Làm th? nào đ? s? d?ng thay th? bi?n môi trư?ng trong các t?p tin Batch

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 41246 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?t tính năng m?i cho s?n ph?m đóng gói c?a Microsoft MS-DOS là kh? năng s? d?ng các bi?n môi trư?ng trong t?p tin bó.

Các bi?n này có th? đư?c tham chi?u b?i xung quanh bi?n v?i ph?n trăm các bi?u tư?ng (%). Th? t?c này đư?c g?i là s? thay th? bi?n môi trư?ng. Tuy nhiên, kh? năng này không có m?t t?i l?nh.COM command line, ch? trong m?t t?p tin th?c thi.

THÔNG TIN THÊM

M?t t?p tin th?c thi có th? có d?ng sau:
  SET PATH=c:\dos\bin;c:\dos\etc;%PATH%.
				
Đư?ng d?n %% là m?t bi?n môi trư?ng có giá tr? đư?c l?y t? các môi trư?ng hi?n t?i và g?n vào đ?nh ngh?a đư?ng d?n m?i. Nếu đư?c th?c hi?n t?i d?ng l?nh b?ng cách g? d?ng sau đây, đư?ng d?n giá tr? bi?n môi trư?ng không đư?c thay th?, do đó các đư?ng d?n hi?n có s? không có đư?c g?n vào đư?ng d?n m?i ("%% đư?ng d?n" s? đư?c n?i Thay vào đó).
  SET PATH=c:\dos\binp;c:\os2\binp;%PATH%
				
Kh? năng s? d?ng thay th? bi?n môi trư?ng không ph?i là b? gi?i h?n đ? hi?n có MS-DOS môi trư?ng tên bi?n. B?t k? bi?n là đư?c đ?nh ngh?a trong môi trư?ng có th? đư?c m? r?ng b?ng cách s? d?ng các phương pháp trên đây.

N?u bi?n quy đ?nh b?i l?nh đ?t không đư?c đ?nh ngh?a trong các môi trư?ng, bi?n v?n như nhau n?u đư?c s? d?ng t?i d?u nh?c, và là thay th? b?ng m?t bi?u th?c null n?u đư?c s? d?ng trong m?t t?p tin th?c thi.

Ví d?, g? l?nh sau đây trong đó XYZZY là m?t không xác đ?nh bi?n môi trư?ng:
Đ?T M?T = % XYZZY %;HAI
THI?T L?P
Các l?nh d?n sau đây n?u đư?c s? d?ng t?i d?ng l?nh d?u nh?c:
  one=%XYZZY%;TWO
				
Các l?nh d?n sau đây n?u đư?c s? d?ng trong m?t t?p tin th?c thi:
  ONE=;TWO
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 41246 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
T? khóa: 
kbmt KB41246 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:41246
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com