AutoRun funkcija arba automatinio paleidimo funkcija neveikia kai ?d?j? kompaktin? disk? ? disk? ?rengin?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 330135 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Toliau gauti Windows saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad j?s naudojate Windows XP Service Pack 3 (SP3). Daugiau informacijos ie?kokite ?iame Microsoft tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? Windows versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?d?jus kompaktin? disk? ? disk? ?rengin?, automatinio paleidimo funkcija arba AutoRun funkcija gali neveikti arba gali neb?ti. Ta?iau, kompaktini? disk? ?rengin? gali veikti netinkamai visais kitais at?vilgiais.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei vienas ar daugiau i? ?i? s?lyg? yra teisinga:
 • Roxio Easy CD Creator, kuri yra ankstesn? versija versija 5.02d yra ?diegtas j?s? kompiuteryje.
 • Automatinio paleidimo funkcija i?jungta, registro.
 • Savo kompaktini? disk? naudojant pasenusios tvarkykl?s.
 • ? Riboti CD-ROM prieig? prie vietoje prisijung?s naudotojas apsaugos funkcija yra ?jungta.
 • CD ?rengin? naudoja pasenusios tvarkykl?s.
 • Kompaktini? disk? ?renginio tvarkykl? yra nesuderinama su Windows XP.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite metodus, apra?ytus ?iame skyriuje tvarka, kurioje jie pateikiami tol, kol problema nebus i?spr?sta.

Jums gali b?ti papras?iau atlikti nurodytus veiksmus, pirma atsispausdinus ?? straipsn?.

1 Metodas: Nustatyti kuri versija Easy CD Creator yra ?diegtas j?s? kompiuteryje, ir tada j? pa?alinti

Pastaba Jei j?s? kompiuteryje ne?diegta Easy CD Creator, eikite ? 2 metod?.

Paprasta CD Creator versija 5.02d ir ankstesn?s versijos gali kilti konflikt? su AutoRun ir AutoPlay funkcij?. Nor?dami nustatyti, koki? versij? Easy CD Creator yra ?diegtas j?s? kompiuteryje ir j? pa?alinti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nustatyti, koki? versij? Easy CD creator yra ?diegta kompiuteryje. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Prad?ti Easy CD Creator.
  2. D?l to pagalba meniu, pasirinkite Apie Easy CD Creator Nor?dami pamatyti, kuri versija yra ?diegta kompiuteryje.
  Jei ?diegta versija 5.02d arba anks?iau, eiti ? 2 j? pa?alinti. Jei ?diegta versija yra v?lesn? versija 5.02d, eikite ? 2 metod?.
 2. Pa?alinti Easy CD Creator naudodami funkcij? Prid?ti arba ?alinti programas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
  2. Tipo kontrol?s appwiz.cpl ? ? Atidaryti d???, ir tada paspauskite ENTER. Prid?ti arba ?alinti programas langas yra rodomas.
  3. Pasirinkite Roxio Easy CD Creator s?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos, o tada spustel?kite Pa?alinti.
  4. Vykdykite nurodymus, kurie atsiras ekrane, kad pa?alinti program?.
 3. Tyrimas siekiant nustatyti, ar problema yra i?sprend?iama.
Jei ?is metodas i?sprend?ia problem?, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti klausim?, eikite ? 2 metod?.

2 Metodas: ?sitikinkite, kad ?jungtas automatinis paleidimas

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"
Automatinio paleidimo funkcija gali neb?ti ?jungtos. Nor?dami ?jungti automatin? leidim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
 2. Tipo regedit, tada spustel?kite gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom
 4. Du kartus spustel?kite Autorun ir pamatyti, ar yra rodomas nulis arba vienas ? Reik?m?s duomenys langel?.
  • Jei vert? Autorun yra 1, eikite prie ?ingsnio 5.
  • Jei vert? Autorun yra 0, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Autorun, tada spustel?kite Modifikuoti. Lauke reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite gerai.
 5. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 6. Du kartus spustel?kite NoDriveTypeAutoRun Jei norite pamatyti savo vert?. Jei reik?m? yra 0xb5, AutoRun funkcija, kompaktiniai diskai yra i?jungtas. Nor?dami ?jungti AutoRun funkcija, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite NoDriveTypeAutoRun.
  2. Spustel?kite Modifikuoti.
  3. ? ? Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 91.
  4. Pasirinkite ?e?ioliktain?, tada spustel?kite gerai.
 7. I?eikite i? registro tvarkykl?s.
Tyrimas siekiant nustatyti, ar problema yra i?sprend?iama. Jei problema i?spr?sta, esate baig?s.

Jei problema nepa?alinta, eikite ? 3 metod?.

3 Metodas: ?sitikinkite, kad diske yra prieinamas tik tiems vartotojams, kurie yra prisiregistrav? lokaliai

Svarbus ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"
? Riboti CD-ROM prieig? prie vietoje prisijung?s naudotojas tik variantas gali b?ti i?jungtas. Nor?dami ?jungti ?i? parinkt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
 2. ? ? Atidaryti ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite gerai.
 3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 4. Nar?ymo srityje, pagal Duomen?, jei allocatecdroms reik?m? 0, pereikite prie 5 veiksmo.
 5. Nar?ymo srityje, pagal Duomen?, jei allocatecdroms reik?m? 1, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite allocatecdroms, tada spustel?kite Modifikuoti.
 6. ? ? Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 0, tada spustel?kite gerai.
 7. I?eikite i? registro tvarkykl?s.
 8. Tyrimas siekiant nustatyti, ar problema yra i?sprend?iama.
Jei ?is metodas i?sprend?ia problem?, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti klausim?, eikite ? 4 metod?.

4 Metodas: ?sitikinkite, kad kompaktini? disk? ?renginio tvarkykl? yra Dabartinis

Jei vairuotojo CD diske n?ra naujausias, automatinio paleidimo funkcija gali neveikti. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. D?l to Aparat?ra skirtuk?, spustel?kite ?rengini? tvarkytuvas.
 3. Device Manager, i?skleiskite DVD/kompaktini? disk? ?renginiai, ir tada de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite kompaktini? disk? ?rengin?, kur? norite atnaujinti.
 4. Spustel?kite Naujinti tvarkykl? prad?ti aparat?ros naujinimo vedlio, ir vykdykite nurodymus, kurie atsiras ekrane, kad ?diegti naujausi? tvarkykl? arba kompaktini? disk? ?renginys.
 5. Tyrimas siekiant nustatyti, ar problema yra i?sprend?iama.
Jei ?is metodas i?sprend?ia problem?, esate baig?s.

Jei ?is b?das nepad?jo i?spr?sti problemos, pereikite prie 5 metod?.

5 B?das: ?sitikinkite, kad kompaktini? disk? ?renginys yra suderinamas su Windows XP

Jei kompaktini? disk? ?renginys yra nesuderinamas su Windows XP, CD diskas pakeisti suderinam? model?. Jei diskas yra suderinamas ir ?iame straipsnyje metodai nepad?jo jums, eikite ? skilt? "Kiti veiksmai".

Daugiau informacijos

U? papildoma informacija apie susijusi? tem?, spustel?kite straipsnis numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
314855Kompaktiniame diske n?ra automati?kai paleisti Windows XP
Tre?iosios ?alies produktai, straipsnyje aptariami gaminami i? ?moni?, kurios yra nepriklausomos nuo "Microsoft". Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, d?l to na?umo arba patikimumo sumetimais ?i? produkt?.

TOLESNI ?INGSNIAI

Jei ?ie b?dai jums nepad?jo, galite papra?yti, kad kas ?inote pad?ti, arba galite naudoti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je rasti kit? sprendim?. Kai kuriose tarnybose ir teikianti Microsoft klient? palaikymo tarnybos svetain?je yra ?ie:
 • Ie?koti ?ini? baz?s: Ie?kokite technin?s pagalbos informacijos ir savitarpio pagalbos priemoni? Microsoft produktams.
 • Sprendim? centrams: Rodyti specifines da?niausiai u?duodamus klausimus ir remti akcentai.
 • Kitos palaikymo parinktys: Naudoti internete Nor?dami u?duoti klausim?, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba, arba pateikti savo nuomon?.
Jei vis tiek kyla problem?, galite kreiptis paramos:
http://support.Microsoft.com/contactus

Savyb?s

Straipsnio ID: 330135 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbregistry kbenv kb3rdparty kbprb kbmt KB330135 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 330135

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com