Article ID: 330140 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

בעת חיפוש אחר כוננים קשיחים, כונני הבזק מסוג USB או כונני תקליטורים ו- DVD מחוברים באמצעות Windows Explorer, ייתכן שתבחין שחלק מהכוננים לא מוצגים ב- Windows Explorer או שנראה שהכונן נעלם לאחר זמן קצר או כאשר Windows מחדש את פעולתו ממצב שינה או תרדמה. מצב זה עשוי להיגרם על-ידי אחד מהגורמים הבאים:
 • לכונן שלך לא הוקצתה אות כונן ב'ניהול דיסקים'
 • ייתכן שהכונן לא זמין או לא מקוון
 • ייתכן שכונן ההבזק מסוג UBS פגום
 • מפתחות רישום פגומים עלולים לגרום לבעיות בחיבור לכונן תקליטורים או כונן DVD

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות בשיטות המפורטות להלן, החל בשיטה 1. אם הפעולות לא פותרות את הבעיה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 1: הפעל את פותר הבעיות האוטומטי המתאים לגירסת Windows שברשותך:

(שיטה זו חלה על כונני דיסקים, כונני הבזק מסוג USB או כונני תקליטורים ו- DVD)

עבור משתמשי Windows 7:


אם אתה משתמש ב- Windows 7, הפעל את פותר הבעיות המובנה של של חומרה והתקנים. לשם כך, לחץ על הקישור להלן ופעל בהתאם לשלבים במאמר זה:

http://windows.microsoft.com/he-il/windows7/Open-the-Hardware-and-Devices-troubleshooter

עבור משתמשי Windows Vista:

אם אתה משתמש ב- Windows Vista, לחץ על הקישור להלן כדי להוריד ולהפעיל את פותר הבעיות של חומרה והתקנים עבור Windows Vista:
http://support.microsoft.com/mats/hardware_device_problems/he

שיטה 2: ודא שלכונן הוקצתה אות כונן ב'ניהול דיסקים':

(שיטה זו חלה על כונני דיסקים, כונני הבזק מסוג USB או כונני תקליטורים ו- DVD)

אם הכונן הקשיח, הכונן הממוזער, מקל הזיכרון או זיכרון ההבזק מוכר ב'מנהל הדיסקים' אך לא מוצג ב- Windows Explorer, ייתכן שלכונן לא הוקצתה אות כונן על-ידי Windows.
 1. פתח את ניהול מחשב על-ידי לחיצה על הלחצן התחל, לחץ על לוח הבקרה ולחץ על מערכת ואבטחה.
 2. לחץ פעמיים על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול המחשב.

  אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 3. חפש כונן שלא הוקצתה לו אות כונן ואשר אינו נושא את התווית 'שמור על-ידי המערכת'.

  הערה:
  כונן 'שמור על-ידי המערכת' שמור על-ידי Windows.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן ללא תווית ולחץ על שנה אותיות ונתיבים של כוננים?
 5. לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לבחור את אות הכונן הזמינה הראשונה.
 6. אם האפשרות שנה אותיות ונתיבים של כוננים? אינה זמינה, ודא שהכונן מקוון.
 7. אם הכונן אינו מקוון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מספר הדיסק ולחץ על מקוון.
לקבלת מידע נוסף על הוספה, שינוי או הסרה של אותיות כוננים עבור Windows 7, לחץ על הקישור להלן כדי לעיין במאמר באתר האינטרנט של Microsoft:
שינוי, הוספה או הסרה של אות כונן
לקבלת מידע נוסף על הוספה, שינוי או הסרה של אותיות כוננים עבור Windows Vista, לחץ על הקישור להלן כדי לעיין במאמר באתר האינטרנט של Microsoft:
שינוי, הוספה או הסרה של אות כונן

שיטה 3: ודא שכונן הדיסקים זמין

(שיטה זו חלה על כונני דיסקים וכונני הבזק מסוג USB)

אם הכונן הפך ללא זמין, הדיסק לא יוצג ב- Windows Explorer. כדי לראות אם הדיסק הפך ללא זמין, בצע את הצעדים להלן כדי להפוך אותו לזמין:

למשתמשי Windows Vista ו- Windows 7:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד מנהל התקנים בתיבה חיפוש.
 2. לחץ על מנהל התקנים ברשימה לוח בקרה
 3. אתר את הפריט כונני דיסקים ברשימה ולחץ על החץ הקטן שמשמאל כדי להרחיב את רשימת הכוננים
  • אם כונן הדיסקים אינו זמין תראה סמ לעם חץ המצביע למטה על הסמל של כונן הדיסקים
  • אם תראה סמל עם חץ המצביע למטה על הסמל של כונן הדיסקים, לחץ פעמיים על הסמל ולחץ על הלחצן 'הפוך התקן לזמין'
 4. לחץ על הבא בתיבת הדו-שיח הפיכת התקן לזמין, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום
 5. לחץ על סגור ולאחר מכן סגור את החלון מנהל התקנים

  הערה: אם אינך רואה את כונן הדיסקים בכוננים המפורטים, ייתכן שהכונן לא אותר על-ידי Windows.

  הערה: אם מופיעה הודעת שגיאה בעת הפיכת כונן הדיסקים לזמין, ייתכן שכונן הדיסקים פגום.
עבור משתמשי Windows XP:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסייה חומרה ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים
 3. אתר את הפריט כונני דיסקים ברשימה ולחץ על החץ הקטן שמשמאל כדי להרחיב את רשימת הכוננים

  אם כונן דיסקים אינו זמין יופיע סימן X אדום על הסמל של כונן הדיסקים

  אם תראה סמל עם X על הסמל של כונן הדיסקים, לחץ פעמיים על הסמל ולחץ על הלחצן הפוך התקן לזמין
 4. לחץ על הבא בתיבת הדו-שיח הפיכת התקן לזמין ולאחר מכן לחץ על סיום
 5. לחץ על סגור ולאחר מכן סגור את החלון מנהל התקנים

  הערה: אם אינך רואה את כונן הדיסקים בכוננים המפורטים, ייתכן שהכונן לא אותר על-ידי Windows.

  הערה: אם מופיעה הודעת שגיאה בעת הפיכת כונן הדיסקים לזמין, ייתכן שכונן הדיסקים פגום.

שיטה 4: ודא שהכונן מקוון

(שיטה זו חלה על כונני דיסקים)

אם הכונן אינו מקוון כעת, הדיסק לא יופיע ב- Windows Explorer. כדי לבדוק את המצב הנוכחי של הדיסקים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את 'ניהול מחשב' על-ידי לחיצה על הלחצן התחל, לחץ על לוח הבקרה ולחץ על מערכת ואבטחה.
 2. לחץ פעמיים על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ פעמיים על ניהול המחשב. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או ספק את האישור.
 3. חפש כונן שלא הוקצתה לו אות כונן ואשר אינו נושא את התווית שמור על-ידי המערכת.

  הערה כונן 'שמור על-ידי המערכת' שמור על-ידי Windows.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן ולחץ על שנה אותיות ונתיבים של כוננים?לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לבחור את אות הכונן הזמינה הראשונה.
 5. אם האפשרות 'שנה אותיות ונתיבים של כוננים?' אינה זמינה, ודא שהכונן מקוון.
 6. אם הכונן אינו מקוון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מספר הדיסק ולחץ על מקוון.

שיטה 5: ייתכן שהכונן שלך מסוג USB פגום

(שיטה זו חלה על כונני דיסקים, כוננים קשיחים, כונני הבזק מסוג USB או כונני תקליטורים ו- DVD)

ייתכן שהכונן שלך מסוג USB פגום, וכדי לבדוק אם דיסק פגום, חבר את הדיסק למחשב אחר כדי לראות את הדיסק מופיע ב- Windows Explorer במחשב זה. ודא שהתקנת את מנהל ההתקן.

אם ההתקן עדיין לא נראה ב- Windows Explorer במחשב החלופי, ייתכןש הדיסק פגום. יצרני חומרה מסוימים מציעים תוכנות לבדיקת חומרה שעשויות לעזור בגישה ולבדוק אם יש בעיות בחומרה בקר באתר האינטרנט של יצרני החומרה וחפש תוכנות בדיקה מועילות.


שיטה 6: מפתחות רישום פגומים עלולים לגרום לבעיות בחיבור כונן התקליטורים או ה- DVD

(שיטה זו חלה על כונני תקליטורים ו- DVD)

מפתחות רישום פגומים עלולים לגרום לכך שכונן התקליטורים או ה- DVD לא ייראה ב- Windows. קיים תיקון אוטומטי לפתרון בעיה זו. כדי להפעיל תיקון זה, בצע את הפעולות המפורטות במאמר KB הבא:
982116 כונן התקליטורים או כונן ה- DVD חסר או לא מוכר על-ידי Windows או תוכניות אחרות

פורום התמיכה Answers:

 כדי לראות את הדיון על בעיה זו בפורום Answers, לחץ על הקישור הבא:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/my-drive-does-not-appear-in-windows-explorer/6921928a-660e-4f59-a8cd-98616e673e4d?tm=1320680572697&page=1&lc=1033

מידע נוסף

גורמים נוספים


הצפנת Bitlocker:

אם כונן חיצוני הוצפן באמצעות BitLocker (במחשב המבוסס על Windows 7), ייתכן שהכונן לא יוצג בעת חיבורו למחשב אחר (מחשב המבוסס על Windows XP). ייתכן שתהיה חריגה של הופעת פריט מוקפץ המבקש את מפתח הצפנת BitLocker אך היא לא מתרחשת.

ניתן לפתור בעיה זו על ידי פענוח והפיכת BitLocker ללא זמין בעת החיבור למחשב הראשון המבוסס על Windows 7, ולאחר מכן הכונן יופיע כצפוי במחשב השני.

Roxio GoBack:
בעיה זו עלולה להתרחש אם השתמשת בתוכנית Roxio GoBack בכונן הקשיח. הבעיה מתרחשת כיוון ש- Roxio GoBack משנה את רשומת האתחול הראשית (MBR) ומשנה את סוג המחיצה בכונן הקשיח. פעולה זו עלולה לגרום לכונן להיות לא נגיש ב- Windows XP, גם כאשר הכונן הקשיח מופיע ב'מנהל ההתקנים' ובמסוף 'ניהול דיסקים'.

כדי לפתור בעיה זה, פנה אל Symantec לקבלת העדכונים האחרונים של GoBack.

או שתוכל לעקוף בעיה זו באמצעות הפעולות הבאות:

אזהרה: אם אינך בטוח שתוכל לבצע פעולות אלה באופן בטוח, עיין במסמכי החומרה או פנה ליצרן של הדיסק הקשיח או המחשב לפני שתמשיך.
 1. קבע את תצורת הדיסק הקשיח כראשי המשמש כאב, והפעל מחדש את המחשב.
 2. הפוך את Roxio GoBack ללא זמין. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הקש על מקש הרווח כדי להציג את תפריט האתחול של GoBack.
  2. הקש D כדי להפוך את GoBack ללא זמין, הקש Y כדי לאשר ולאחר מכן הקש ENTER פעמיים.
 3. כבה את המחשב ולאחר מכן החזר את הכונן הקשיח לתצורה המקורית.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 330140 - Last Review: יום חמישי 31 מאי 2012 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
מילות מפתח 
kbprb KB330140

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com