Windows XP có th? gây ra ph? SMB thông báo cho s? thay đ?i lưu lư?ng truy c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330929 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft Windows NT-based và d?a trên Microsoft Windows 2000 các máy ch? ti?p t?c giao ti?p thay đ?i h? th?ng t?p tin d?a trên Windows XP khách hàng ngay c? khi m?t c?a s? Explorer.exe không m? trên máy khách. Đi?u này có th? gây ra thêm giao thông qua m?t m?ng di?n r?ng (WAN). V?n đ? này không x?y ra cho đ?n khi các Explorer.exe c?a s? trên máy khách đư?c m? ra cho m?t c? ph?n trên máy ch? và sau đó đóng c?a.

Màn h?nh m?ng cho th?y thông báo các sau quá nhi?u SMB cho Thay đ?i lưu lư?ng truy c?p:
Khách hàng yêu c?u SMB: C NT giao d?ch - thông báo cho s? thay đ?i máy ch? ph?n ?ng SMB: R NT giao d?ch

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a đi?u này S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  --------------------------------------------------------------------
  01-Nov-2002 22:46 6.0.2600.105  8,223,232 Shell32.dll (pre-SP1) 
  01-Nov-2002 17:07 6.0.2800.1137 8,239,104 Shell32.dll (with SP1)
				


Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n có th? thêm m?t m?i
NoRemoteRecursiveEvents
giá tr? cho Windows registry đ? t?t thông báo cho s? thay đ?i yêu c?u đ? thay đ?i t?p tin và thư m?c trong thư m?c con c?a m?t chia s? m?ng đ? ánh x?. Khi b?n thi?t l?p khóa s? đăng k? này, máy ch? v?n c?n g?i m?t s? ki?n thay đ?i thông báo cho khi m?t t?p tin ho?c thư m?c đư?c thay đ?i trong thư m?c g?c c?a chia s? m?ng đ? ánh x?. Tuy nhiên, các máy ch? không g?i m?t s? thay đ?i thông báo cho ki?n khi m?t s? thay đ?i đư?c th?c hi?n trong thư m?c con th? hai ho?c sâu hơn c?a m?ng đ? ánh x? chia s?. Theo m?c đ?nh, các thi?t l?p cho các
NoRemoteRecursiveEvents
giá tr? là
0
. B?n có th? thêm các
NoRemoteRecursiveEvents
giá tr? cho m?t trong nh?ng khóa registry sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
ho?c
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
N?u b?n thêm
NoRemoteRecursiveEvents
có giá tr? đ? các
HKEY_CURRENT_USER
hive, thi?t l?p là áp d?ng ch? cho hi?n đang đăng nh?p vào ngư?i s? d?ng. N?u b?n thêm các
NoRemoteRecursiveEvents
có giá tr? đ? các
HKEY_LOCAL_MACHINE
hive, thi?t đ?t đư?c áp d?ng cho t?t c? ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào các máy tính.

Làm th? nào thông báo t?t s? thay đ?i cho yêu c?u cho hi?n đang đăng nh?p vào ngư?i s? d?ng ch?

Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m REG_DWORD.
 4. Lo?i NoRemoteRecursiveEvents, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 0x1, và sau đó Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? t?t thay đ?i thông báo cho yêu c?u cho t?t c? ngư?i dùng

Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m REG_DWORD.
 4. Lo?i NoRemoteRecursiveEvents, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 0x1, và sau đó Nh?p vào Ok.
LƯU ?: Khi b?n b?t tính năng này trên máy tính s? d?ng m?t m?ng d?a trên c?u h?nh (ví d?, m?t USERPROFILE bi?n tr? đ?n m?t ? đ?a m?ng ho?c đư?ng d?n UNC), Windows Explorer không t? đ?ng C?p Nh?t b?t k? t?p tin ho?c thư m?c thay đ?i đư?c th?c hi?n b?i ngư?i dùng khác.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 330929 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB330929 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:330929

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com