Ngư?i dùng không th? truy c?p vào ch?c năng ch?ng ch? sau khi thay đ?i m?t kh?u ho?c khi s? d?ng m?t h? sơ chuy?n vùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 331333 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi ngư?i dùng c? g?ng s? d?ng gi?y ch?ng nh?n ch?c năng sau khi h? thay đ?i m?t kh?u c?a h? ho?c khi h? s? d?ng m?t h? sơ di đ?ng, h? có th? m?t truy c?p vào ch?c năng ch?ng ch? này. Tính năng gi?y ch?ng nh?n có th? không làm vi?c như trư?c bao g?m sau đây:
 • Truy c?p vào các t?p tin đư?c m? hóa b?ng vi?c m?t m? hóa t?p H? th?ng (EFS)
 • Truy c?p vào m?t trang Web an toàn mà đ?i h?i ph?i có gi?y ch?ng nh?n xác th?c
 • Vi?c đăng k? e-mail v?i Secure/Multipurpose Internet Mail Ph?n m? r?ng (S/MIME)
Khi h? c? g?ng truy c?p m?t trang Web an toàn, các l?i sau thông đi?p đư?c đăng nh?p:
SCHANNEL s? ki?n: 36870
M?t nghiêm tr?ng l?i x?y ra khi b?n c? g?ng truy c?p SSL khách hàng ?y nhi?m ch?a khóa tư nhân. M? l?i quay tr? l?i t? các mô-đun m?t m? là 0x80090016.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u các tài kho?n ngư?i s? d?ng c?a khách hàng trong m?t Microsoft Windows NT 4.0 tên mi?n và n?u h? đang đăng nh?p vào m?t Microsoft Windows XP Professional máy tr?m. Phiên b?n Windows XP c?a d? li?u B?o v? ch?c năng API (DPAPI) s? giúp b?o v? EFS tư nhân phím và khác d? li?u mà b?n mu?n gi? an toàn. Ph?c h?i ch?c năng c?a DPAPI là không h? tr? cho ngư?i s? d?ng là các thành viên c?a các tên mi?n đang ch?y Microsoft Windows NT 4.0 và trư?c đó.

GI?I PHÁP

Đ? duy tr? khách hàng truy c?p vào ch?c năng gi?y ch?ng nh?n sau khi ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u c?a h? ho?c khi h? s? d?ng h? sơ di đ?ng, nâng c?p tên mi?n cho d?ch v? thư m?c Active Directory. Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n cung c?p m?t cơ ch? giúp đ? b?o v? DPAPI master key v?i m?t công c?ng/tư nhân ch? ch?t c?p. (DPAPI master key đư?c s? d?ng đ? giúp b?o v? EFS các phím tư nhân và các ch?c năng d?a trên gi?y ch?ng nh?n khác.)

Trong Windows NT 4,0 mi?n, kh? năng khôi ph?c quy?n truy c?p vào d? li?u và gi?y ch?ng nh?n phím là n?m trên máy tr?m. Đi?u này không ph?i là trư?ng h?p trong m?t Microsoft Windows 2000 tên mi?n. B?i v? các cơ ch? khôi ph?c không n?m trên máy tr?m, Mi?n Windows 2000 lên mi?n cung c?p m?t m?c đ? đáng k? thêm b?o v? cho gi?y ch?ng nh?n n?u các máy tr?m v? th? ch?t b? t?n h?i.

M?c dù b?n ch? có th? nâng c?p b? ki?m soát mi?n duy nh?t đ? t?n d?ng l?i th? c?a các DPAPI tên mi?n ph?c h?i cơ ch?, xem xét nâng c?p ít nh?t hai tên mi?n b? đi?u khi?n cho các m?c đích l?i khoan dung.

Nó cao đư?c đ? ngh? r?ng b?n có k? ho?ch c?a b?n Active Directory trư?c khi b?n th?c hi?n nó. Đ? bi?t thêm thông tin v? ho?t đ?ng thư m?c thi?t k?, truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây Trang web:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb727085.aspx

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c tr?m làm vi?c khách hàng, và sau đó t?o ra sau m?c nh?p Registry đ? gi? l?p Windows 2000 hành vi.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11 d 1-8c7a-00c04fc297eb
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i MasterKeyLegacyNt4Domain, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 1, sau đó b?m Ok.
Sau khi b?n t?o m?c này, khách hàng s? xác đ?nh ngư?i dùng là thành viên c?a m?t tên mi?n Windows NT 4.0. N?u h? là m?t thành viên, khách hàng c?a Windows XP s? thi đua các hành vi c?a Windows 2000, và DPAPI s? cung c?p cho ngư?i dùng v?i thay đ?i m?t kh?u truy c?p đ? khóa c?a h?.

Chú ý N?u b?n làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?ng cách ch?nh s?a registry, b?n ch? thay đ?i hành vi đư?c mô t? trong ph?n tri?u ch?ng t? th?i gian r?ng b?n th?c hi?n đăng k? thay đ?i. B?t k? thay đ?i m?t kh?u đ? đư?c th?c hi?n trư?c khi s? thay đ?i đ? đăng k? không th? hoàn tác và b?n v?n s? nh?n đư?c m?t "truy c?p b? t? ch?i" l?i thư khi b?n m? t?p tin EFS.

? ngh?a quan tr?ng an ninh

B?ng cách s? d?ng c?m t? s? đăng k? này đáng k? làm gi?m tính b?o m?t c?a m?t máy tính b? xâm ph?m v? th? ch?t. K? t?n công truy c?p v?t l? đ?n các máy tính có th? truy c?p vào m?t s? ho?c t?t c? các m?t m? hoá-EFS file và b?t k? gi?y ch?ng nh?n riêng phím trên nó.

Ph?c h?i quy?n truy c?p vào các t?p tin sau khi m?t thay đ?i m?t kh?u

Đ? l?y l?i quy?n truy c?p vào các ch?c năng gi?y ch?ng nh?n vào m?t cá nhân tr?m làm vi?c sau khi m?t thay đ?i m?t kh?u, thay đ?i m?t kh?u tr? l?i m?t kh?u mà đ? đư?c s? d?ng khi các t?p tin cu?i đư?c m? hóa.

Chú ý Các bư?c ch? thay đ?i m?t kh?u mà b?n dùng đ? đăng nh?p vào máy tính c?a b?n. H? không thay đ?i m?t kh?u vùng c?a b?n.
 1. Đăng nh?p vào máy tính như ngư?i s? d?ng v?i hi?n hành m?t kh?u.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Trương m?c ngư?i dùng.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n tên ngư?i dùng c?a b?n.
 5. Nh?p vào Đ?t l?i m?t kh?u.
 6. G? m?t kh?u ban đ?u c?a b?n trong các M?i m?t kh?u văn b?n h?p, và sau đó g? m?t kh?u trong các Xác nh?n m?t kh?u m?i h?p văn b?n. Nh?p vào Ok.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Các hành vi đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này ch? áp d?ng cho ngư?i s? d?ng là thành viên c?a m?t tên mi?n Windows NT 4.0 và nh?ng ngư?i đăng nh?p vào máy tính ch?y Windows XP. Hành vi c?a Windows XP Khách hàng chuyên nghi?p là thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c hay c?a m?t Windows 2000 Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n khác bi?t đáng k? t? các mô t? ? đây bài vi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DPAPI trong Windows XP, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms995355.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? x? l? s? c? Các v?n đ? DPAPI, bao g?m m?t quy?n truy c?p vào m?t khóa riêng ho?c t?p tin EFS, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309408G? r?i các d? li?u B?o v? API (DPAPI)

Thu?c tính

ID c?a bài: 331333 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb kbmt KB331333 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:331333

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com