IIS 6.0: Máy tính ph?i tin tư?ng t?t c? các cơ quan ch?ng nh?n tin c?y b?i các trang web cá nhân

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 332077 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n có m?t trang Web trên Internet Information Services (IIS) 5.0 mà yêu c?u ch?ng ch? khách hàng, khi b?n nâng c?p lên h? ph?c v? Microsoft Windows Server 2003 v?i IIS 6.0, khách hàng k?t n?i v?i các trang web có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây ngay c? khi ch?ng ch? khách hàng không đư?c ki?m soát b?i danh sách tin tư?ng ch?ng ch? (CTL):
HTTP 403.16 c?m: Ch?ng ch? khách không tin c?y ho?c không h?p l?.
HTTP 403.16 c?m: Khách hàng gi?y ch?ng nh?n là kém h?nh thành ho?c không đư?c tin c?y b?i các máy ch? web.
L?i HTTP 403.7: C?m: gi?y ch?ng nh?n SSL khách hàng đư?c yêu c?u.
Khi khách hàng truy c?p trang Web, khách hàng có th? không nh?n đư?c các Xác th?c máy khách h?p tho?i trong tr?nh duy?t (các Xác th?c máy khách h?p tho?i giúp b?n ch?n ch?ng ch? khách hàng mà b?n mu?n s? d?ng đ? truy c?p vào các trang web). N?u các khách hàng s? nh?n đư?c các Xác th?c máy khách h?p tho?i, danh sách ch?ng ch? trong các Xác th?c máy khách h?p tho?i không có danh sách ch?ng ch? khách.

NGUYÊN NHÂN

Đi?u này có th? x?y ra n?u ch?ng ch? khách đư?c t?o ra b?i m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n máy tính IIS không tin c?y.

THÔNG TIN THÊM

IIS 5.0, b?n có th? ch? đ?nh m?t CTL có ch?a chính quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n có ch?ng ch? g?c th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n đ? đư?c cài đ?t trong các c?a hàng ch?ng ch? cá nhân c?a máy tính đ?a phương. Tuy nhiên, trong IIS 6.0, gi?y ch?ng nh?n cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n g?c ph?i đư?c cài đ?t trong máy tính c?c b? kho ch?ng ch? tin tư?ng g?c chính quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n. Thay đ?i này, IIS 6.0 xác minh ch?ng ch? d?a trên các quy t?c đư?c quy đ?nh trong crypto API. Crypto API bác b? các ch?ng ch? n?u gi?y ch?ng nh?n cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n g?c không đư?c cài đ?t trong máy tính c?c b? kho ch?ng ch? tin tư?ng g?c chính quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t các l?i và hi?n th? gi?y ch?ng nh?n trong tr?nh duy?t, b?n ph?i cài đ?t g?c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n h?n gi?y ch?ng nh?n trong kho ch?ng ch? tin c?y g?c nhà ch?c trách ch?ng ch? máy tính c?c b?.
 1. Thêm m?t gi?y ch?ng nh?n-theo cho các máy tính đ?a phương:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC, sau đó b?m Ok.
  2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo, sau đó b?m Thêm.
  3. Dư?i -Theo, b?m đúp vào Chứng chỉ, ch?n Trương m?c máy tính, sau đó b?m Ti?p theo.
  4. Ch?n Máy tính c?c b?, b?m K?t thúc, sau đó b?m Đóng.
  5. Nh?p vào Ok đ? thoát kh?i thu?t s?.
 2. Xu?t chuy?n ch?ng ch? t? các c?a hàng cá nhân ch?ng ch? máy tính c?c b?:
  1. Trong snap-in cho máy tính c?c b?, b?m đúp vào Gi?y ch?ng nh?n (máy tính c?c b?), b?m đúp vào Cá nhân, và sau đó b?m đúp chu?t Chứng chỉ.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào gi?y ch?ng nh?n cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n g?c cho các cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n các v?n đ? máy s? d?ng gi?y ch?ng nh?n, h?y nh?p vào T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Xu?t kh?u m? thu?t s? gi?y ch?ng nh?n xu?t kh?u.
  3. Nh?p vào Ti?p theo, ch?n m?t đ?nh d?ng cho xu?t kh?u, ch? ra thư m?c nơi b?n mu?n đ? lưu tr? ch?ng ch? đ? xu?t chuy?n, b?m Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.

   Chú ý Đ?nh d?ng DER Encoded nh? phân X.509 và đ?nh d?ng Base64 m? hóa X.509 đư?c s? d?ng cho kh? năng tương tác n?u th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n không ph?i là m?t máy ch? d?a trên Microsoft Windows 2000. N?u b?n không bi?t lo?i th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n, s? d?ng m?t trong nh?ng đ?nh d?ng.
 3. Chuy?n nh?p ch?ng ch? vào kho ch?ng ch? tin c?y g?c nhà ch?c trách ch?ng ch? máy tính c?c b?:
  1. Trong snap-in cho máy tính c?c b?, b?m đúp vào Nhà ch?c trách ch?ng nh?n tin c?y g?c, b?m đúp vào Chứng chỉ, b?m chu?t ph?i vào T?t c? các nhi?m v?, sau đó b?m Nh?p kh?u đ? ch?y thu?t s? chuy?n nh?p ch?ng ch?.
  2. Nh?p vào Ti?p theo, ch? đ?nh ch?ng ch? đ? xu?t chuy?n b?n đ? t?o ? bư?c 2, và sau đó nh?p vào M?.
  3. Nh?p vào Ti?p theo. Xác minh r?ng Đ?t t?t c? các ch?ng ch? trong các c?a hàng sau đây đư?c ch?n và r?ng Kho ch?ng ch? danh sách Nhà ch?c trách ch?ng nh?n tin c?y g?c.
  4. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.
Thông báo l?i này có th? c?ng ch? ra r?ng các qu?n tr? viên trư?c đó đ? c?u h?nh m?t danh sách c? th? tin tư?ng b?ng cách ki?m tra các Kích ho?t danh sách ch?ng ch? tin tư?ng ki?m tra h?p và b?i populating h?p v?i m?t ho?c nhi?u ch?ng ch? g?c. Nếu Kích ho?t danh sách ch?ng ch? tin tư?ng ch?n h?p ki?m tra, xác minh r?ng ch?ng ch? máy ch? d? ki?n s? xu?t hi?n trong danh sách. Đi?u này bao g?m t?t c? các m?i gi?y ch?ng nh?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. M? bàn đi?u khi?n qu?n l? Internet Information Services, b?m chu?t ph?i vào các trang Web đang tr?i qua các l?i và sau đó nh?p vào B?t đ?ng s?n.
 2. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab.
 3. Dư?i Thông tin liên l?c an toàn, b?m Ch?nh s?a.
 4. Nếu Kích ho?t danh sách ch?ng ch? tin tư?ng ch?n h?p ki?m và các Hi?n t?i CTL trư?ng có dân cư, b?n có th? làm các tác v? sau:
  1. Nh?n vào đây đ? xóa các Kích ho?t danh sách ch?ng ch? tin tư?ng h?p ki?m. Đi?u này s? cho phép IIS đ? s? d?ng t?t c? các ch?ng ch? vào kho ch?ng ch? máy ch?.
  2. Nh?p vào Ch?nh s?a, và làm theo ch? d?n trong các ch?ng ch? tin tư?ng danh sách Wizard đ? thêm ch?ng ch? máy ch? thích h?p.

   Chú ý Ch?nh s?a là ch? có s?n khi CTL là dân cư v?i m?t ho?c nhi?u gi?y ch?ng nh?n t? kho ch?ng ch? máy ch?.
  3. Nh?p vào Ok khi b?n đư?c nh?c.
 5. Ki?m tra m?t trang mà yêu c?u m?t ch?ng ch? khách.

THAM KH?O

Thông tin thêm v? CTLs có s?n trong tài li?u s?n ph?m. Đ? xem tài li?u hư?ng d?n này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/windowsserver/Default.aspx
B?n c?ng có th? truy c?p tài li?u s?n ph?m thông qua ngư?i qu?n l? IIS. Đ? bi?t thêm v? cách ti?p c?n này giúp tính năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
815127Làm th? nào đ? truy c?p vào IIS 6.0 giúp tài li?u hư?ng d?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 332077 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Server 1.01
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
T? khóa: 
kbpending kbprb kbmt KB332077 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:332077

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com