Raksta ID: 74978 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Katru Microsoft Project ierobe?ojumu veidu var defin?t k? formulu, izmantojot ??dus nosac?jumus:
  ES = Darb?bas agrais s?kums
  LS = Darb?bas v?lais s?kums
  EF = Darb?bas agr?s beigas
  LF = Darb?bas v?l?s beigas
  SS = Darb?bas iepl?notais s?kums
  SF = Darb?bas iepl?not?s beigas
  CD = Ierobe?ojuma datums
				

PAPILDINDORM?CIJA

T?l?k nor?d?tas Microsoft Project ierobe?ojumu defin?cijas.
 • P?c iesp?jas v?l?k: uzdevums tiek iepl?nots p?c iesp?jas v?l?k, neatliekot turpm?kos uzdevumus. Neizmantojiet ierobe?ojuma datumu.
  ES=(apr??in?ts)LS
 • Iesp?jami dr?z: uzdevuma s?k?ana tiek iepl?nota iesp?jami dr?z. Neizmantojiet ierobe?ojuma datumu.
  (Iepl?nots)ES=(Apr??in?ts)ES + Atlik?ana
 • Pabeigt ne agr?k k?: uzdevuma beigas tiek iepl?notas ierobe?ojuma datum? vai p?c t?.
  EF=CD (ja datums un EF)
 • Pabeigt ne v?l?k k?: uzdevuma beigas tiek iepl?notas ierobe?ojuma datum? vai pirms t?.
  LF=CD (ja datums un LF)
 • Pabeigt tie?i: uzdevuma beigas tiek iepl?notas ierobe?ojuma datum?. Atlasot ?o opciju, uzdevumu nevar?s p?rvietot laika skal?.
  EF,LF,SF=CD
 • S?kt tie?i: uzdevuma s?kums tiek iepl?nots ierobe?ojuma datum?. Atlasot ?o opciju, uzdevumu nevar?s p?rvietot laika skal?.
  ES,LS,SS=CD
 • S?kt ne agr?k k?: uzdevuma s?kums tiek iepl?nots ierobe?ojuma datum? vai p?c t?.
  ES=CD (ja datums un ES)
 • S?kt ne v?l?k k?: uzdevuma s?kums tiek iepl?nots ierobe?ojuma datum? vai pirms t?.
  LS=CD (ja datums un LS)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ierobe?ojumiem, l?dzu, skatiet sada?u "Atsauce par Microsoft Project sist?mai Windows" vai vaic?jumu:
winproj un ierobe?ojums

Rekviz?ti

Raksta ID: 74978 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbother KB74978

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com