B?n không th? t? đ?ng kí nh?p vào Windows Messenger và MSN Messenger b?ng cách s? d?ng khác nhau .NET h? chi?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330114 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n đ?t c?u h?nh Windows Messenger và MSN Messenger t? đ?ng kí nh?p b?n Microsoft .NET Messenger Service b?ng cách s? d?ng khác nhau Microsoft .NET Passport tài kho?n, b?n kí nh?p vào c? hai Microsoft Messenger b?n ghi d?ch v? khách hàng thông qua cùng m?t tài kho?n .NET Passport.

Ví d?, n?u b?n t? đ?ng kí nh?p vào Windows Messenger thông qua m?t .NET Passport tài kho?n, và b?n kí nh?p vào MSN Messenger thông qua m?t tài kho?n .NET Passport khác nhau, và sau đó b?n nh?p vào kí nh?p tôi t? đ?ng trong c?a s? .NET Messenger Service, b?n đ? kí nh?p c?a s? messenger thông qua .NET Passport cùng m?t tài kho?n mà b?n s? d?ng cho MSN Messenger.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? b?n không th? t? đ?ng kí nh?p đ? Windows Messenger và MSN Messenger b?ng cách s? d?ng khác nhau .NET Passport tài kho?n. Khi b?n nh?p vào kí nh?p tôi t? đ?ng đ? kí nh?p thông qua m?t tài kho?n .NET Passport trong m?t Messenger b?n ghi d?ch v? khách hàng, cùng .NET Tài kho?n h? chi?u đư?c s? d?ng cho khách hàng b?n ghi d?ch v? Messenger khác.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t MSN Messenger 7.5 ho?c phiên b?n m?i hơn. V?n đ? này đ? đư?c gi?i quy?t trong MSN Messenger 7,5 b?ng cách s? d?ng m?t danh sách tài kho?n MSN Messenger t?o ra không ph?i là liên k?t v?i Windows Messenger.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này mà không c?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a MSN Messenger, t? kí nh?p cho m?i khách hàng b?n ghi d?ch v? Messenger b?ng cách s? d?ng tài kho?n .NET Passport khác nhau. Đ? t? kí nh?p vào Windows Messenger hay MSN Messenger, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. khu v?c thông báo ? phía bên ph?i c?a thanh tác v?, B?m chu?t Windows Messenger ho?c MSN Messenger, và sau đó nh?p vào kí nh?p.

  Lưu ? N?u b?n đ? kí nh?p, trư?c tiên h?y nh?p vào kí nh?p Ra, và sau đó nh?p vào kí nh?p.
 2. Trong c?a s? .NET Messenger Service, nh?p .NET c?a b?n H? chi?u tài khoản email đ?a ch? và m?t kh?u, và sau đó nh?p vàoOk.

  Quan tr?ng Không nh?n vào đây đ? ch?n các kí nh?p tôi t? đ?ng hộp kiểm.

Thông tin thêm

Windows Messenger đi kèm v?i Windows XP và là cài đ?t chuyên bi?t khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hệ điều hành.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng Windows Messenger, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307887Làm th? nào đ? s? d?ng Windows Messenger thư thoại tin t?c th?i t?c th?i
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các Các phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Messenger, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Messenger.Microsoft.com
 

Thu?c tính

ID c?a bài: 330114 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • MSN 8 Internet Service
 • Microsoft Windows Messenger 5.0
 • Microsoft Windows Messenger 5.1
 • MSN Messenger 6.0
 • MSN Messenger 7.0
T? khóa: 
kbprb kbmt KB330114 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 330114

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com