Làm ch?m hi?u năng đ?a khi ghi b? nh? đ?m đư?c kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 332023 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Hi?u su?t c?a m?t s? ho?t đ?ng đ?a c?ng ghi có th? ch?m hơn so v?i d? ki?n n?u đ?a c?ng th?c hi?n ghi b? nh? đ?m và c?a b?n máy tính s? d?ng b?t k? h? đi?u hành sau:
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) mà trên đó b?n có cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong các ki?n th?c Microsoft sau đây Căn c? đi?u:
  281672 Có th? m?t d? li?u sau khi b?n kích ho?t tính năng "Vi?t Cache đư?c kích ho?t"
 • Windows XP
C? th?, hi?u năng đ?a c?ng ghi có th? ch?m hơn đi?u đó có kinh nghi?m v?i các phiên b?n c?a Windows 2000 s?m hơn SP3. Ngoài ra, trên m?t c?m máy tính, đ?a c?ng-ghi ho?t đ?ng đ? đư?c chia s? đ?a có th? gây ra l?n s? khác bi?t v? hi?u su?t ghi gi?a m?i nút.

NGUYÊN NHÂN

Các phiên b?n c?a Windows 2000 trư?c đó hơn SP3 ch?a m?t l?i mà ngăn đ?a l?nh nh?t đ?nh đang đư?c phát hành. Nh?ng l?nh này ch? c?p cho các đ?a mà đ? vi?t b? nh? đ?m đư?c kích ho?t. Nh?ng l?nh này ép bu?c quan tr?ng d? li?u đư?c ghi vào thi?t b? đ?a ngay l?p t?c thay v? c?a đang đư?c t? ch?c t?m th?i trong b? nh? cache c?a đ?a ghi-đ?ng sau.

Đ? thêm thông tin v? l?i này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281672Có th? m?t d? li?u sau khi b?n kích ho?t tính năng "Vi?t Cache đư?c kích ho?t"

Hotfix đư?c mô t? trong kho tàng ki?n th?c bài vi?t 281672 s?a ch?a l?i này và gây ra nh?ng l?nh này đư?c ban hành đ? các đ?a như mong đ?i khi vi?t b? nh? đ?m đư?c kích ho?t. S?a ch?a đư?c bao g?m trong Windows 2000 SP3. M?t s?a ch?a tương t? c?ng đư?c bao g?m trong Windows XP.

B?i thi?t k?, nh?ng l?nh này hy sinh m?t s? hi?u su?t cho l?i ích c?a s? an toàn c?a d? li?u quan tr?ng. H? đ?m b?o r?ng d? li?u quan tr?ng đư?c ghi vào đ?a ngay l?p t?c. Nh?ng l?nh này ch? đư?c c?p n?u vi?t b? nh? đ?m đư?c kích ho?t cho m?t thi?t b? c? th? đ?a và n?u nó có th? phát hi?n b?ng cách s? d?ng cơ ch? tiêu chu?n. Khi s?a hành vi an toàn thi hành cho đ?a mà th?c hi?n ghi b? nh? đ?m, b?n kinh nghi?m s? m?t hi?u su?t trong th?i gian nh?t đ?nh ho?t đ?ng đ?a. Xem các "Thông tin" ph?n c?a bài vi?t này cho bi?t thêm chi ti?t. Ngoài ra, trên m?t c?m máy tính, đ?a c?ng thông tin có th? không đư?c g?i đ?n m?t nút mà ph?i m?t hơn m?t ngu?n l?c c?m khi các ngu?n tài nguyên không thành công hơn. V? v?y, s? khác bi?t trong đ?a c?ng-vi?t chi?n d?ch hi?u su?t gi?a m?i nút xu?t hi?n.

GI?I PHÁP

Cho máy tính ch?y Windows 2000

Cảnh báo: N?u b?n th?c hi?n s?a ch?a (b?ng cách cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t và b?t các Đi?n b?o v? vi?t tùy ch?n b? nh? cache), b?o v? quy?n l?i đư?c xây d?ng đ? các c?a s? tr?nh đi?u khi?n đ?a 2000 đ? đ?m b?o r?ng d? li?u quan tr?ng đư?c ghi vào đ?a ngay l?p t?c thay v? c?a ngư?i ghi vào đ?a sau đó t? c?a đ?a built-in b? nh? cache đư?c g? b?. Không th?c hi?n s?a ch?a tr? khi máy tính c?a b?n và b?t k? đ? k?t n?i đ?a c?ng đư?c b?o v? kh?i b? m?t do tai n?n ho?c vô ? đi?n thông qua thi?t k? ph?n c?ng có th? bao g?m các tính năng như d? ph?ng ngu?n c?p đi?n pin ?ng h?. Liên h? v?i nhà cung c?p c?a các máy tính c?a b?n và lưu tr? các thi?t b? đ? xác đ?nh m?c đ? b?o v? t? các ph?n c?ng c?a b?n. Không th?c hi?n s?a ch?a tr? khi b?n hi?u và ch?p nh?n m?c đ? r?i ro có th? đư?c tham gia, và t? tin r?ng nguy cơ này đ? đư?c gi?m nh? thông qua b?o v? quy?n l?c thích h?p ph?n c?ng. Ngoài ra, trên m?t máy tính c?m, s? khác bi?t trong hi?u su?t c?a đ?a c?ng vi?t ho?t đ?ng kinh doanh đ? đư?c chia s? đ?a gi?a các nút có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách thi?t l?p các Đi?n b?o v? vi?t tùy ch?n b? nh? cache trên m?i nút.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281672Có th? m?t d? li?u sau khi b?n kích ho?t tính năng "Vi?t Cache đư?c kích ho?t"

Ph?n 1: Cài đ?t Windows 2000 C?p Nh?t

M?t tính năng đư?c h? tr? s?a đ?i hành vi m?c đ?nh c?a s?n ph?m có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, tính năng này đư?c d? đ?nh đ? s?a đ?i ch? hành vi đó bài vi?t này mô t?. Tính năng này ch? áp d?ng cho h? th?ng c? th? yêu c?u nó.

N?u tính năng có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các tính năng.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho tính năng c? th? này. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các tính năng có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là b?i v? các tính năng không có s?n cho ngôn ng? đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a có t?p tin thu?c tính (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n Xem thông tin v? t?p tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size  File name
  -------------------------------------------------------
  15-Jan-2003 19:42 5.0.2195.6655 34,832 Classpnp.sys
  15-Jan-2003 19:43 5.0.2195.6655 30,768 Disk.sys
				
Chú ý Các t?p tin đư?c bao g?m trong hotfix này có phiên b?n đăng bài-SP3 s? đi?n tho?i, nhưng h? có th? đư?c s? d?ng trên c? hai d?a trên Windows 2000 SP2 và Windows SP3 d?a trên các máy tính. Gói hotfix s? cài đ?t trên c? Windows 2000 D?a trên SP2 và Windows 2000 SP3 d?a trên máy tính.

Ph?n 2: C?u h?nh các Tùy ch?n ghi nh? Cache "Quy?n l?c đư?c b?o v?"

Sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t Windows 2000 và sau đó kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính đ? các C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p, b?n c?ng ph?i b?t trên các Đi?n b?o v? vi?t tùy ch?n b? nh? cache cho m?i đ?a đ? vi?t b? nh? đ?m đư?c kích ho?t và có b? nh? cache ghi c?a nó đư?c b?o v? kh?i b? m?t do tai n?n c?a quy?n l?c. Nếu Đi?n b?o v? vi?t tùy ch?n b? nh? cache không b?t, b?n c?p nh?t này không th?c hi?n b?t k? thay đ?i trong hành vi c?a đ?a ho?c hi?u su?t.

Đ? c?u h?nh các Đi?n b?o v? vi?t tùy ch?n b? nh? cache trên đ?a đ? ch?n, h?y s? d?ng Dskcache.exe công c?. Dskcache.exe có s?n m?t cách riêng bi?t. Cho thêm thông tin v? các công c? Dskcache.exe và làm th? nào đ? kích ho?t tính năng s?c m?nh"b?o v?" vi?t tùy ch?n b? nh? cache, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811392Có đư?c các công c? Dskcache.exe đ? c?u h?nh tùy ch?n ghi nh? Cache "Quy?n l?c đư?c b?o v?"
Chú ý Các Đi?n b?o v? vi?t tùy ch?n b? nh? cache ch? có th? đư?c kích ho?t cho đ?a đư?c hi?n nay. Theo m?c đ?nh, các Đi?n b?o v? ghi nh? cache tùy ch?n là vô hi?u hoá. Do đó, tùy ch?n này là vô hi?u hoá cho m?i đ?a có th? đư?c thêm vào sau khi b?n áp d?ng thi?t đ?t này. N?u thêm đ?a đư?c b? sung, cho phép các Đi?n b?o v? vi?t l?a ch?n b? nh? cache cho nh?ng đ?a b? sung cho các thi?t l?p đ? có có hi?u l?c.

Cho máy tính ch?y Windows XP

B?i nh?ng thi?t k? khác bi?t gi?a Windows 2000 và Windows XP, hi?n đang có k? ho?ch đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t đư?c h? tr? cho hành vi này Đ?i v?i Windows XP.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Nhi?u đ?a thi?t b? cung c?p hi?u năng nâng cao thông qua các s? d?ng m?t b? nh? cache trên tàu, cung c?p b? nh? đ?m đ?c-trư?c cho d? li?u đó là đư?c đ?c t? đ?a, và vi?t-đ?ng sau b? nh? đ?m (ho?c ch?m tr? vi?t hay "lư?i" vi?t) cho d? li?u đó đang đư?c ghi vào đ?a. Trong m?t s? trư?ng h?p, nó là quan tr?ng d? li?u đư?c ghi vào đ?a v?t l? ngay l?p t?c, và không gi? l?i trong đ?a c?a trên tàu ghi nh? cache đư?c vi?t trong th?i gian sau đó có m?t cách khác nhàn r?i th?i đi?m này. Đi?u này ngăn ch?n thi?t h?i ho?c hư h?ng d? li?u này n?u nh?ng đ?a ho?c b? đi?u khi?n (b?t c? nơi nào ghi nh? cache đư?c th?c hi?n) đ?t nhiên m?t quy?n l?c, cho Ví d?.

Không có l?nh hai thư?ng đư?c s? d?ng đ? bu?c lưu tr? d? li?u ph?i đư?c ghi vào đ?a v?t l? ngay l?p t?c:
 • Một tuôn ra b? đ?m l?nh, mà có s?n cho thi?t b? đ?a SCSI và IDE/ATAPI, ch? th? đ?a đ? vi?t t?t c? d? li?u đư?c lưu tr? vào đ?a ngay l?p t?c. Cho SCSI đ?a, đi?u này đư?c th?c hi?n b?ng vi?c ban hành các Đ?NG B? HÓA B? NH? CACHE b? ch? huy vào đ?a. IDE/ATAPI đ?a, các TUÔN RA B? NH? CACHE l?nh đư?c g?i vào đ?a. L?nh này thư?ng đư?c ban hành như là m?t k?t qu? c?a m?t cách g?i chương tr?nh Windows các FlushFileBuffers API. B?ng văn b?n đ? đăng k? là m?t ví d? v? m?t ho?t đ?ng mà k?t qu? trong các FlushFileBuffers API đư?c g?i là và nh?ng Đ?NG B? HÓA B? NH? CACHE b? ch? huy đư?c g?i vào đ?a.
 • Một Vi?t thông qua l?nh, mà là ch? dành cho thi?t b? đ?a SCSI, là th?c hi?n b?i vi?c ban hành m?t VI?T b? ch? huy vào đ?a v?i t?p chút ForceUnitAccess (FUA). Đi?u này lo?i l?nh ch? th? cho đ?a đ? vi?t gói d? li?u hi?n t?i c?a d? li?u đ? các đ?a ngay l?p t?c, b? qua b? nh? cache trên tàu ghi. Đi?u này thư?ng x?y ra như là m?t k?t qu? c?a m?t chương tr?nh Windows mà các cu?c g?i các WriteFile API đ? vi?t ra t?p đ? m? b?ng cách g?i các CreateFile API v?i b? c? FILE_FLAG_WRITE_THROUGH. Ch?c năng quét vi-rút ph?n m?m thư?ng m? t?p tin v?i b? c? FILE_FLAG_WRITE_THROUGH. H? tr? cho FUA chút là tùy ch?n, và ch? m?t s? SCSI và s?i kênh (FC) các thi?t b?, ? đ?a cá nhân thư?ng (như trái ngư?c v?i m?ng RAID), th?c hi?n ch?c năng này.
B?i thi?t k?, các l?nh này hy sinh m?t thư?c đo hi?u su?t (mà s? thư?ng đư?c cung c?p b?i b? nh? cache trên tàu ghi c?a đ?a) đ? duy tr? s? an toàn c?a d? li?u, mà đang đư?c ghi vào đ?a. N?u d? li?u không ghi vào đ?a ngay l?p t?c b?i các l?nh này, và n?u đ?a m?t Power đ?t nhiên, d? li?u b? m?t, và t?p tin đang đư?c ghi có th? b? l?i.

Trong các phiên b?n Windows 2000 s?m hơn SP3, đây l?nh không đư?c phát hành m?t cách chính xác cho các thi?t b? đ?a khi d? ki?n. Ví d?, các Đ?NG B? HÓA B? NH? CACHE b? ch? huy không đ? ban hành vào m?t đ?a khi m?t chương tr?nh g?i FlushFileBuffers, và FUA bit đư?c thi?t l?p không cho VI?T l?nh khi t?p tin đư?c m? ra v?i FILE_FLAG_WRITE_THROUGH thi?t l?p. S?a ch?a các hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 281672 v?n đ? này, do đó các l?nh đư?c ban hành như d? đ?nh, và như là k?t qu?, cung c?p s? b?o v? d? ki?n ch?ng m?t mát d? li?u quan tr?ng như v?y.

Chú ý Microsoft SQL Server s? d?ng FILE_FLAG_WRITE_THROUGH r?ng r?i vào d? li?u cơ s? d? li?u đ?a phương, t?p tin đăng nh?p và t?p tin sao lưu. D? li?u cơ s? d? li?u đ?a phương có th? bao g?m d? li?u trên ? đ?a SATA và ? đ?a SAN, nhưng không có d? li?u trên ? đ?a NAS. N?u tính năng lưu tr? b?o v? quy?n l?c không đư?c kích ho?t trên ph?n c?ng mà b?o v? c?a nó ghi, thông qua b? nh? cache, SQL Server hi?u su?t có th? b? ?nh hư?ng trong tr?nh đi?m ki?m tra cơ s? d? li?u l?n.

Khi các Ghi nh? Cache đư?c kích ho?t tùy ch?n đư?c c?u h?nh cho thi?t b? đ?a trong Device Manager, hai nh?ng đi?u x?y ra:
 • M?t l?nh đ? b?t ho?c t?t vi?t b? nh? đ?m đư?c g?i đ?n thi?t b? đ?a.
 • M?t giá tr? đăng k? đư?c lưu, s? d?ng tr?nh đi?u khi?n đ?a đ? xác đ?nh có hay không đ? phát hành ghi-cache qu?n l? l?nh (tuôn ra, Write-Through) vào đ?a.
Hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này cung c?p m?t c?u h?nh b? sung tùy ch?n, mà là các Đi?n b?o v? vi?t tùy ch?n b? nh? cache. Khi c? hai Vi?t b? nh? đ?mĐi?n b?o v? tùy ch?n đư?c b?t, b? nh? cache c?a đ?a ghi đư?c kích ho?t và đư?c công nh?n như v?y b?i tr?nh đi?u khi?n đ?a, nhưng tr?nh đi?u khi?n đ?a không v?n đ? ghi nh? cache-qu?n l? l?nh (tuôn ra, vi?t, thông qua) vào đ?a. Đi?u này tránh h?nh ph?t hi?u su?t mà n?u không s? đư?c phát sinh do đ? b?ng d? li?u t? b? nh? cache vi?t phương ti?n truy?n thông đ?a, nhưng đưa ra m?t nguy cơ thi?t h?i ho?c hư h?ng c?a đ?a d? li?u n?u ngu?n đi?n b? m?t trong khi v?n c?n d? li?u trong b? nh? cache c?a đ?a ghi mà đ? không đư?c ghi vào đ?a.

B?ng sau đây tóm t?t các ?nh hư?ng c?a các Vi?t b? nh? đ?m Đi?n b?o v? tùy ch?n:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Vi?t b? nh? đ?m Đi?n b?o v?
Có hi?u l?c
B? vô hi?u hoá KHÔNG SẴN CÓ Đ?a không nh? cache vi?t.
Tr?nh đi?u khi?n không phát hành Flush/ghi-qua l?nh.
(Ch? behavior t?t cho các ? đ?a mà không c?n vi?t b? nh? đ?m đư?c kích ho?t trong ph?n c?ng.)
Được kích hoạt B? vô hi?u hoá Đ?a lưu tr? vi?t.
Tr?nh đi?u khi?n các v?n đ? Flush/ghi-qua l?nh.
(Hành vi m?c đ?nh theo s? SP3, v?i b?n c?p nh?t này đư?c áp d?ng cho ? đ?a đ? vi?t b? nh? đ?m kh? d?ng trong ph?n c?ng.)
Được kích hoạt Được kích hoạt Đ?a lưu tr? vi?t.
Tr?nh đi?u khi?n không phát hành Flush/ghi-qua l?nh.
(Hành vi k?t qu? là t? pre-SP3 l?i cho ? đ?a đ? vi?t b? nh? đ?m kh? d?ng trong ph?n c?ng.)

Thu?c tính

ID c?a bài: 332023 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbbug kbqfe kbmt KB332023 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:332023

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com