Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? máy ch? ActiveSync

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330461 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? m?t s? x? l? s? c? cơ b?n bư?c mà b?n có th? xác đ?nh nguyên nhân c?a s? th?t b?i đ?ng b? hóa gi?a c?a b?n PocketPC tho?i và m?t máy ch? Microsoft Exchange.

V? Server ActiveSync

Microsoft đi?n tho?i di đ?ng thông tin máy ch? 2002 bao g?m m?t thành ph?n tên h? ph?c v? Microsoft ActiveSync. Máy ch? ActiveSync h? tr? d? li?u đ?ng b? hóa gi?a đi?n tho?i PocketPC và m?t máy ch? Exchange. Trong các trong quá kh?, nó đ? có th? đ?ng b? hóa thông tin v?i m?t máy tính đ? bàn b?ng b?ng cách s? d?ng ActiveSync. V?i máy ch? ActiveSync, b?n có th? đ?ng b? cá nhân thông tin như tin nh?n, đ?a ch? liên l?c và thông tin l?ch v?i các Exchange server.

B?n có th? đ?ng b? hóa thông tin cho m?t l?p thông báo (thư đi?n t?, danh b? ho?c l?ch) v?i máy tính đ? bàn ho?c máy ch? nhưng không ph?i c? hai. Ví d?, n?u b?n đ?ng b? hoá h?p thư c?a b?n v?i m?t cu?c trao đ?i máy ch?, b?n không th? c?ng đ?ng b? hóa nó v?i máy tính đ? bàn c?a b?n b?ng cách ch?y ActiveSync.

Đ?ng b? hóa v?i máy ch? không đư?c h? tr? trên t?t c? các các thi?t b?. Nó ch? đư?c h? tr? trên các thi?t b? đang ch?y Pocket PC 2002 v?i máy ch? ActiveSync khách hàng C?p Nh?t đư?c cài đ?t.

S? d?ng máy ch? ActiveSync tiêu chu?n ngành công nghi?p công ngh?, bao g?m HTTP và XML, đ? kích ho?t đ?ng b? hóa.

Ngư?i s? d?ng có s? d?ng máy ch? ActiveSync đ? đ?ng b? hóa thông tin c?a h? xác th?c thi?t b? PocketPC b?ng cách s? d?ng tiêu chu?n c?a h? doanh nghi?p thông tin đăng nh?p. Đ?ng b? hoá giao thông gi?a các thi?t b? và các Đi?n tho?i di đ?ng thông tin máy tính đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng Secure Sockets Layer (SSL).

Đ?ng b? hóa l?i

Khi b?n đ?ng b? hóa thi?t b? PocketPC c?a b?n v?i m?t Exchange server, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i trên thi?t b? c?a b?n. Cung c?p nh?ng thông báo l?i thông tin cơ b?n v? v?n đ? mà b?n đang g?p ph?i.

M?t s? thông báo l?i có th? xu?t hi?n trên thi?t b? PocketPC ho?c trong vi?c NexTags đăng nh?p t?p tin. Các thông đi?p l?i rơi vào m?t trong các lo?i sau:
 • CONNMGR_errorcode: Qu?n l? k?t n?i l?i
 • DEV_errorcode: M? l?i này ch? ra r?ng các l?i t? h? ph?c v? ActiveSync khách hàng C?p Nh?t trên thi?t b? (t? đ?ng b? ROM trên các thi?t b?).
 • HTTP_errorcode: L?i HTTP tiêu chu?n (Internet liên quan)
 • INTERNET_errorcode: Tiêu chu?n WinINet x? l? l?i (Internet liên quan).
 • MIS_errorcode: M? l?i này ch? ra r?ng các l?i là t? di đ?ng Thông tin máy ch? v?i các thành ph?n máy ch? ActiveSync đư?c cài đ?t.
Đ? có thêm thông tin v? HTTP_errorcode, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330463XCCC: Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? máy ch? ActiveSync HTTP Error Codes
Đ? có thêm thông tin v? MIS_errorcode, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330462MMIS: Làm th? nào đ? g? r?i các thông báo l?i máy ch? ActiveSync "MIS_errorcodes"

H? th?p l?c phân M? l?i


H? th?p l?c phân l?i m? tương t? như các m? sau đây có th? c?ng xu?t hi?n:
 • 0x80042256: Đ?ng b? hoá không thành công v? ngư?i dùng h?y b? k?t n?i. Đi?u này l?i có th? x?y ra n?u ngư?i dùng nh?p vào Stop khi vi?c đ?ng b? đ? ti?n hành. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, trong ActiveSync, b?m đ?ng b? đ? b?t đ?u máy ch? đ?ng b?.
 • 0x80004005: Đ?ng b? hóa không th? hoàn t?t thành công v? m?t l?i ph?n m?m thi?t b? di đ?ng. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n.
 • 0x8000ffff: Đ?ng b? hoá không thành công. N?u v?n b? l?i, h?y liên h? v?i b?n ngư?i qu?n tr? m?ng.

Ghi s? ti?t

B?n c?ng có th? b?t lên đăng nh?p trên thi?t b? đ? thu th?p thêm thông tin cho m?c đích g? r?i.

Đ? kích ho?t tính năng đăng nh?p vào các thi?t b?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, sau đó b?mActiveSync.
 2. Nh?p vào Công cụ, b?mTuỳ chọn, b?m Máy chủ, sau đó b?mNâng cao.
 3. Gi?m thi?u bàn phím.
 4. Thay đ?i m?c đ? đăng nh?p đ?Ti?t.
 5. Đóng các Tuỳ chọn h?p tho?i.
Các đăng nh?p đư?c lưu trong đ?nh d?ng văn b?n trong Windows\ActiveSync thư m?c.

Các t?p tin log s? b? xóa ? đ?u c?a m?i Phiên làm vi?c đ?ng b? hóa. Đ? gi? l?i các t?p tin log, sao chép ho?c đ?i tên t?p tin đăng nh?p trư?c khi b?t đ?u m?t phiên làm vi?c đ?ng b? hóa. Đ? sao chép t?p s? ghi:
 1. Đ?ng b? hóa thi?t b? PocketPC c?a b?n t?i h? ph?c v?. Nếu th?t b?i đ?ng b?, đ?ng b? hóa cho đ?n th?i đi?m c?a s? th?t b?i.
 2. Ng?t k?t n?i thi?t b? PocketPC c?a b?n đ? ngăn ch?n các t?p tin log t? đang đư?c ghi đè N?u m?t đ?ng b? hóa t? đ?ng đư?c lên k? ho?ch.
 3. Trong Windows Explorer, m? r?ng c?a tôi thi?t b?, m? r?ng c?a s?, và sau đó, xác đ?nh v? trí t?p nh?t k? là trong thư m?c ActiveSync.
 4. Đ?i tên các t?p tin log.

Làm th? nào đ? s? d?ng NexTags cho máy ch? truy t?m

B?n có th? s? d?ng NexTags đ? thi?t l?p lo?i h?nh và m?c đ? c?a máy ch? truy t?m (đăng nh?p) có ngh?a là th?c hi?n b?i các thành ph?n máy ch? ActiveSync c?a Microsoft Đi?n tho?i di đ?ng thông tin máy ch? năm 2002. NexTags n?m trong thư m?c h? tr? trên các Đi?n tho?i di đ?ng thông tin đ?a CD-ROM máy ch? năm 2002.
S? d?ng NexTags:
 1. Ch?y Nextags.exe trên máy ch? đang ch?y máy ch? ActiveSync.
 2. Nh?p vào Tuỳ chọn, và sau đó trong cácTheo d?i t?p tin h?p, g? v? trí cho đ?u ra t?p tin.
 3. Thi?t l?p C?t t? l? ph?n trăm đ? 30 %.
 4. Thi?t l?p Gi?i h?n kích thư?c đ?n đ? 10 MB.
 5. Đ? n?m b?t các b?n ghi cho t?t c? ngư?i dùng đ? l?i Ngư?i s? d?ng Tên tr?ng, ho?c đ? n?m b?t các b?n ghi cho ngư?i dùng cá nhân, nh?p ngư?i dùng bí danh cách nhau b?ng d?u ch?m ph?y (;).
 6. Nh?n vào đây đ? xóa các Th?i gian th?c h?p ki?m.
 7. Nh?p vào Thẻ, và sau đó kích ho?t t?t c? các m?c trong cây ngo?i tr? DevOnlyCh?. Đ? thêm thông tin v? DevOnly và Ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  318450XCCC: Thông báo l?i: đ?ng b? hóa th?t b?i do m?t l?i trên máy ch? - HTTP_500
 8. Nh?p vào Kích ho?t tính năng truy t?m.
 9. Nh?p vào Ok.
Sau khi b?n hoàn thành c?u h?nh này, máy ch? trao đ?i ghi l?i t?t c? các thông tin đăng nh?p t?p đ? ch? đ?nh trên các Tuỳ chọn tab. Đăng nh?p này có th? h?u ích đ? g? r?i đ?ng b? hóa th?t b?i.

Khi b?n đ? k?t thúc x? l? s? c? các l?i, đ?m b?o r?ng b?n t?t truy t?m đ? ngăn ch?n NexTags t? ghi nh?t k? t?p tin.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i b?ng cách s? d?ng Wfetch

Wfetch.exe giúp b?n g? r?i các v?n đ? k?t n?i gi?a Microsoft đi?n tho?i di đ?ng thông tin Server và Exchange server. Wfetch s? g?i d? li?u tr?c ti?p t?i máy ch? trao đ?i b?i m?o tr?nh ActiveSync Server. V? cơ b?n, b?n có th? g?i m?t PROPFIND l?nh hay b?t k? HTML l?nh và xem các d? li?u HTTP đư?c g?i và nh?n đư?c.
Cho thêm thông tin v? cách s? d?ng Wfetch.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
284285Làm th? nào đ? s? d?ng Wfetch.exe đ? kh?c ph?c s? c? k?t n?i HTTP

Thu?c tính

ID c?a bài: 330461 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Mobile Information Server 2001 Enterprise Edition
 • Microsoft Mobile Information Server 2002 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbinfo kbmt KB330461 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:330461

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com