t web keá tieáp. Trong các Xoá l?ch s? duy?t web h?p tho?i h?p, xóa các t?p tin cookie và l?ch s?.
 3. N?u b?n mu?n xóa b? t?t c? các t?p tin Internet t?m th?i, nh?p vào Ok khi b?n đư?c nh?c.
 4. Nh?p vào Thiết đặt.

  Chú ý Internet Explorer 7 và cho các phiên b?n sau c?a Internet Explorer, nh?p vào Thiết đặt trong các L?ch s? duy?t web keá tieáp.
 5. Nh?p vào Xem t?p, và sau đó xóa các cookie nào k?t thúc trong "@ chi?u," "@ msn," ho?c "@ hotmail."
Chú ý Các t?p tin cookie lưu tr? m?t s? thông tin thi?t l?p cho các trang Web. N?u b?n có không có cài đ?t đ? lưu, ho?c n?u b?n c?m th?y tho?i mái đ?t l?i thông tin này, b?n có th? xoá m?i t?p trong v? trí này.

N?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hóa, h?y đ?n bư?c 6.

Bư?c 6: Cô l?p và sau đó vô hi?u hoá ho?c lo?i b? ph?n m?m can thi?p

M?t s? lo?i ph?n m?m b?o m?t Internet, ph?n m?m ch?ng vi-rút, Tăng t?c Internet ph?n m?m và ph?n m?m tư?ng l?a có th? c?n tr? kh? năng ti?n hoàn t?t k?t n?i t?i h? ph?c v? MSN Money. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i th?c hi?n m?t kh?i đ?ng l?i s?ch s? c?a các h? th?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
243039Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows 95
192926 Cách thực hiện khắc phục sự cố khởi động sạch cho Windows 98
267288 Cách th?c hi?n m?t kh?i đ?ng s?ch trong Windows Millennium Edition
281770 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch g? r?i cho Windows 2000
310560 Làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các ti?n ích c?u h?nh h? th?ng trong Windows XP
Chú ý Trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows 95, v?n đ? có th? v?n không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n th?c hi?n m?t s?ch s? kh?i đ?ng l?i. B?n có th? lo?i b? ph?n m?m b?o m?t k?t n?i. Thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t s?ch s? kh?i đ?ng l?i trong trư?ng h?p này, xem tài li?u máy tính.

Sau khi b?n đang ? ch? đ? b?t đ?u làm s?ch, t?m cách thi?t l?p quá tr?nh đ?ng b? hóa m?t l?n n?a.

N?u bư?c này gi?i quy?t các v?n đ?, cô l?p chương tr?nh ph?n m?m can thi?p v?i ti?n b?ng cách s? d?ng công c? Msconfig.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? b?ng cách s? d?ng Msconfig, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310560Làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i c?u h?nh b?ng cách s? d?ng các ti?n ích c?u h?nh h? th?ng trong Windows XP
N?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hóa, gi? cho h? th?ng trong ch? đ? b?t đ?u làm s?ch và sau đó đi đ?n bư?c 7.

Bư?c 7: D?u ra kh?i t?t c? các trang web Windows Live ID và d?ch v?

Th?nh tho?ng, quá tr?nh đ?ng b? hoá có th? d?ng l?i v? c?a s? can thi?p đư?c t?o ra b?i các trang web Windows Live ID và d?ch v? khác.

N?u b?n đang thi?t l?p đ? đăng nh?p vào b?t k? trang web Windows Live ID s? t? đ?ng b?ng cách s? d?ng thông tin đăng nh?p Windows Live ID c?a b?n, kh?i đ?ng Internet Explorer, và sau đó đăng xu?t kh?i t?t c? các Windows Live ID-kích ho?t các trang Web. N?u b?n đang s? d?ng MSN Messenger, đăng ra kh?i d?ch v? này c?ng.

N?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hóa, h?y đ?n bư?c 8.

Bư?c 8: Th? nghi?m v?i thông tin đăng nh?p Windows Live ID m?i và m?t t?p tin d? li?u ti?n m?i

Các thông tin đư?c liên k?t v?i ?y nhi?m Windows Live ID hi?n t?i c?a b?n có th? b? h?ng. Đ? th? nghi?m cho dù đây là nguyên nhân c?a v?n đ?, t?o m?t t?p m?i c?a thông tin đăng nh?p Windows Live ID, và sau đó t?m cách thi?t l?p đ?ng b? hoá v?i m?t t?p tin d? li?u ti?n m?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? đăng xu?t ?y nhi?m Windows Live ID c?a b?n trên t?t c? các trang Web khác.
 2. Truy c?p vào Windows Live ID Web site sau:
  https://login.Live.com
 3. Nh?p vào Đăng k? tài kho?n.
 4. T?o m?t t?p m?i c?a thông tin đăng nh?p Windows Live ID b?ng cách làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n.

  Chú ý B?n c?n ph?i t?o thông tin đăng nh?p Windows Live ID cho m?t đ?a ch? thư đi?n t? m?i mà b?n có. Đ?ng t?o m?t tài kho?n cho đ?a ch? e-mail b?n hi?n nay đ? thi?t l?p cho Windows Live ID.
 5. Sau khi b?n t?o ?y nhi?m Windows Live ID m?i c?a b?n, truy c?p vào ti?n Web site sau, và sau đó nh?p vào Đăng nh?p:
  http://moneycentral.MSN.com/home.asp
 6. B?t đ?u ti?n Microsoft.
 7. Nh?p vào Tệp, b?m M?i, sau đó b?m Tin m?i.
 8. G? tên cho các t?p tin, ch?ng h?n như SynchTest, sau đó b?m Ok.
 9. N?u b?n b? nh?c đ? sao lưu d? li?u c?a b?n, h?y nh?p vào Không ho?c nh?p vào Không sao lưu.
 10. Trong các t?p tin m?i, nh?p vào Ti?p theo, b?m Ch?p nh?n, b?m Tôi đ? có m?t h? chi?u, sau đó b?m Ti?p theo.
 11. Nh?p ?y nhi?m m?i c?a Windows Live ID mà b?n đ? t?o ? bư?c 4, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 12. Ch?p nh?n thi?t đ?t m?c đ?nh cho ph?n c?n l?i c?a quá tr?nh thi?t l?p.
 13. Trên các Ti?n nhà Trang, nh?p vào Công cụ, b?m Thiết đặt, sau đó b?m Truy c?p vào d? li?u ti?n c?a tôi trên Web.
Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đ? hoàn t?t thi?t l?p vi?c đ?ng b? hóa.

N?u vi?c đ?ng b? hóa v?n không, các v?n đ? có th? liên quan đ? cài đ?t ti?n c?a b?n ho?c đ? cài đ?t c?a Internet Explorer. Đi đ?n bư?c 11.

N?u b?n có th? đ?ng b? hóa b?ng cách s? d?ng thông tin đăng nh?p Windows Live ID m?i và m?t t?p tin d? li?u ti?n m?i, xác đ?nh li?u thông tin Windows Live ID, MSN Money thông tin ho?c các t?p tin d? li?u ti?n là nguyên nhân c?a v?n đ?. Đ? th?c hi?n vi?c này, đi đ?n bư?c 9.

Bư?c 9: Ki?m tra thông tin Windows Live ID và MSN Money

Đ? th? nghi?m cho dù thông tin Windows Live ID ho?c MSN Money b? h?ng, s? d?ng ?y nhi?m Windows Live ID ban đ?u c?a b?n đ? đăng nh?p vào m?t t?p tin d? li?u ti?n m?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đ? đăng xu?t ?y nhi?m Windows Live ID c?a b?n trên t?t c? các trang Web khác.
 2. Truy c?p vào ti?n Web site sau:
  http://moneycentral.MSN.com/home.asp
  Sau đó, đăng nh?p vào trang MSN Money Web b?ng cách s? d?ng ?y nhi?m Windows Live ID ban đ?u c?a b?n.
 3. B?t đ?u ti?n Microsoft.
 4. Nh?p vào Tệp, b?m M?i, sau đó b?m Tin m?i.
 5. G? tên cho các t?p tin, ch?ng h?n như LiveIDTest, sau đó b?m Ok.
 6. N?u b?n b? nh?c đ? sao lưu d? li?u c?a b?n, h?y nh?p vào Không ho?c nh?p vào Không sao lưu.
 7. Trong các t?p tin m?i, nh?p vào Ti?p theo, b?m Ch?p nh?n, b?m Tôi đ? có m?t h? chi?u, sau đó b?m Ti?p theo.
 8. Nh?p ?y nhi?m c?a b?n Windows Live ID ban đ?u, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trên các B?n có mu?n s? d?ng d? li?u MSN Money Trang, nh?p vào Có, tôi mu?n t?p tin c?a tôi đ? s? d?ng các d? li?u đư?c lưu tr? trên trang web ti?n MSN, sau đó b?m Ti?p theo.
 10. Ch?p nh?n thi?t đ?t m?c đ?nh cho ph?n c?n l?i c?a quá tr?nh thi?t l?p.
 11. Trên các Ti?n nhà Trang, nh?p vào Công cụ, b?m Thiết đặt, b?m B?n C?p Nh?t Internet, sau đó b?m Đ?c b?n tóm t?t g?i thư.
N?u b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i, quá tr?nh đ?ng b? hóa thành công. Ki?m tra thông tin trong t?p tin d? li?u c?a b?n đ? đ?m b?o r?ng thông tin là chính xác. M?t quá tr?nh đ?ng b? hóa thành công ch? ra r?ng v?n đ? là v?i t?p tin d? li?u ti?n hi?n t?i c?a b?n. Đ? g? r?i các t?p tin d? li?u c?a b?n, h?y vào bư?c 10.

N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c m?t thông báo l?i, v?n đ? là không v?i t?p tin d? li?u ti?n hi?n t?i c?a b?n. V?n đ? có th? là v?i tài kho?n Windows Live ID c?a b?n ho?c d? li?u MSN Money. Đi đ?n bư?c 10.

Bư?c 10: S?a ch?a các t?p tin d? li?u ti?n c?a b?n

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách s? d?ng các ti?n ích s?a ch?a cho Microsoft ti?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
182608B?n nh?n đư?c thông báo l?i ho?c nh?n th?y các tri?u ch?ng không mong mu?n trong ti?n
N?u b?n ch?y ti?n ích s?a ch?a trên t?p tin d? li?u c?a b?n m?t th?i gian và n?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, b?n có th? ch?y các ti?n ích s?a ch?a l?i vào t?p tin. Ho?c, b?n có th? ph?i ch?y m?t m?c đ? sâu s?c hơn v? s?a ch?a đ? s?a ch?a t?t c? các thi?t h?i. Sau khi s? d?ng các ti?n ích s?a ch?a, h?y th? đ? đ?ng b? hóa d? li?u c?a b?n.

N?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hóa, t?p tin c?a b?n có th? b? h?ng quá đ? s?a ch?a. B?i v? các t?p tin b?n t?o ra trư?c đó đ? làm vi?c như mong đ?i, b?n có th? s? d?ng các Xu?t kh?u và nh?p kh?u th? t?c đ? di chuy?n d? li?u vào m?t t?p tin m?i. V?i t?p tin này m?i, b?n có th? thi?t l?p đ?ng b? hóa.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u thông tin tài kho?n c?a b?n t?i ti?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
178830Làm th? nào đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u thông tin tài kho?n trong Microsoft ti?n

Bư?c 11: Cài đ?t l?i các đi?u khi?n MSN Money

Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
176841Làm th? nào đ? g? b? và cài đ?t l?i các thành ph?n MSN ti?n đ?u tư
N?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hóa, cài đ?t Microsoft ti?n có th? b? h?ng. Đi đ?n bư?c 12.

Bư?c 12: H?y b? và sau đó cài đ?t l?i ti?n Microsoft

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
895866Làm th? nào đ? g? b? và cài đ?t l?i ti?n Microsoft
N?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hóa, cài đ?t Internet Explorer có th? b? h?ng. Đi đ?n bư?c 15.

Bư?c 13: Xóa t?t c? các danh m?c đ?u tư MSN m?c và sau đó tái t?o chúng

Chú ý Trư?c khi b?n làm đi?u này, b?n ph?i sao lưu d? li?u danh m?c đ?u tư c?a b?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c d? li?u danh m?c đ?u tư c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
164062Làm th? nào đ? sao lưu ho?c khôi ph?c d? li?u danh m?c đ?u tư ti?n MSN
Trong MSN Money Trang web, lo?i b? t?t c? các m?c trong danh m?c đ?u tư đ? danh m?c đ?u tư là tr?ng r?ng, và sau đó th? đ?ng b? hóa. N?u b?n là thành công, b?n có th? cư danh m?c đ?u tư MSN Money v?i d? li?u đ?u tư trong Ti?n.

N?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hóa, lo?i b? t?t c? các d? li?u đư?c lưu tr? trên MSN ti?n trang web. Đi đ?n bư?c 14.

Bư?c 14: Xóa t?t c? các thông tin tài kho?n c?a tôi t? MSN Money

Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
323964Làm th? nào đ? lo?i b? thông tin tài chính cá nhân t? MSN Money

Bư?c 15: S?a ch?a Internet Explorer

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s?a ch?a Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
318378Làm th? nào đ? cài đ?t l?i ho?c s?a ch?a Internet Explorer trong Windows XP
N?u b?n v?n g?p v?n đ? đ?ng b? hoá, b?n có th? ph?i cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Windows/Downloads/IE/getitnow.mspx
N?u b?n nh?n đư?c b?t k? thông báo l?i trong th?i gian s?a ch?a ho?c cài đ?t phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer, có th? có m?t v?n đ? v?i cài đ?t c?a Windows. Liên h? v?i h? tr? Windows đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 329840 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Deluxe and Business Edition
 • MSN Money
T? khóa: 
kbprb kbmt KB329840 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329840

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com