"ระบบปฏิบัติการหายไป" และข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มี ROM BASIC"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 80304 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

 • ระบบปฏิบัติการหายไป
 • ดิสก์ไม่มีระบบปฏิบัติการหรือข้อผิดพลาดดิสก์
 • ข้อผิดพลาดกด F1 เพื่อลองอีกครั้งในการเริ่มระบบ
 • ไม่มีรอมพื้นฐาน
 • ชนิดของสื่อที่ไม่ถูกต้อง
 • ล้มเหลวในตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

สาเหตุ

ระบบปฏิบัติการหายไป

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการให้ลายเซ็นระเบียนสำหรับเริ่มระบบของมาสเตอร์บูตเรกคอร์ไม่ตรงกับค่าในตำแหน่งที่แน่นอน ในกรณีนี้ เซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบไม่ถูกต้อง และคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเริ่มระบบ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าไม่มีพาร์ติชันใช้งานอยู่ที่กำหนดไว้ในตารางพาร์ติชัน

ระบบไม่ใช่ดิสก์หรือข้อผิดพลาดของดิสก์

ข้อผิดพลาดนี้ถูกสร้างขึ้น ด้วย BIOS ของคอมพิวเตอร์เมื่อมาสเตอร์บูตเรกคอร์ดของไดรฟ์สำหรับเริ่มระบบหรือบูตเซกเตอร์ที่เสียหาย หรือสูญหายไป ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันถ้าอุปกรณ์สำหรับเริ่มระบบได้ถูกกำหนดไม่ถูกต้องค่าใน BIOS ในกรณีนี้ ข้อมูลที่อยู่ในพาร์ติชันอาจถูกต้อง และไม่เสียหาย แต่ไม่มีพาร์ติชันที่ใช้เริ่มระบบได้ด้วย

หมายเหตุ: ข้อความนี้ยังเกิดเมื่อดิสก์ไม่ใช่สำหรับที่เหลือในไดรฟ์ A ระหว่างการเริ่มต้น ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีดิสก์ในไดรฟ์ A และรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

เริ่มระบบ F1 ข่าวข้อผิดพลาดในการลองใหม่

ข้อผิดพลาดนี้ถูกสร้างขึ้น ด้วย BIOS ของคอมพิวเตอร์ เมื่อฮาร์ดดิสก์หายมาสเตอร์บูตเรกคอร์ดหรือบูตเซกเตอร์ หรือเมื่อมี ปัญหาในการเข้าถึงไดรฟ์สำหรับเริ่มระบบ

ไม่มีรอมพื้นฐาน

ถ้าไม่มีพาร์ติชันใช้งานอยู่ที่กำหนดไว้ มาสเตอร์บูตเรกคอร์ส่งกลับข้อผิดพลาดกับ BIOS ในบางกรณี รหัสมาสเตอร์บูตพยายามไป ROM Basic เมื่อไม่มีดิสก์สำหรับถูกพบ หลังจากที่คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่สามารถมี ROM Basic จะแสดง BASIC รอมเป็น NO หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่น ๆ ข้อความที่แสดงขึ้นเมื่อ BIOS ของคอมพิวเตอร์ได้

ชนิดของสื่อที่ไม่ถูกต้อง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะแสดงเมื่อบูตเซกเตอร์ของพาร์ติชันที่กำหนดเสียหาย เกิดข้อผิดพลาดได้โดยปกติรับใช้พาร์ติชันใหม่ที่ยังไม่จัดรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ถ้าบูตเซกเตอร์เสียหาย พาร์ติชันจะปรากฏขึ้น unformatted ระบบปฏิบัติการ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถูกสร้างขึ้น

ความล้มเหลวของตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ล้มเหลว ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ได้ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องใน BIOS หรือตัวควบคุมไม่สามารถสื่อสารกับไดรฟ์ในที่แนบมา ในกรณีนี้ ห้ามทำขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านล่าง แทน คู่มือที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไข

แต่ละข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แสดงรายการข้างต้นอาจระบุปัญหาที่ ranging จากการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ที่เสียหาย ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา กรุณาติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ หรือมีไดรฟ์ให้บริการ โดยบริการที่มีคุณสมบัติครบมืออาชีพ

 1. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์โดยใช้ดิสก์สำหรับเริ่มระบบแบบฉุกเฉิน Windows 95 (EBD) หรือใช้ดิสก์สำหรับ MS-DOS ที่ประกอบด้วย Fdisk.exe, Format.com, Sys.com และ Scandisk.exe (MS-DOS รุ่น 6.2 x เท่านั้น)

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เริ่มทำงานจากไดรฟ์ A หรือ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับรายการข้างต้นเมื่อคุณเริ่มการทำงานจากไดรฟ์ A กรุณาติดต่อผู้ผลิตของคอมพิวเตอร์
 2. ใช้ Fdisk.exe ดูพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ โดยการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เรียกใช้ Fdisk.exe จาก EBD หรือดิสก์สำหรับของ MS-DOS

   หมายเหตุ: ถ้ามีการแบ่งพาร์ติบนฮาร์ดดิสก์ถูกไม่ชันใช้ Fdisk.exe ใช้ซอฟต์แวร์การแบ่งพาร์ติชันของบริษัทอื่นที่เหมาะสมเพื่อดู partition(s) ฮาร์ดดิสก์ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์การแบ่งพาร์ติชันของบริษัทอื่น โปรดดูเอกสารประกอบของซอฟต์แวร์
  2. เลือกตัวเลือก 4 (แสดงพาร์ติชันข้อมูล)
  3. ถ้าพาร์ติชันจะแสดงรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พาร์ติชันที่ใช้เริ่มระบบได้ถูกกำหนดเป็นใช้งานอยู่ (ค้นหา A เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในสถานะคอลัมน์)
  4. หากมี พาร์ติชันไม่มีอยู่ในรายการ ใช้ Fdisk.exe สร้างพาร์ติชันใหม่ และใช้ Format.com เพื่อจัดรูปแบบพาร์ติชันคุณต้องการจากการเริ่มระบบ

   คำเตือน: เมื่อคุณใช้ Fdisk.exe หรือ Format.com สร้างพาร์ติชันใหม่ หรือไดรฟ์ที่ฟอร์แมต คุณสูญเสียข้อมูลใด ๆ บนไดรฟ์หรือพาร์ติชันนั้น
  5. If all the partitions appear in Fdisk.exe, and one is defined as active, proceed to the next step.
 3. Run the SYS command on the hard disk from the EBD or bootable MS-DOS disk. For example, type the following command:
  a:\sys c:
  If you receive the message "System Transferred," remove the disk from drive A and restart the computer. If you receive the same error message after you restart your computer, your hard disk may be configured improperly or damaged.

  If you do not receive the "System Transferred" message, or if you receive an error message, run ScanDisk from the EBD or bootable MS-DOS disk (MS-DOS version 6.20 or later) to check for physical damage on the hard disk by typing the following command:
  a:\scandisk c:
  If you are prompted to perform a surface scan, choose Yes. If ScanDisk reports physical damage on the hard disk, have the hard disk checked by a qualified service professional.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 80304 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbdiskmemory kbscandisk kbmt KB80304 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:80304
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com