Toggling ch? đ? toàn màn h?nh trong ph?n m?m k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa gây ra m?t "Out of Memory" Error Message

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 331964 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n b?t t?t ch? đ? toàn màn h?nh trong ph?n m?m Remote Desktop Connection (RDP) khách hàng b?ng cách s? d?ng t? h?p phím CTRL + ALT + BREAK, RDP khách hàng ph?n m?m r? r? b? nh?. Máy tính đ? bàn khách hàng không ph?i là làm m?i m?t cách chính xác, ho?c b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Out of Memory". Ví d?, h?nh n?n máy tính đ? bàn có th? không đư?c sơn l?i và bi?u tư?ng có th? không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác. Khi b?n thoát kh?i RDP khách hàng ph?n m?m, b? nh? đư?c phát hành và máy tính làm vi?c m?t cách chính xác. B?n có th? b?t ch? đ? xem t? 10-70 (ho?c nhi?u hơn) l?n trư?c khi v?n đ? x?y ra.

NGUYÊN NHÂN

Ph?n m?m máy RDP r? r? b? nh? khi b?n chuy?n đ?i gi?a các phiên làm vi?c và bàn làm vi?c. Đi?u này exhausts tài nguyên h? th?ng.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  05-Nov-2002 23:20 5.1.2600.105 503,808 Mstscax.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Microsoft Windows 95 và Microsoft Windows 98. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Ngư?i dùng Windows 95 và Windows 98 ngư?i s? d?ng đang g?p v?n đ? này có th? t?i các k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa cho Microsoft Windows Server 2003 ph?n m?m ho?c Microsoft Terminal Services Advanced Client ActiveX control (OCX) đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? t?i v? các m?c này, h?y truy c?p Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/Technologies/terminalservices/Default.mspx#Downloads

Thu?c tính

ID c?a bài: 331964 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbpending kbmt KB331964 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:331964

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com