MS03-014: Tháng 4, 2003, tích l?y patch cho Outlook Express

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330994 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Cho thông tin v? s? khác bi?t gi?a Microsoft Outlook và Microsoft Máy khách thư đi?n t? c?a Outlook Express, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257824OL2000: S? khác nhau gi?a Outlook và Outlook Express
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành m?t b?n vá tích l?y cho Microsoft Outlook Express. Vá này tích l?y bao g?m các b?n c?p nh?t cho các v?n đ? mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

328676 MS02-058: OLEXP: m?t đánh d?u b? đ?m trong Outlook Express S/MIME phân tích cú pháp có th? cho phép h? th?ng th?a hi?p
Các mi?ng vá này bài vi?t mô t? áp d?ng cho các Phiên b?n sau đây c?a Microsoft Outlook Express:
 • Microsoft Outlook Express 6.0 Service Pack 1, khi nó đư?c s? d?ng v?i Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 trên Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows XP (32-bit phiên b?n ch?) và Microsoft Windows XP Service Pack 1 (32-bit ho?c 64-bit phiên b?n).
 • Microsoft Outlook Express 6.0, khi nó đư?c s? d?ng v?i Internet Explorer 6.0 trên các ho?t đ?ng h? th?ng Windows XP (32-bit phiên b?n ch?).
 • Microsoft Outlook Express 5.5 Service Pack 2, khi nó đư?c s? d?ng v?i Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 trên Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 gói d?ch v? 6a, Windows 2000 Service Pack 2 và Windows 2000 Service Pack 3 ho?c Internet Explorer 5,01 Service Pack 3 trên Windows 2000 Service Pack 3.
Các mi?ng vá này bài vi?t mô t? s? giúp b?o v? ch?ng l?i m?t l? h?ng mà t?n t?i trong x? l? URL MHTML nơi MHTML URL Handler phép b?t k? t?p tin mà có th? đư?c k?t xu?t như văn b?n đ? đư?c m? ra và k?t xu?t như m?t ph?n c?a m?t trang trong Microsoft Internet Explorer. MHTML vi?t t?t c?a MIME đóng gói c?a t?ng h?p HTML. MHTML là m?t tiêu chu?n Internet mà xác đ?nh c?u trúc MIME đư?c s? d?ng đ? G?i n?i dung HTML trong thư đi?n t? n?i dung thư. MHTML Handler URL trong Windows là là m?t ph?n c?a Outlook Express và cung c?p m?t lo?i URL có th? đư?c s? d?ng trên các đ?a phương máy tính. Lo?i URL (MHTML: / /) cho phép tài li?u MHTML ph?i đư?c m? t? m?t command line, t? Internet Explorer, t? các Ch?y h?p tho?i trên các B?t đ?u tr?nh đơn, ho?c b?ng cách s? d?ng Windows Explorer.

V? c?a l? h?ng này trong MHTML URL Handler, nó s? có th? đ? xây d?ng m?t Uniform Resource Locator (URL) mà gi?i thi?u đ?n m?t t?p tin văn b?n đư?c lưu tr? trên máy tính đ?a phương và có mà t?p tin hi?n th? dư?i d?ng HTML. N?u t?p tin văn b?n ch?a k?ch b?n, k?ch b?n s? ch?y khi t?p tin đư?c truy c?p. B?i v? các t?p tin s? n?m trên các đ?a phương máy tính, nó s? đư?c k?t xu?t trong vùng b?o m?t máy tính c?c. Các t?p tin mà đư?c m? t?i các vùng máy tính c?c b? có th? ít h?n ch? hơn các t?p đang m? trong vùng b?o m?t khác.

B?ng cách s? d?ng phương pháp này, m?t k? t?n công có th? c? g?ng đ? xây d?ng m?t URL và ho?c lưu tr? nó trên Web m?t trang web ho?c g?i nó b?ng cách s? d?ng thư đi?n t?. Trong k?ch b?n d?a trên Web, nơi mà ngư?i dùng đ? nh?p vào URL đư?c lưu tr? trên m?t trang Web, m?t k? t?n công có th? đ?c ho?c m? t?p tin mà đ? tr?nh bày trên máy tính đ?a phương. Trong m?t thư đi?n t? d?a trên tin nh?n kích, n?u ngư?i dùng đ? s? d?ng Outlook Express 6.0 ho?c Microsoft Outlook 2002 trong c?u h?nh m?c đ?nh c?a nó, ho?c Microsoft Outlook 98 ho?c Microsoft Outlook 2000 v?i Outlook E-mail C?p Nh?t b?o m?t, m?t cu?c t?n công không đư?c t? đ?ng, và ngư?i s? d?ng s? v?n có Nh?p vào URL đư?c g?i vào thư đi?n t?. Tuy nhiên, n?u ngư?i s? d?ng đ? không s? d?ng Outlook Express 6.0 ho?c Outlook 2002 trong c?u h?nh m?c đ?nh c?a nó, hay Outlook 98 ho?c 2000 v?i Outlook E-mail Security Update, nh?ng k? t?n công có th? gây ra m?t cu?c t?n công đ? kích ho?t t? đ?ng mà không có ngư?i s? d?ng b?n ph?i nh?p vào URL trong thư đi?n t?. Trong c? hai các trên Web và e-mail thông báo d?a trên k?ch b?n, b?t k? h?n ch? v? đ?c quy?n c?a ngư?i dùng c?ng s? h?n ch? kh? năng c?a k? t?n công k?ch b?n.

Vi?c áp d?ng các b?n vá đư?c mô t? trong Microsoft sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c s? giúp ngăn ch?n k? t?n công t? vi?c có th? đ? t?i m?t t?p tin vào máy tính c?a ngư?i dùng và ngăn ch?n vi?c thông qua các tham s? đ? m?t t?p tin th?c thi.
810847 MS03-004: Tháng 2, năm 2003, tích l?y vá cho Internet Explorer
Đi?u này có ngh?a r?ng k? t?n công có th? ch? b?t đ?u m?t chương tr?nh mà đ? t?n t?i trên máy tính (n?u k? t?n công nh?n th?c v? v? trí c?a chương tr?nh) và s? không th? g?i tham s? chương tr?nh cho nó ch?y.

MHTML là m?t tiêu chu?n cho n?i dung HTML trong trao đ?i thư đi?n t?, và, do đó, các ch?c năng MHTML URL x? l? đ? đư?c th?c hi?n t?i Outlook Express. Internet Explorer c?ng có th? hi?n th? n?i dung MHTML. Tuy nhiên, các Ch?c năng MHTML đ? không đư?c th?c hi?n m?t cách riêng bi?t trong Internet Explorer - nó s? d?ng Outlook Express đ? hi?n th? n?i dung MHTML.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n vá này, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS03-014.mspx

THÔNG TIN THÊM

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? 330994 gói bây gi?.Ngày phát hành: 23 tháng 4 năm 2003

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin Hotfix

Thông tin cài đ?̃t

B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? đ? cài đ?t đ?p vá này. Đ? xác minh r?ng các b?n vá đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, h?y ki?m tra các t?p tin các "File thông tin" ph?n c?a bài vi?t này.

Điều kiện tiên quyết

Outlook Express 6.0 Service Pack 1

Đ? cài đ?t phiên b?n Outlook Express 6.0 Service Pack 1 đi?u này vá, b?n ph?i ch?y Microsoft Outlook Express 6.0 Service Pack 1 m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP Service Pack 1 (32-bit ho?c 64-bit phiên b?n).

Outlook Express 6.0

Đ? cài đ?t phiên b?n Outlook Express 6.0 c?a mi?ng vá này, b?n ph?i ch?y Outlook Express 6.0 trên phiên b?n 32-bit c?a Windows XP.

Outlook Express 5,5 Service Pack 2

Đ? cài đ?t các Microsoft Outlook Express 5.5 Service Pack 2 Phiên b?n vá này, b?n ph?i ch?y Microsoft Outlook Express 5.5 Service Pack 2 trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000 Service Pack 3.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 6
322389 Cách có đư?c Windows XP service pack m?i nh?t
260910 Cách có đư?c Windows 2000 service pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Khi b?n cài đ?t các b?n vá l?i đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n khi các đi?u ki?n sau đây s? th?t:
 • B?n t?t Outlook Express trư?c khi cài đ?t các vá.
 • Các V? Internet Explorer h?p là không m? khi b?n cài đ?t các b?n vá.

Trư?c đó C?p nh?t t?nh tr?ng

Vá này thay th? Microsoft Security Bulletin MS02-058 cho Outlook Express và Cumulative Update for Outlook Express 6.0 SP1.

Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch

B?n c?p nh?t cho vá này gói h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch sau đây:
 • /q -Ch? đ?nh ch? đ? im l?ng (nói cách khác, ngăn ch?n l?i nh?c) khi các t?p đư?c gi?i nén.
 • /q:u -Ch? đ?nh ch? đ? ngư?i dùng yên t?nh, hi?n th? m?t s? h?p tho?i đ? ngư?i s? d?ng.
 • /q: m?t -Ch? đ?nh ch? đ? qu?n tr? yên t?nh không hi?n th? b?t k? h?p tho?i đ? ngư?i s? d?ng.
 • /t:đư?ng d?n -Ch? đ?nh thư m?c đích cho gi?i nén t?p tin.
 • /c installer.bat/c -Ch?t chi?t xu?t t? các t?p tin mà không c?n cài đ?t chúng.
 • /c:đư?ng d?n -Ch? đ?nh đư?ng d?n và tên inf ho?c exe t?p thi?t l?p.
 • /r:n -Không bao gi? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi ti?n tr?nh cài đ?t.
 • /r:i -Kh?i đ?ng l?i máy tính n?u kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u. T? đ?ng kh?i đ?ng l?i máy tính n?u kh?i đ?ng l?i đư?c yêu c?u đ? hoàn ch?nh cài đ?t.
 • /r: m?t -Luôn luôn kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi ti?n tr?nh cài đ?t.
 • /r:s -Kh?i đ?ng máy tính sau khi ti?n tr?nh cài đ?t mà không c?n nh?c ngư?i s? d?ng.
 • /n:v -Không có phiên b?n ki?m tra. Cài đ?t chương tr?nh trên b?t k? trang trư?c Phiên b?n.
Ví d?, s? d?ng d?ng l?nh sau đ? cài đ?t các vá mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i s? d?ng và mà không bu?c cho máy tính kh?i đ?ng l?i:
q330994 /q: m?t /r:n

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Internet Explorer 6 SP1 (32-bit)

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  03-Mar-2003 04:24 6.0.2800.1123  75,776  Directdb.dll
  03-Mar-2003 04:41 6.0.2800.1165  592,384  Inetcomm.dll
  09-Mar-2003 12:42 6.0.2800.1123  47,616  Inetres.dll
  03-Mar-2003 09:24 6.0.2800.1123  44,032  Msident.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  56,832  Msimn.exe
  11-Oct-2002 02:08 6.0.2800.1158 1,174,528  Msoe.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  228,864  Msoeacct.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123 2,479,616  Msoeres.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  91,136  Msoert2.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  93,184  Oeimport.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  55,808  Oemig50.exe
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  31,744  Oemiglib.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  42,496  Wab.exe
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  462,848  Wab32.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  30,208  Wabfind.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  77,824  Wabimp.dll
  03-Mar-2003 03:57 6.0.2800.1123  27,648  Wabmig.exe

Internet Explorer 6 SP1 (64-bit)

  Date     Time  Version       Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123  251,904  Directdb.dll
  19-Feb-2003  03:19 6.0.2800.1165 2,197,504  Inetcomm.dll
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123   47,104  Inetres.dll
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123   63,488  Msimn.exe
  19-Feb-2003  03:37 6.0.2800.1158 4,482,560  Msoe.dll
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123  729,088  Msoeacct.dll
  05-Nov-2002	 09:54 6.0.2800.1123 2,479,104  Msoeres.dll
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123  300,032  Msoert2.dll
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123  302,080  Oeimport.dll
  05-Nov-2002	 09:54 6.0.2800.1123  142,336  Oemig50.exe
  05-Nov-2002	 09:54 6.0.2800.1123   73,728  Oemiglib.dll
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123   87,040  Wab.exe
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123 1,773,568  Wab32.dll
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123   38,912  Wabfind.dll
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123  240,640  Wabimp.dll
  05-Nov-2002	 09:53 6.0.2800.1123   71,680  Wabmig.exe

Internet Explorer 6

  Date     Time  Version       Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Mar-2003 11:44 6.0.2727.1300  594,944  Inetcomm.dll
  17-Mar-2003 11:44 6.0.2720.3000 1,175,040  Msoe.dll

Internet Explorer 5.5 SP2

  Date     Time  Version       Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  30-Jan-2003 04:26 5.50.4925.2800  572,176  Inetcomm.dll
  15-Oct-2002 07:15 5.50.4922.1500 1,146,640  Msoe.dll
Chú ý Vá này không ch?a t?p ph? thu?c.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n vá này, s? d?ng thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh (Add/Remove Programs) công c? trong b?ng đi?u khi?n. Nh?p vào Outlook Express C?p Nh?t Q330994, sau đó b?m Thay đ?i/lo?i b? (ho?c Thêm/lo?i b?).

Thu?c tính

ID c?a bài: 330994 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook Express 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
T? khóa: 
kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB330994 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:330994

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com