IIS 6.0: ?nh ngh?a c?a thu?t ng? Web d?ch v? m? r?ng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 332060 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

M?t nt m?i ?t tn Ph?n m? r?ng d?ch v? web c ?c thm vo ? Internet thng tin d?ch v? qu?n l? (ISM) trong Internet Information Services (IIS) 6.0. Ph?n m? r?ng d?ch v? web l cc chng tr?nh m? r?ng ch?c nng IIS c b?n ph?c v? n?i dung t?nh. V d? v? cc d?ch v? Web ph?n m? r?ng l:
  • Active Server Pages (ASP)
  • ASP.NET
  • Phn m rng May chu FrontPage
  • Pha my ch? bao g?m (SSI)
  • Internet k?t n?i c s? d? li?u
  • Web phn ph?i Authoring v Versioning (WebDAV)
  • Common Gateway Interface (CGI)
  • Ph?c v? Internet API (ISAPI)

THNG TIN THM

Theo m?c ?nh, khi b?n b?c ?u ci ?t IIS 6.0, ph?c IIS v? ch? t?nh n?i dung ? ?m b?o r?ng my ch? l an ton. Cc Web Ph?n m? r?ng d?ch v? nt c?a ISM ?c s? d?ng ? cho php ho?c khng cho php cc chng tr?nh m? r?ng ch?c nng ny. Thng tin v? vi?c kch ho?t ?ng n?i dung v s? d?ng my ch? Web ti?n ch m? r?ng ?c bao g?m trong cc s?n ph?m ti li?u h?ng d?n. ? xem thng tin ny, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau y cc trang web:
V? c?u h?nh my ch? cho cc ?ng d?ng
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/1c955b5b-000c-4d2e-8c5d-5606fc11a0c1.mspx

B?ng cch s? d?ng ph?n m? r?ng Frontpage Server ? m? r?ng cc trang Web
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/fb549f03-68eb-4cb9-9fe2-c67e4cea1a61.mspx

Vi?c kch ho?t v v hi?u ha n?i dung ?ng
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/c88ac755-6c61-4562-b488-60976e37e470.mspx

THAM KH?O

Cho thm thng tin v? m? r?ng IIS ch?c nng thng qua cc ph?n m? r?ng d?ch v? Web, Nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem cc bi vi?t trong Microsoft Ki?n th?c c b?n:
328360Lm th? no ?: Kch ho?t v v hi?u ho ISAPI Ph?n m? r?ng v cc ?ng d?ng CGI trong IIS 6.0
315122 Lm th? no ?: Kch ho?t v v hi?u ho n?i dung ?ng trong IIS 6.0

Thu?c tnh

ID c?a bi: 332060 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Internet Information Server 1.01
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? kha:
kbpending kbprb kbmt KB332060 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:332060

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com