Làm th? nào đ? xác minh m?t s? l?n các b?n ghi DNS b?ng cách s? d?ng DNSLint

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330105 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? xác minh c? th? b? b?n ghi DNS trên nhi?u Các máy ch? DNS đ? ch?n đoán và s?a ch?a v?n đ? đó ghi DNS thi?u ho?c không chính xác có th? gây ra b?ng cách s? d?ng tùy ch?n /ql (danh sách các truy v?n) t?i DNSLint.

THÔNG TIN THÊM

Trong nhi?u t?nh hu?ng, kh? năng đ? nhanh chóng xác minh b? c?a B?n ghi DNS nhi?u máy ch? DNS có nhi?u thu?n l?i. Ví d?, khi khách hàng không th? đăng nh?p vào m?t tên mi?n Windows 2000, n?u b?n có th? xác minh r?ng các V? trí d?ch v? ghi mà các khách hàng s? d?ng đ? t?m các máy ch? LDAP và Kerberos có s?n và chính xác, b?n có th? xác đ?nh li?u DNS là gây ra các v?n đ?. Đi?u này có th? đư?c khó khăn và t?n th?i gian n?u có r?t nhi?u tên mi?n b? đi?u khi?n tên mi?n và nhi?u máy ch? DNS có trách nhi?m lưu tr? nh?ng h? sơ này.

M?t ví d? khác là nơi khách hàng báo cáo r?ng h? không th? truy c?p trang Web c?a b?n. Đ? xác đ?nh li?u thi?u ho?c không chính xác DNS h? sơ có trách nhi?m các v?n đ?, b?n ph?i ki?m ch?ng r?ng m?i máy ch? DNS máy ghi l?i cho các máy ch? Web là chính xác. N?u b?n có m?t s? ít các máy ch? DNS và DNS h? sơ, b?n có th? s? d?ng Nslookup.exe đ? nhanh chóng xác minh các B?n ghi DNS. Nhưng nó có th? m?t nhi?u th?i gian đ? s? d?ng Nslookup.exe đ? xác minh m?t lư?ng l?n s? lư?ng h? sơ đư?c lưu tr? trên nhi?u máy ch? DNS.

Như m?t ph?n ba Ví d?, ngư?i dùng có th? g?i thư đi?n t?, nhưng không nh?n đư?c thư đi?n t?. Thư có th? là ng?ng l?i trên h? ph?c v? thư đi?n t?, và có l? đó là m?t v?n đ? v?i tên đ? phân gi?i. Đ? xác đ?nh xem đi?u này là như v?y, b?n ph?i ki?m ch?ng t?t c? các liên quan B?n ghi DNS trên t?t c? các máy ch? DNS có th?m quy?n. Tùy thu?c vào kích thư?c và đ? ph?c t?p c?a cơ s? h? t?ng thư đi?n t?, đi?u này có th? m?t ph?c h?p và tác v? t?n th?i gian.

B?ng cách s? d?ng tùy ch?n /ql trong DNSLint, b?n có th? nhanh chóng truy v?n m?t s? l?n các b?n ghi trên nhi?u máy ch? DNS. DNSLint l?n đ?c hư?ng d?n t? m?t t?p tin đư?c ch? đ?nh b?i tùy ch?n /ql. Khi DNSLint đ? ki?m ch?ng r?ng t?p là m?t t?p tin đ?u vào DNSLint h?p l?, nó ch?y các truy v?n mà đư?c xác đ?nh trong t?p tin và báo cáo k?t qu? trong m?t d? dàng đ?c HTML báo cáo. Qu?n tr? viên có th? s? d?ng t?p tin đ?u vào này đ? xác đ?nh mà các máy ch? DNS đ? truy v?n và chính xác mà DNS h? sơ đ? t?m ki?m trên m?i máy ch?. Đ?nh d?ng c?a các t?p tin đ?u vào là như sau:
DNSLint
[dns~server] 169.254.46.138
www.reskit.com,a,r
169.254.197.1,ptr,r

[dns~server] 169.254.46.200
reskit.com,cname,r
reskit.com,mx,r
_kerberos._tcp.dc._msdcs.reskit.com,srv,r
					
T?p ph?i b?t đ?u v?i t? "DNSlint" t?i các đ?u trang. Đi?u này có v? DNSLint m?c đ?u tiên cho khi nó m? t?p tin đ?u vào. N?u "DNSlint" không ph?i là t? đ?u tiên khi các t?p tin đư?c m? ra, DNSLint t? ch?i các t?p đ? ch? đ?nh đ?u vào và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
[dns~server] 169.254.46.138
					
D?ng này xác đ?nh đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? DNS đ? g?i truy v?n t?i. B?n ph?i ch? r? [dns ~ máy ch?] theo sau là m?t không gian và m?t Đ?a ch? IP h?p l?. N?u m?t trong hai bài là m?t tích, DNSLint t? ch?i các t?p đ? ch? đ?nh đ?u vào và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.

Sau đó, d?ng cho bi?t các truy v?n đ? g?i t?i h? ph?c v? DNS đư?c ch? đ?nh. Ví dụ:
www.reskit.com,a,r
169.254.197.1,ptr,r
					
Đ?nh d?ng c?a các truy v?n là như sau: tên, lo?i h? sơ, truy v?n lo?i.

Trư?ng đ?u tiên trong d?ng là tên b?n b?n mu?n truy v?n. Ví d?, www.reskit.com. Tên ngay l?p t?c ti?p theo d?u ph?y. Đ? l?i không có không gian ? hai bên d?u ph?y.

Th? hai l?nh v?c sau d?u ph?y ngay l?p t?c sau khi tên mà b?n mu?n đ? truy v?n. Các l?nh v?c th? hai là lo?i b?n ghi DNS đ? truy v?n cho. Microsoft h? tr? các sau DNS ghi l?i các lo?i:
 • a = máy ch? lưu tr?
 • PTR = con tr?
 • CNAME = bí danh
 • MX = Mail Exchange
 • SRV = v? trí d?ch v?
Lo?i b?n ghi ngay sau đó là m?t d?u ph?y. Đ? l?i không có không gian trên hai bên d?u ph?y.

L?nh v?c th? ba là lo?i DNS truy v?n b?n mu?n g?i. L?nh v?c này ngay l?p t?c sau d?u ph?y là sau khi lo?i h? sơ. Các lo?i truy v?n sau đây là h?p l?:
 • r = đ? quy
 • Tôi = l?p
T?t c? ba các l?nh v?c đư?c yêu c?u, và b?n ph?i đ? l?i không có không gian b?t c? nơi nào trong d?ng truy v?n.

M?t l?nh v?c th? tư là tùy ch?n. N?u b?n g?n ti?p ", tcp" trong l?nh v?c th? ba, DNSLint s? g?i các truy v?n đư?c ch? đ?nh b?ng cách s? d?ng TCP giao th?c thay v? c?a giao th?c UDP m?c đ?nh. M?t l?n n?a, đ? l?i không có không gian. Không có g? ph?i tuân theo l?nh v?c th? tư này n?u b?n s? d?ng nó.

Cho thêm thông tin v? ch?c năng này, xem các tài li?u đư?c bao g?m v?i vi?c t?i xu?ng DNSLint.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói dnslint-v2.02.exe bây gi?.

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 330105 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbnetwork kbhowto kbmt KB330105 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:330105

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com