Pri pokretanju ra?unara pokre?e se Bele?nica koja sadr?i poruku ?[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\System32\Shell32.dll,-21787?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 330132 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada pokrenete ra?unar, pokre?e se Bele?nica, a jedan ili vi?e tekstualnih dokumenata koji sadr?e slede?e redove prikazuju se na Windows radnoj povr?ini:
[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787

Uzrok

Ovakvo pona?anje se mo?e javljati ako su slede?i uslovi ta?ni:
 • Datoteka Desktop.ini postoji u nekim od slede?ih fascikli, gde disk jedinica predstavlja disk jedinicu na kojoj je Windows instaliran:
  • disk jedinica:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  • disk jedinica:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
  • disk jedinica:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
  -i-
 • Datoteka Desktop.ini sadr?i slede?e redove:
  [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787

Re?enje

Da biste re?ili ovo pona?anje, koristite jedan od slede?ih metoda:

Da bismo izvr?ili 1. metod umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50641


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

1. metod: Brisanje datoteke Desktop.ini

 1. Pokrenite Windows Explorer.
 2. U meniju Tools (Alatke) izaberite stavku Folder Options (Opcije fascikle) i zatim izaberite karticu View (Prikaz).
 3. Na listi Vi?e opcija postavki opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake tipa datoteka poznatih tipova datoteka, kao i u polju Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema (ako ve? nije opozvan), a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Izbri?ite svako pojavljivanje datoteke Desktop.ini koja sadr?i redove opisane ranije u ovom ?lanku u odeljku ?Simptomi?. Da biste to uradili:
  1. Prona?ite svaku od slede?ih fascikli, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Desktop.ini (ako datoteka postoji u fascikli), a zatim kliknite na dugme Otvori:
   • disk jedinica:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
   • disk jedinica:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
   • disk jedinica:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
   gde disk jedinica predstavlja disk jedinicu na kojoj je Windows instaliran.
  2. Proverite da li datoteka sadr?i slede?e redove:
   [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
   Ako datoteka sadr?i ove redove, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku, izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da kada budete upitani da potvrdite brisanje.
 5. Ponovo pokrenite ra?unar i proverite da li je problem re?en.

2. metod: Kori??enje uslu?nog programa za konfigurisanje sistema (Msconfig.exe) za onemogu?avanje stavke pokretanja

 1. Kliknite na dugme Start (Start) i izaberite stavku Run (Pokreni).
 2. U polje Otvori otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Izaberite karticu Pokretanje.
 4. U koloni Stavka pokretanja opozovite izbor u polju za potvrdu pored svih stavki radna povr?ina koje su u koloni Lokacija navedene kao Op?te pokretanje i koje se tako?e nalaze na bilo kojoj od slede?ih lokacija (kao ?to je nazna?eno u koloni Komanda):
  • disk jedinica:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  • disk jedinica:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
  • disk jedinica:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
 5. Kliknite na dugme U redu da biste napustili uslu?ni program za konfigurisanje sistema.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar i proverite da li je problem re?en.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o tome kako da re?ite problem pomo?u uslu?nog programa za konfiguraciju sistema u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310560 Re?avanje problema sa gre?kama u konfiguraciji pomo?u uslu?nog programa ?Konfiguracija sistema? u operativnom sistemu Windows XP
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 330132 - Poslednji pregled: 30. novembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbprb kbfixme kbmsifixme KB330132

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com