DNS l?i khi b?n thêm m?t máy tính Windows XP d?a vào m?t tên mi?n Small Business Server 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 331072 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để giải quyết một vấn đề cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường đặc biệt của bạn. Nếu bạn áp dụng cách này, hãy tiến hành các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ hệ thống của bạn.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? thêm m?t máy tính Microsoft Windows XP Professional cho m?t tên mi?n Microsoft Small Business Server 2000, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Đi?u khi?n vùng cho vùng DomainName.local không th? liên l?c đư?c.
Đ?m b?o r?ng tên vùng đư?c g? đúng.
N?u tên là chính xác, b?m chi ti?t đ? x? l? s? c? thông tin.
Khi b?n b?m vào Thông tin chi ti?t, b?n có th? xem m?c tương t? như m?t trong nh?ng cách sau:
L?i sau xu?t hi?n khi DNS đư?c truy v?n cho b?n d?ch v? (SRV) v? trí tài nguyên đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí b? đi?u khi?n vùng cho vùng DomainName.local:

Các l?i đ?: "tên DNS không t?n t?i."
(m? l?i 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
L?i sau xu?t hi?n khi DNS đư?c truy v?n cho b?n d?ch v? (SRV) v? trí tài nguyên đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí b? đi?u khi?n vùng cho vùng DomainName:

Các l?i đ?: "thao tác này tr? l?i v? th?i gian ch? th?i gian h?t h?n."
(m? l?i 0x000005B4 ERROR_TIMEOUT)

NGUYÊN NHÂN

Các l?i có th? x?y ra n?u b?t k? m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Windows XP không đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t máy ch? DNS đ?a phương.
 • NetBIOS qua TCP (NetBT) vô hi?u hóa trên Windows XP, và b?n đang s? d?ng tên mi?n NetBT khi b?n c? g?ng đ? thêm máy tính.
 • M?t chương tr?nh tư?ng l?a c?a bên th? ba đư?c cài đ?t trên máy tính d?a trên Windows XP là ch?n truy v?n DNS.
 • B?n đ? không th?c hi?n theo các bư?c đư?c đ? ngh? đ? cài đ?t Windows XP trên m?t m?ng lư?i Small Business Server 2000.

GI?I PHÁP

C?nh báo Vi?c này có th? làm cho máy tính ho?c m?ng c?a b?n d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.

Chú ý M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c thi?t k? đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i vi-rút. B?n không ph?i t?i v? ho?c m? t?p tin t? các ngu?n mà b?n không tin, ghé thăm Web sites r?ng b?n không tin tư?ng ho?c m? ph?n đính kèm thư đi?n t? khi chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n vô hi?u hóa.

Đ? có thêm thông tin v? virus máy tính, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972Virus máy tính: mô t?, công tác ph?ng ch?ng và ph?c h?i

S? d?ng m?t máy ch? DNS đ?a phương

Small Business Server 2000 m?ng, Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng đ?a ch? IP đ?a phương c?a các máy ch? DNS trên t?t c? các khách hàng máy tính. Đ? c?u h?nh Windows XP s? d?ng Small Business Server 2000 cho các máy ch? DNS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên Windows XP, nh?p B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. N?u b?ng đi?u khi?n là trong xem theo th? lo?i, h?y nh?p vào Chuy?n sang xem c? đi?n.
 3. B?m đúp K?t n?i m?ng.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng đ? k?t n?i khu v?c đ?a phương, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 6. Dư?i S? d?ng đ?a ch? máy ch? DNS sau, g? đ?a ch? IP n?i b? Small Business Server 2000 và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.

S? d?ng tên mi?n DNS

Sau khi b?n ch?c ch?n r?ng Windows XP là s? d?ng m?t máy ch? DNS đ?a phương, s? d?ng tên mi?n DNS đ?y đ? khi b?n c? g?ng đ? thêm máy tính vào mi?n. Đ? xác đ?nh tên mi?n DNS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ngày Small Business Server 2000, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. B?m vào các Đ?nh danh m?ng tab, và sau đó ki?m tra tên mi?n đư?c li?t kê.

Lo?i b? ph?n m?m tư?ng l?a bên th? ba

 1. Trên máy tính d?a trên Windows XP, nh?p B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. N?u b?ng đi?u khi?n là trong xem theo th? lo?i, h?y nh?p vào Chuy?n sang xem c? đi?n.
 3. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 4. Xác đ?nh v? trí b?t k? ph?n m?m nào v? an ninh ho?c tư?ng l?a Internet trong danh sách c?a chương tr?nh cài đ?t.
 5. N?u b?n t?m m?t b?o m?t Internet ho?c chương tr?nh tư?ng l?a trong danh sách, b?m chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Gỡ bỏ.
Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
810402Khách hàng không th? tham gia m?t tên mi?n v?i Norton Internet Security 2002

Làm theo khuy?n ngh? cho vi?c thi?t l?p Windows XP

Khi b?n thi?t l?p Windows XP trên m?ng Small Business Server 2000, Microsoft khuy?n cáo b?n thêm máy tính vào vùng trư?c khi cài đ?t b?t k? chương tr?nh khách hàng. Đ?c bi?t, không ph?i cài đ?t Microsoft Firewall Client. N?u b?n đ? cài đ?t tư?ng l?a c?a khách hàng, lo?i b? chương tr?nh trư?c khi b?n thêm máy tính đ? các tên mi?n.

Đ? lo?i b? b?c tư?ng l?a máy khách, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên Windows XP, nh?p B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. N?u b?ng đi?u khi?n là trong xem theo th? lo?i, h?y nh?p vào Chuy?n sang xem c? đi?n.
 3. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 4. Nh?p vào Microsoft Firewall Client, sau đó b?m Gỡ bỏ.
N?u b?n ch?y các Thi?t l?p máy tính Wizard ngày Small Business Server 2000 cài đ?t tư?ng l?a c?a khách hàng trên máy tính khách, chương tr?nh có th? không hi?n th? trong danh sách các chương tr?nh đư?c cài đ?t trên máy tính khách. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i cài đ?t tư?ng l?a c?a khách hàng th? công trên máy khách, và sau đó lo?i b? chương tr?nh.

Đ? cài đ?t tư?ng l?a c?a khách hàng th? công, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên Windows XP, nh?p B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i \\Tên máy chủ\mspclnt nơi Tên máy chủ là tên c?a máy tính Small Business Server 2000 và b?m Ok.
 3. Khi b?n đư?c nh?c, g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u cho tài kho?n ngư?i dùng h?p l? trong tên mi?n.
 4. B?m đúp Setup.exe đ? b?t đ?u cài đ?t tư?ng l?a c?a khách hàng.
 5. Khi cài đ?t xong, làm theo các bư?c trong ph?n "Theo khuy?n ngh? cho vi?c thi?t l?p Windows XP" đ? lo?i b? b?c tư?ng l?a máy khách.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t Windows XP trên m?t m?ng lư?i Small Business Server 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316418Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t Windows XP Professional khách hàng trong m?t m?ng lư?i SBS 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 331072 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB331072 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:331072

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com