Windows XP v?n đ? v?i ph?n c?ng b? hư h?ng ho?c không tương thích

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330181 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n cho Windows XP, b?n có th? kinh nghi?m m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • Máy tính c?a b?n b?t ng? kh?i đ?ng ng?u nhiên các kho?ng.
 • Khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, b?n nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
  Windows không th? kh?i đ?ng v? các t?p sau là thi?u ho?c b? h?ng:
  System32\DRIVERS\pci.sys
 • Khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng Windows XP Recovery Console ho?c b?ng cách b?t đ?u t? Windows XP CD-ROM, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
  Không th? n?p setupdd.sys. M? l?i 4.
  Không th? n?p setupdd.sys. M? l?i 7.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u máy tính c?a b?n có ch?a m?t thành ph?n ph?n c?ng đó ho?c là b? hư h?ng ho?c không tương thích v?i Windows XP.

GI?I PHÁP

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau.

C?nh báo Không hoàn t?t th? t?c sau đây, tr? khi b?n đang r?t quen thu?c v?i lo?i b? ph?n c?ng máy tính n?i b? và cài đ?t. Ph?n c?ng các thành ph?n trong m?t máy tính là r?t nh?y c?m v?i t?nh đi?n. Cho thông tin v? vi?c x? l? chính xác c?a các thành ph?n máy tính, liên h? c?a b?n nhà s?n xu?t máy tính.
 1. T?t máy tính c?a b?n, và sau đó lo?i b? t?t c? thi?t b? ngo?i vi Thành ph?n dây tín hi?u (PCI) thi?t b?.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
  • N?u Windows kh?i đ?ng thành công, đóng c?a c?a b?n máy tính, và sau đó cài đ?t l?i các thi?t b? PCI m?t lúc m?t th?i gian. Kh?i đ?ng Windows sau khi cài đ?t m?i thi?t b?. Khi b?n cài đ?t m?t thi?t b? mà nguyên nhân v?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng", lo?i b? thi?t b? đó và sau đó ti?p t?c cài đ?t PCI khác các thi?t b?.
  • N?u Windows không b?t đ?u thành công, lo?i b? m?t ho?c chi ti?t c?a các module b? nh? đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n. Đ? l?i đ? RAM cho máy tính c?a b?n đ? b?t đ?u và ch?y Windows XP.

   Chú ý Windows XP yêu c?u 128 megabyte (MB) RAM. T?i thi?u là 64 MB và các t?i đa là 4 Gigabyte (GB).

   Ví d?, n?u hai b? nh? 256 MB mô-đun đ? đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n, lo?i b? m?t trong các module b? nh?. N?u Windows b?t đ?u thành công, t?t máy tính, và sau đó cài đ?t l?i b? nh? RAM mô-đun m?t lúc m?t th?i gian. Kh?i đ?ng Windows sau khi cài đ?t c?a m?i b? nh? RAM mô-đun. Khi b?n cài đ?t m?t mô-đun đó gây ra v?n đ? đó đư?c di?n t? trong ph?n "Tri?u ch?ng", lo?i b? mà mô-đun, và sau đó ti?p t?c cài đ?t các module b? nh? RAM khác.
 3. Xác đ?nh xem các thi?t b? PCI trong máy tính c?a b?n tương thích v?i Windows XP. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p ph?n c?ng Microsoft sau Kh? năng tương thích danh sách (HCL) trang Web:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

THÔNG TIN THÊM

Thông tin v? cách liên l?c v?i nhà s?n xu?t ph?n c?ng máy tính, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311542Thi?t b? có th? không đi?n lên đúng khi n?i l?i t? ch? đ? ch?
315335 "STOP 0x0000008e" thông báo l?i trong Windows XP Setup

Thu?c tính

ID c?a bài: 330181 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhardware kbprb kbmt KB330181 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:330181

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com