Raksta ID: 330184 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Kad start?jat datoru p?c Microsoft Windows XP jaunin??anas, varat sa?emt vienu vai abus ?os k??das zi?ojumus:
Invalid Boot.ini (Neder?gs fails Boot.ini)
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:

Windows\System32\Hal.dll (Nevar?ja start?t sist?mu Windows, jo tr?kst vai ir boj?ts fails Windows\System32\Hal.dll)

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja tr?kst faila Boot.ini, ja tas ir boj?ts vai satur nepareizus ierakstus.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, start?jiet datoru no Windows XP kompaktdiska, start?jiet atkop?anas konsoli un p?c tam lietojiet r?ku Bootcfg.exe, lai atk?rtoti izveidotu failu Boot.ini. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Konfigur?jiet datoru, lai s?ktu darbu no kompaktdiska vai DVD diska. Inform?ciju, k? to izdar?t, skatiet datora dokument?cij? vai l?dziet datora ra?ot?jam.
 2. Ievietojiet sist?mas Windows XP kompaktdisku CD vai DVD diskdzin? un p?c tam restart?jiet datoru.
 3. Kad tiek par?d?ts zi?ojums ?Press any key to boot from CD? (Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska), nospiediet jebkuru tausti?u, lai start?tu datoru no sist?mas Windows XP kompaktdiska.
 4. Kad tiek par?d?ts zi?ojums ?Welcome to Setup? (Esiet sveicin?ti uzst?d??anas programm?!), nospiediet tausti?u R, lai start?tu atkop?anas konsoli.
 5. Ja jums ir dubult?s s?kn??anas vai multis?kn??anas dators, atlasiet instal?ciju, kas j?lieto no atkop?anas konsoles.
 6. Kad tas tiek piepras?ts, ievadiet administratora paroli un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 7. Komandu uzvedn? ierakstiet bootcfg /list un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Ekr?n? tiek par?d?ti pa?reiz?j? faila Boot.ini. ieraksti.
 8. Komandu uzvedn? ierakstiet bootcfg /rebuild un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. ?? komanda sken? datora cietos diskus Windows XP, Microsoft Windows 2000 un Microsoft Windows NT instal?cij?m un p?c tam par?da rezult?tus. Lai pievienotu Windows instal?cijas failam Boot.ini, izpildiet ekr?n? redzam?s instrukcijas. Piem?ram, veiciet t?l?k aprakst?t?s darb?bas, lai pievienotu Windows XP instal?ciju failam Boot.ini:
  1. Ja sa?emat zi?ojumu, kas ir l?dz?gs t?l?k redzamajam, nospiediet tausti?u Y:
   Total Identified Windows Installs: 1

   [1] C:\Windows
   Add installation to boot list? (Yes/No/All) (Kop?jais noteikto Windows instal?ciju skaits: [1] C:\Windows Vai pievienot instal?ciju s?kn??anas sarakstam? (J?/N?/Visas))
  2. Tiek sa?emts zi?ojums, kas ir l?dz?gs ?im:
   Enter Load Identifier (Ievadiet iel?des identifikatoru)
   Iel?des identifikators ir oper?t?jsist?mas nosaukums. Kad tiek par?d?ts ?is zi?ojums, ierakstiet savas oper?t?jsist?mas nosaukumu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER. Oper?t?jsist?mas nosaukums ir Microsoft Windows XP Professional vai Microsoft Windows XP Home Edition.
  3. Tiek sa?emts zi?ojums, kas ir l?dz?gs t?l?k redzamajam:
   Enter OS Load options (Ievadiet OS iel?des opcijas)
   Ja sa?emat ?o zi?ojumu, ierakstiet /fastdetect un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

   Piez?me. Instrukcijas, kas tiek par?d?tas ekr?n?, var at??irties atkar?b? no datora konfigur?cijas.
 9. Ierakstiet exit un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER, lai beigtu darbu ar atkop?anas konsoli. Dators tiek restart?ts un, sa?emot zi?ojumu ?Please select the operating system to start? (L?dzu, atlasiet start?jamo oper?t?jsist?mu), tiek par?d?ts atjaunin?tais s?kn??anas saraksts.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par r?ku Bootcfg.exe, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
291980 Diskusija par komandu Bootcfg un t?s lieto?anu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par atkop?anas konsoli, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
289022 K? sist?m? Windows XP redi??t failu Boot.ini
307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 330184 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2013. gada 10. j?nijs - P?rskat??ana: 1.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kberrmsg kbprb KB330184

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com