Bi?u tư?ng máy tính đ? bàn c?a b?n b? thi?u trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330170 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

T?t c? các bi?u tư?ng có th? b? thi?u t? máy tính c?a b?n. Tuy nhiên, n?u b?n m? m?c tin thư thoại máy tính đ? bàn c?a b?n trong Window Explorer, b?n có th? nh?n th?y máy tính c?a b?n bi?u tư?ng trong c?a s? đó.

Nguyên nhân

Hành vi này x?y ra n?u các tính năng hi?n th? bi?u tư?ng máy tính đ? bàn là t?t.

Lưu ? N?u b?n nâng c?p phiên b?n trư?c c?a Windows đ? Windows XP, và Hi?n th? bi?u tư?ng máy tính đ? bàn đư?c t?t trong các phiên b?n Windows trư?c đó, cài đ?t chuyên bi?t này đư?c duy tr?, và ngư?i s? d?ng bi?u tư?ng xu?t hi?n đ? thi?u t? máy tính đ? bàn. Hi?n th? Máy tính đ? bàn bi?u tư?ng thi?t l?p đư?c b? qua trong các phiên b?n trư?c c?a Windows n?u ho?t đ?ng Máy tính đ? bàn đư?c t?t. Trong Windows XP, máy tính đ? bàn ho?t đ?ng luôn luôn b?t và không th? b? vô hi?u.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t hành vi này, h?y vào bi?u tư?ng máy tính đ? bàn Hi?n th? tính năng:
 1. B?m chu?t ph?i máy tính đ? bàn.
 2. Đi?m đ?n S?p x?p bi?u tư?ng theo.
 3. B?m chu?t Hi?n th? bi?u tư?ng máy tính đ? bàn.

T?nh tr?ng

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

Thông tin thêm

theo m?c đ?nh, các tính năng hi?n th? bi?u tư?ng máy tính đ? bàn đư?c b?t cho S?ch s? cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows XP, nhưng các thùng rác là bi?u tư?ng ch? là Đ?t trên bàn làm vi?c. N?u b?n nâng c?p phiên b?n trư?c c?a Windows đ? Windows XP, T?t c? ngư?i dùng bi?u tư?ng v?n c?n trên máy tính đ? bàn. theo m?c đ?nh, các C?a tôi Máy tính, Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, Internet Thám hi?m, và Tài li?u c?a tôi bi?u tư?ng không c?n đ?t trên máy tính đ? bàn cho s?ch s? cài đ?t chuyên bi?t ho?c nâng c?p. Đ? thêm các C?a tôi Máy tính, Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, Internet Thám hi?m, và Tài li?u c?a tôi bi?u tư?ng quay l?i c?a b?n máy tính đ? bàn:
 1. B?m chu?t ph?i vào máy tính đ? bàn, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 2. Trên các Máy tính đ? bàn tab, b?m vàoTùy ch?nh máy tính đ? bàn.
 3. Theo Bi?u tư?ng máy tính đ? bàn, b?m đ? ch?n các hộp kiểm tra c?a các bi?u tư?ng b?n mu?n xem.
 4. B?m chu?t Ok hai l?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 330170 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
T? khóa: 
kbprb kbmt KB330170 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 330170

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com