Tu?i th?n tho?i: âm thanh đư?c bi?t đ?n các v?n đ?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 331150 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? đư?c bi?t đ?n âm thanh liên quan đ?n các v?n đ? mà b?n có th? kinh nghi?m khi b?n chơi Microsoft tu?i th?n tho?i. Bài này li?t kê T?ng h?p các v?n đ? đ?u tiên, và sau đó nó s? li?t kê các v?n đ? đ? ch? đư?c bi?t đ?n x?y ra n?u b?n s? d?ng lo?i c? th? c?a ph?n c?ng âm thanh.

Trong bài vi?t này

THÔNG TIN THÊM

Sau đây là v?n đ? chung liên quan đ?n âm thanh v? mà b?n có th? kinh nghi?m khi b?n b?t đ?u ho?c chơi tu?i th?n tho?i.

V?n đ? âm thanh chung

Khi b?n chơi tu?i th?n tho?i, nh?ng âm thanh có th? b? qua ho?c nói l?p. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?i v? và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n âm thanh m?i nh?t cho b?n card âm thanh. Thông tin v? cách liên l?c v?i nhà s?n xu?t âm thanh c?a b?n th?, h?y xem ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này.

Xác đ?nh s? phiên b?n c?a các tr?nh đi?u khi?n âm thanh c?a b?n và th? mô h?nh

Đ? xác đ?nh s? phiên b?n c?a tr?nh đi?u khi?n âm thanh và âm thanh mô h?nh th? mà đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n, s? d?ng công c? ch?n đoán DirectX:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?idxdiag, sau đó b?m Ok.
 3. B?m vào các Âm thanh tab.
 4. Dư?i Thi?t b?, lưu ? trong mô h?nh c?a b?n card âm thanh đư?c li?t kê trên các Tên d?ng.
 5. Dư?i Trình điều khiển, lưu ? s? phiên b?n mà đư?c li?t kê trên các Phiên bản d?ng.
 6. Lưu ? các con s? phiên b?n cho t?t c? các th? âm thanh là đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, và sau đó nh?p vào L?i ra.
Đ? thêm thông tin v? các Công c? ch?n đoán DirectX, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
190900DirectX: Mô t? v? công c? ch?n đoán DirectX
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? các v?n đ? liên quan đ?n âm thanh, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
812394Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? liên quan đ?n âm thanh

Các v?n đ? c? th? âm thanh

Khi b?n b?t đ?u tu?i th?n tho?i b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
Chú ?: Failed to Initialize âm thanh Ph?n c?ng, các tr? chơi s? ti?n hành b? vô hi?u hoá âm thanh.
V?n đ? này có th? x?y ra n?u c?a b?n card âm thanh không h? tr? ph?n c?ng đ?m. Đ? gi?i quy?t này v?n đ?, nâng c?p c?a b?n card âm thanh có h? tr? ph?n c?ng đ?m.

ESS Canyon và Yamaha

Tu?i th?n tho?i không h? tr? card âm thanh ESS Canyon 3 d 2 v?i tr?nh đi?u khi?n Yamaha.

Sáng t?o SBLive! Sáng t?o LiveWare

N?u b?n chơi tu?i th?n tho?i trong khi b?n ch?y các chương tr?nh khác, các màn h?nh có th? flicker. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b? b?t c? chương tr?nh nào b?n không c?n trư?c khi b?n b?t đ?u tu?i th?n tho?i.

V?n đ? này x?y ra nh?t thư?ng xuyên v?i SBLive sáng t?o! card âm thanh Creative LiveWire 2.0 và 2,1 tr?nh đi?u khi?n b?.

Turtle Beach Santa Cruz

Tr? chơi có th? đóng c?a. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, làm gi?m âm thanh gia t?c đ? không. Đ? gi?m các Ph?n c?ng âm thanh Gia t?c c?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và g? dxdiag trong các M?h?p.
 2. B?m vào các Âm thanh tab
 3. Di chuy?n các M?c đ? tăng t?c ph?n c?ng âm thanhthanh trư?t đ?n bên trái (đ? các Không có tăng t?ccài đ?t).
 4. Nh?p vào L?i ra.
 5. N?u b?n b? nh?c ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính, Nh?p vàoCó.
Chú ý Các tr?nh đi?u khi?n card âm thanh Santa Cruz có th? không hoàn toàn h? tr? tr?c ti?p Tăng t?c âm thanh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303110Tr? chơi l?i: B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Gây t? vong ngo?i l? OE" ho?c các Tr? chơi d?ng l?i tr? l?i

THAM KH?O

Thông tin v? cách liên l?c v?i nhà s?n xu?t card âm thanh c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft s? cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.
Đ? xem n?u b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n hi?n hành có s?n, truy c?p vào sau đây Microsoft Windows C?p nh?t trang web:
http://update.microsoft.com

Thu?c tính

ID c?a bài: 331150 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
T? khóa: 
kbconfig kbsound kbmt KB331150 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:331150

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com