Notepad Bt u Bng "[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\System32\Shell32.dll,-21787" Khi Ban Khi ng May tinh cua ban

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 330132 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi ban khi ng may tinh, Notepad se khi ng va mt hay nhiu tai liu vn ban co cha cac dong sau se xut hin trn ban lam vic cua Windows:
[.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787

Nguyn nhn

Hin tng nay co th xay ra nu cac iu kin sau la ung:
 • Tp Desktop.ini tn tai trong mt hay nhiu th muc sau, tai o ia la ia co Windows c cai t:
  • ia:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  • ia:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
  • ia:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
  -va-
 • Tp Desktop.ini ch?a cc d?ng sau:
  [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787

Gi?i php

giai quyt hin tng nay, s dung mt trong cac phng phap sau:

c chung ti thc hin Phng phap 1 cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c cho ti". Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay i ti phn " ti t khc phuc s c".

Kh?c ph?c s? c? cho ti? kh?c ph?c s? c? ny t? ?ng, hay b?m vo nt ho?c lin k?t Kh?c ph?c s? c?. Trong hp thoai Tai xung Tp, bm Chay, ri lam theo cac bc trong Thut sy Khc phuc s c.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50641


Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, khc phuc s c t? ?ng c?ng ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".ti t khc phuc s c

Phng phap 1: Xa Tp Desktop.ini

 1. Khi ng Windows Explorer.
 2. Trn menu Cng cu, bm Tuy chon Th muc, sau o bm tab Xem.
 3. Trong Cai t nng cao, bm bo chon hp kim n phn m rng cua cac loai tp a bit va hp kim n cac tp h iu hanh c bao v (nu chung cha c bo chon), ri bm OK.
 4. Xoa moi trng hp cua Tp Desktop.ini co cha cac dong c m ta trc o trong phn "Hin tng" cua bai vit nay. tin hanh:
  1. inh vi tng th muc sau, bm chut phai vao tp Desktop.ini (nu tp tn tai trong th muc o), ri bm M:
   • ia:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
   • ia:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
   • ia:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
   tai o ia la ia co Windows c cai t.
  2. Xac nhn tp co cha cac dong sau:
   [.ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%\system32\shell32.dll,-21787
   Nu tp co cha nhng dong nay, bm chut phai vao tp, bm Xoa, ri bm Co khi ban c nhc xac nhn vic xoa nay.
 5. Kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n v xc nhn rng v?n ? ?c gi?i quy?t.

Phng phap 2: S dung Tin ich Cu hinh H thng (Msconfig.exe) Tt Muc Khi ng

 1. Bm Bt u, ri bm Chay.
 2. Trong M, go msconfig, ri bm OK.
 3. Bm vao tab Khi ng.
 4. Bm bo chon hp kim canh bt ky muc ban lam vic nao trong ct Muc Khi ng c lit k di dang Khi ng Chung trong ct Vi tri va cung c xac inh trong bt ky vi tri sau (nh c cp trong ct Lnh):
  • ia:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
  • ia:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs
  • ia:\Documents and Settings\All Users\Start Menu
 5. B?m OK ? thoat khoi Ti?n ch C?u h?nh H? th?ng.
 6. Kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n v xc nhn rng v?n ? ?c gi?i quy?t.

Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? v?n cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky vn gi vi giai phap nay, hay lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc gi email cho chung ti.

Thng tin thm

bit thm thng tin v cach khc phuc s c bng cach s dung Tin ich Cu hinh H thng trong Windows XP, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
310560 Cach khc phuc s c li cu hinh bng cach s dung Tin ich Cu hinh H thng trong Windows XP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 330132 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Mi Mt 2012 - Xem xt l?i: 8.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbprb kbfixme kbmsifixme KB330132

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com