Start?jot datoru, tiek start?ts Piez?mjbloks ar rindi?u ?[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\System32\Shell32.dll,-21787?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 330132 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Start?jot datoru, tiek start?ts Piez?mjbloks un Windows darbvirsm? tiek atv?rts viens vai vair?ki teksta dokumenti, kuros ir t?l?k nor?d?t?s rindi?as:
[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? ?ie nosac?jumi:
 • Vien? vai vair?k?s map?s ir fails desktop.ini; disks ?aj? gad?jum? noz?m? disku, kur instal?ta sist?ma Windows:
  • disks:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  • disks:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
  • disks:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
  un
 • Desktop.ini fail? ir ??das rindi?as:
  [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no t?l?k aprakst?taj?m metod?m.

Ja v?laties, lai tiktu veiktas 1. metod? ietvert?s darb?bas, p?rejiet uz sada?u Labot autom?tiski. Ja v?laties ?o probl?mu nov?rst patst?v?gi, p?rejiet uz sada?u Labot patst?v?gi.

Labot autom?tiskiLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? Fix it sniegtos nor?d?jumus.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50641


Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neatrodaties pie t? datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet dator?, kur? ir radusies probl?ma.

P?c tam p?rejiet uz sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Labot patst?v?gi

1. metode. Izdz?siet Desktop.ini failu

 1. Start?jiet p?rl?kprogrammu Windows Explorer.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas un p?c tam uz cilnes Skats.
 3. Lodzi?? Papildu iestat?jumi not?riet izv?les r?ti?as Pasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus un Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus (ja t?s nav not?r?tas) un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 4. Izdz?siet visus desktop.ini failus, kas satur iepriek? ?? rakst? sada?? ?Simptomi? aprakst?t?s rindas. Lai to paveiktu:
  1. Atrodiet katru no t?l?k min?taj?m map?m, ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila Desktop.ini (ja fails ir ?aj? map?) un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt:
   • disks:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
   • disks:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
   • disks:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
   kur disks ir disks, kur? instal?ta sist?ma Windows.
  2. P?rbaudiet, vai fail? Desktop.ini ir ??das rindi?as:
   [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
   Ja fail? ir ??s rindi?as, ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila, noklik??iniet uz Dz?st un, p?c tam kad tiek piepras?ts apstiprin?t dz??anu, noklik??iniet uz J?.
 5. Restart?jiet datoru un p?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta.

2. metode. Izmantojiet sist?mas konfigur?cijas util?tu (Msconfig.exe), lai atsp?jotu start??anas vienumu

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet msconfig un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Start??ana.
 4. Not?riet izv?les r?ti?u blakus jebkuram ierakstam darbvirsma, kas atrodas kolonn? Start??anas vienums un kam kolonn? Atra?an?s vieta ir nor?d?ta v?rt?ba Kop?j? mape Startup, un kuri atrodas ar? jebkur? no t?l?k min?taj?m atra?an?s viet?m (k? nor?d?ts kolonn? Komanda):
  • disks:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  • disks:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
  • disks:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
 5. Noklik??iniet uz Labi, lai izietu no sist?mas konfigur?cijas util?tprogrammas.
 6. Restart?jiet datoru un p?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ??s sada?as turpin?jumu varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Labot autom?tiski vai s?tiet mums e-pasta zi?ojumu.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst probl?mas sist?m? Windows XP, izmantojot sist?mas konfigur?cijas util?tprogrammu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
310560 K? nov?rst konfigur?cijas k??das, izmantojot sist?mas Windows XP util?tprogrammu Sist?mas konfigur?cija
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 330132 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 30. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbfixme kbmsifixme KB330132

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com