Windows 2000 thêm/lo?i b? chương tr?nh công c? nào không m?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329891 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? m? công c? thêm/b?t chương tr?nh trong Windows 2000, nó không m? và b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i. Các c?a s? có th? xu?t hi?n m?t th?i gian ng?n, nhưng sau đó nó bi?n m?t.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t m?c nh?p registry là m?t tích.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thêm các m?c đăng k? không có trong b?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i CMD, vaø sau ñoù baám NH?P.
 3. Trong c?a s? l?nh, g? regsvr32 MSHTML.dll, sau đó nh?n ENTER.
 4. Nh?p vào Ok đ? xác nh?n r?ng các m?c nh?p registry đ? đư?c thêm vào.
 5. Trong c?a s? l?nh, g? regsvr32 shdocvw.dll -i, sau đó nh?n ENTER.
 6. Nh?p vào Ok đ? xác nh?n r?ng các m?c nh?p registry đ? đư?c thêm vào.
 7. Trong c?a s? l?nh, g? regsvr32 shell32.dll -i, sau đó nh?n ENTER.
 8. Nh?p vào Ok đ? xác nh?n r?ng các m?c nh?p registry đ? đư?c thêm vào.
 9. Đóng c?a s? l?nh.

Thu?c tính

ID c?a bài: 329891 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB329891 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329891

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com