Identifikator ?lanka: 330182 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada nadogradite ra?unar na Windows XP, mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci zaustavljanja:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Napomena ?etiri parametra u ovoj poruci o gre?ci mogu se razlikovati u zavisnosti od uzroka gre?ke zaustavljanja.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako sistemska nit generi?e izuzetak koji rukovalac gre?kama ne mo?e da prihvati. Do ovoga mo?e do?i ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Ako do ovog problema do?e nakon prvog ponovnog pokretanja tokom instalacije operativnog sistema Windows ili kada se instalacija dovr?i, ra?unar mo?da nema dovoljno prostora na ?vrstom disku da bi pokrenuo Windows.
 • Ako do ovog problema do?e nakon prvog ponovnog pokretanja tokom instalacije operativnog sistema Windows ili kada se instalacija dovr?i, BIOS ra?unara mo?da nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows.
 • Nekompatibilni upravlja?ki programi grafi?ke kartice.
 • O?te?ena RAM memorija.
 • O?te?en upravlja?ki program ure?aja ili sistemska usluga.
 • Ako je problem u vezi sa datotekom Win32k.sys, mo?e biti izazvan nezavisnim programom za daljinsku kontrolu.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite slede?e metode.

1. metod: Provera da li na ?vrstom disku ima dovoljno prostora

Uverite se da imate dovoljno prostora na ?vrstom disku. U slu?aju problema tokom instalacije operativnog sistema Windows koji su izazvani nedostatkom slobodnog prostora na ?vrstom disku, morate osloboditi prostor na ?vrstom disku. Izbri?ite sve nepotrebne privremene datoteke, datoteke Internet ke? memorije, rezervne kopije programa i .chk datoteke koje sadr?e delove datoteka sa?uvane tokom skeniranja diska. Za instalaciju tako?e mo?ete da koristite drugi ?vrsti disk sa vi?e slobodnog prostora.

2. metod: A?uriranje BIOS-a ra?unara

Uverite se da je verzija BIOS-a na ra?unaru a?urirana. Obratite se proizvo?a?u ra?unara da biste nabavili najnoviju ispravku BIOS-a za ra?unar. Mo?da ?ete morati privremeno da onemogu?ite opcije memorije BIOS-a, na primer ke?iranje ili sen?enje.

Za informacije o tome kako da se obratite proizvo?a?ima ra?unarskog hardvera kliknite na odgovaraju?i broj ?lanka na slede?oj listi da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
65416 Spisak kontakata nezavisnih proizvo?a?a hardvera i softvera, A-K (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60781 Spisak kontakata nezavisnih proizvo?a?a hardvera i softvera, L-P (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

60782 Spisak kontakata nezavisnih proizvo?a?a hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

3. metod: Onemogu?avanje ili a?uriranje upravlja?kih programa ure?aja

Prika?ite Microsoft spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda (HCL) da biste utvrdili da li su PCI ure?aji na ra?unaru kompatibilni sa operativnim sistemom Windows XP.

Za dodatne informacije o nabavljanju najnovijeg Windows XP spiska kompatibilnih hardverskih proizvoda kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314062 Najnoviji Windows XP spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
A?urirajte upravlja?ke programe grafi?ke kartice u najnovije verzije. Ako je u poruci o gre?ci zaustavljanja upravlja?ki program naveden po imenu, onemogu?ite ili uklonite taj upravlja?ki program. Onemogu?ite ili uklonite sve upravlja?ke programe ili usluge koje ste nedavno dodali. Ako tokom sekvence pokretanja do?e do gre?ke, a sistemska particija koristi NTFS sistem datoteka, mo?da ?ete mo?i da koristite bezbedni re?im da biste preimenovali ili izbrisali neispravni upravlja?ki program. Ako se upravlja?ki program koristi kao deo procesa pokretanja sistema u bezbednom re?imu, morate pokrenuti ra?unar koriste?i alatku ?Recovery Console? da biste koristili datoteku.

Ako je problem u vezi sa datotekom Win32k.sys, on mo?e biti izazvan nezavisnim programom za daljinsku kontrolu. Da biste uklonili uslugu, koristite alatku ?Recovery Console? da biste pokrenuli ra?unar, a zatim izbri?ite odre?enu datoteku sistemske usluge.

4. metod: Uklanjanje nepotpisanih upravlja?kih programa

Ako ne mo?ete da pokrenete Windows u bezbednom re?imu, uklonite sve upravlja?ke programe koje nije digitalno potpisao Microsoft.

Za dodatne informacije o na?inu izvr?avanja ove radnje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
316434 Napredno re?avanje problema sa ?istim pokretanjem sistema u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

5. metod: Uklanjanje svih nezavisnih upravlja?kih programa

U retkim slu?ajevima ne?ete mo?i da utvrdite koji je nezavisni upravlja?ki program izazvao gre?ku. Da biste re?ili ovaj problem, premestite sve datoteke nezavisnih upravlja?kih programa iz fascikle Windows\System32\Upravlja?ki programi na drugu lokaciju. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Koristite alatku ?Recovery Console? da biste pokrenuli ra?unar ili pokrenite ra?unar koriste?i drugu instalaciju operativnog sistema Windows ako ste izvr?ili paralelnu instalaciju operativnog sistema Windows.
 2. Premestite sve datoteke iz fascikle Windows\System32\Upravlja?ki programi ?iji datum nastanka nije 13.08.2001. za Windows XP. Ako ispravno funkcionisanje ra?unara zavisi od nezavisnog upravlja?kog programa za IDE ili SCSI kontroler, morate identifikovati datoteke tih upravlja?kih programa, a zatim ih ostaviti u fascikli Windows\System32\Upravlja?ki programi.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar.
 4. Nastavite sa instalacijom operativnog sistema Windows.
Za dodatne informacije o na?inu na koji mo?ete da onemogu?ite uslugu koja spre?ava pokretanje operativnog sistema Windows kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310602 Onemogu?avanje usluge ili ure?aja koji spre?avaju pokretanje operativnog sistema Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

DODATNE INFORMACIJE

Ako su slede?i uslovi ispunjeni, problem mo?e biti izazvan nekompatibilno??u hardvera sa operativnim sistemom Windows XP jer su svi instalirani upravlja?ki programi Windows XP upravlja?ki programi:
 • Dobijate gre?ku ?STOP 0x7E? kada prvi put pokrenete ra?unar.
 • Dobijate gre?ku ?STOP 0x7E? kada pokrenete instalacioni program.
 • Niste instalirali nikakve nezavisne upravlja?ke programe tokom instalacije operativnog sistema Windows.
Me?utim, ako gre?ku ?STOP 0x7E? dobijete nakon nadogradnje operativnog sistema Windows 2000 Professional ili ako ste nedavno dodali nov hardverski ure?aj, uzrok ovog problema mo?e biti nekompatibilan upravlja?ki program ili nekompatibilan hardverski ure?aj.

Za dodatne informacije o srodnim temama kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
315222 Opis opcija za pokretanje sistema u bezbednom re?imu operativnog sistema Windows XP
314058 Opis Windows XP konzole za oporavak sistema
308041 Resursi za re?avanje problema sa pokretanjem operativnog sistema Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o drugim koracima za re?avanje problema koje mo?ete da koristite kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314063 Re?avanje problema sa gre?kom ?Stop 0x0000000A? u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 330182 - Poslednji pregled: 19. januar 2007. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kberrmsg kbprb KB330182

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com