Làm th? nào Microsoft d? án k?t thúc t?t đ?p văn b?n trong m?t c?t b?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 70089 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong m?t b?ng Microsoft Project, chu?i dài không luôn luôn qu?n vào nhi?u d?ng. Bao b? văn b?n trong m?t l?nh v?c b?ng ph? thu?c vào các m?t lo?i trư?ng, các văn b?n đ? nh?p, hàng chi?u dài và chi?u r?ng c?t.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft d? án s? ch? qu?n văn b?n trong các l?nh v?c b?ng n?u t?n t?i các đi?u ki?n sau đây:
 • Chi?u cao hàng đư?c thi?t l?p đ? m?t s? l?n hơn 1.
 • Đ? r?ng c?t là quá h?p đ? hi?n th? t?t c? các văn b?n trên m?t d?ng.
 • C?t bên trái là liên k?t. (Đi?u này không áp d?ng cho Microsoft d? án 2002, Microsoft Office Project 2003, ho?c d? án văn ph?ng Microsoft 2007.)
 • Các văn b?n bao g?m các d?u cách gi?a các t?.

  Chú ý T?nh tr?ng cu?i cùng này là đ?c bi?t quan tr?ng. Microsoft d? án c? g?ng đ? b?c văn b?n ph?m m?t đư?ng t?i m?t không gian gi?a các k? t? văn b?n. N?u chu?i văn b?n c?a b?n bao g?m m?t d?ng k? t? không có nhúng d?u cách, nó s? không b?c m?t d?ng th? hai th?m chí n?u m?t trong nh?ng có s?n.
Microsoft d? án t? đ?ng lo?i b? d?u cách trư?c khi và sau khi d?u tách danh sách nhân v?t trong các l?nh v?c như tài nguyên tên và tài nguyên Ch? cái đ?u; lo?i b? không gian này ngăn c?n các văn b?n t? bao b?. Ví d?, n?u b?n nh?p "Bob, Ken" trong l?nh v?c tài nguyên tên, d? án s? thay đ?i các m?c nh?p đ? đ?c "Bob, Ken" b?ng cách lo?i b? các không gian trư?c và sau d?u ph?y. N?u b?n mu?n văn b?n ? đây ho?c trong các l?nh v?c khác có ch?a danh sách các giá tr? (ví d? như Phiên b?n trư?c ho?c nh?ng ngư?i k? v?), b?n có th? thay đ?i giá tr? phân cách danh sách đ?n m?t không gian nhân v?t.

Đ? thay đ?i giá tr? d?u tách danh sách, h?y làm theo các th? t?c thích h?p c?a b?n Phiên b?n c?a Microsoft d? án.

Microsoft d? án phiên b?n 4,1, 98, và sau đó dành cho Windows

Đ?i v?i Windows 2000 và phiên b?n trư?c, thay đ?i các k? t? d?u tách danh sách theo qu?c t? thi?t l?p trong b?ng đi?u khi?n c?a Windows. Đ?i v?i Windows XP và phiên b?n m?i nh?t, thay đ?i các k? t? d?u tách danh sách theo khu v?c và ch?n ngôn ng? trong Windows Control Panel.

Chú ýTs? thay đ?i c?a m?nh s? ?nh hư?ng đ?n t?t c? các ?ng d?ng Windows.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n nhi?m v? này trong Windows, xem Windows c?a b?n in tài li?u ho?c tr? giúp tr?c tuy?n.

Microsoft d? án phiên b?n 4.0 cho Macintosh

 1. Microsoft d? án, b?m vào tùy ch?n trên tr?nh đơn công c?.
 2. Trong h?p tho?i Options, nh?p vào tab so?n th?o.
 3. Đ? nh?p vào m?t không gian như tách danh sách, ch?n n?i dung d?u tách danh sách h?p và nh?n phím cách.

Microsoft d? án phiên b?n 3.x ho?c trư?c đó

 1. Trên tr?nh đơn Tu? ch?n, nh?p Tu? ch?n.
 2. Di chuy?n đ?n các tùy ch?n "Danh sách phân cách", và thay đ?i này giá tr? đ?n m?t nhân v?t v? tr?.
Khi b?n th?c hi?n thay đ?i này, các ngu?n tài nguyên tên trư?ng ? trên Ví d? hi?n th? "Bob Ken", và cho phép Microsoft d? án đ? b?c các văn b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 70089 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
T? khóa: 
kbtable kbhowto kbmt KB70089 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:70089

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com