"Không có trong b?ng h? đi?u hành" và các thông báo l?i "Không có BASIC ROM"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 80304 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong l?i sau thông đi?p:

 • Thi?u h? đi?u hành
 • Non-h? th?ng đ?a ho?c l?i đ?a
 • Kh?i đ?ng l?i báo chí F1 đ? th? l?i
 • KHÔNG ROM CƠ B?N
 • Lo?i phương ti?n không h?p l?
 • ? đ?a c?ng đi?u khi?n th?t b?i

NGUYÊN NHÂN

Thi?u h? đi?u hành

X?y ra l?i này khi kh?i đ?ng thu âm ch? k? c?a ch? kh?i đ?ng k? l?c phù h?p v?i m?t giá tr? nh?t đ?nh t?i v? trí nh?t đ?nh. Trong trư?ng h?p này, các r?nh ghi kh?i đ?ng không h?p l? và máy tính không th? kh?i đ?ng. L?i này c?ng có th? x?y ra n?u có là không có phân vùng ho?t đ?ng đư?c xác đ?nh trong b?ng phân vùng.

Các h? th?ng đ?a ho?c l?i đ?a

L?i này đư?c t?o ra b?i BIOS c?a máy tính khi khu v?c kinh t? kh?i đ?ng ho?c kh?i đ?ng chính c?a đ?a kh?i đ?ng là b? hư h?i ho?c m?t tích. L?i này có th? c?ng x?y ra n?u thi?t b? kh?i đ?ng đ? đư?c c?u h?nh không đúng trong BIOS. Trong trư?ng h?p này, d? li?u phân vùng có th? h?p l? và không b? hư h?i, nhưng có là không có phân vùng kh?i đ?ng.

Lưu ?: Thư này c?ng x?y ra khi m?t không kh? năng kh?i đ?ng đ?a c?n l?i trong ? a trong khi kh?i đ?ng. N?u b?n nh?n đư?c l?i này, h?y ch?c ch?n là không có đ?a trong lái xe a và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Kh?i đ?ng l?i báo chí F1 đ? th? l?i

L?i này đư?c t?o ra b?i BIOS c?a máy tính khi đ?a c?ng thi?u m?t kh?i đ?ng chính ho?c r?nh ghi kh?i đ?ng, ho?c khi có m?t v?n đ? truy c?p vào ? đ?a kh?i đ?ng.

KHÔNG ROM CƠ B?N

N?u không có không có phân vùng ho?t đ?ng đư?c xác đ?nh, kh?i đ?ng chính tr? v? m?t l?i vào BIOS. Trong m?t s? trư?ng h?p, các m? kh?i đ?ng chính n? l?c đ? đi đ?n ROM cơ b?n khi th?y không có kh? năng kh?i đ?ng đ?a. K? t? khi m?t s? máy tính không có ROM Basic, h? s? hi?n th? m?t không ROM cơ b?n ho?c thông báo l?i. Tin nh?n hi?n th? là ph? thu?c vào BIOS c?a máy tính.

Lo?i phương ti?n không h?p l?

Thông báo l?i này đư?c hi?n th? khi khu v?c kinh t? kh?i đ?ng c?a m?t đ?nh ngh?a phân vùng b? hư h?i. Thông báo l?i b?nh thư?ng nh?n đư?c b?ng cách s? d?ng m?t m?i phân vùng mà không đư?c đ?nh d?ng. Tuy nhiên, n?u khu v?c kinh t? kh?i đ?ng là có b? hư h?ng, phân vùng th? xu?t hi?n chưa đ?nh d?ng h? đi?u hành, và thông báo l?i này t?o ra.

Đ?a c?ng đi?u khi?n th?t b?i

Thông báo l?i này cho bi?t m?t trong hai b? đi?u khi?n đ?a c?ng đ? th?t b?i, b? đi?u khi?n đ?a c?ng không đư?c thi?t l?p đúng trong BIOS, ho?c các b? đi?u khi?n không th? giao ti?p v?i drive(s) kèm theo. Trong trư?ng h?p này, làm không th?c hi?n các bư?c g? r?i dư?i đây. Thay vào đó, tham kh?o ? ki?n các tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i máy tính c?a b?n ho?c liên h? v?i các máy tính nhà s?n xu?t cho bi?t thêm thông tin.

GI?I PHÁP

M?i ngư?i trong s? các thông báo l?i đư?c li?t kê ? trên có th? ch? ra nh?ng v?n đ? khác nhau t? c?u h?nh ph?n c?ng không đúng đ? làm hư h?i phân vùng đ?a c?ng thông tin. Các bư?c sau đây có th? đư?c s? d?ng đ? giúp gi?i quy?t v?n đ?. Tuy nhiên, n?u các bư?c nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, h?y liên h? v?i b?n nhà s?n xu?t ph?n c?ng ho?c có ? d?ch v? b?i m?t d?ch v? đ? đi?u ki?n chuyên nghi?p.

 1. Kh?i đ?ng máy tính b?ng cách s? d?ng đ?a kh?i đ?ng kh?n c?p Windows 95 (EBD) ho?c b?ng cách s? d?ng kh? năng kh?i đ?ng MS-DOS đ?a có ch?a Fdisk.exe, Format.com, Sys.com, và Scandisk.exe (MS-DOS b?n 6.2 x duy nh?t).

  N?u máy tính c?a b?n không kh?i đ?ng t? ? đ?a A, ho?c n?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng li?t kê ? trên khi b?n kh?i đ?ng t? ? đ?a A, Xin vui l?ng liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a máy tính.
 2. S? d?ng Fdisk.exe đ? xem các phân vùng trên đ?a c?ng b?ng cách th?c hi?n các bư?c sau:

  1. Ch?y Fdisk.exe t? EBD hay kh? năng kh?i đ?ng MS-DOS đ?a.

   Lưu ?: N?u đ?a c?ng không đư?c phân vùng b?ng cách s? d?ng Fdisk.exe, s? d?ng các thích h?p bên th? ba ph?n m?m phân vùng đ? xem đ?a c?ng Partition(s). Đ? đư?c hư?ng d?n v? cách s? d?ng các bên th? ba phân vùng ph?n m?m, h?y tham kh?o tài li?u hư?ng d?n c?a ph?n m?m.
  2. Ch?n tùy ch?n 4 (hi?n th? thông tin phân vùng).
  3. N?u các phân vùng đư?c li?t kê, đ?m b?o r?ng phân vùng kh?i đ?ng đư?c đ?nh ngh?a là ho?t đ?ng (nh?n cho m?t a ch? hoa trong t?nh tr?ng c?t.)
  4. N?u không có không có phân vùng đư?c li?t kê, s? d?ng Fdisk.exe đ? thi?t l?p m?i phân vùng và sau đó s? d?ng Format.com đ? đ?nh d?ng phân vùng b?n mu?n đ? kh?i đ?ng t?.

   Chú ?: Khi b?n s? d?ng Fdisk.exe ho?c Format.com đ? t?o m?i phân vùng ho?c đ?nh d?ng ? đ?a, b?n m?t m?i d? li?u trên ? đ?a đó ho?c phân vùng.
  5. N?u t?t c? các phân vùng xu?t hi?n trong Fdisk.exe, và m?t trong đư?c đ?nh ngh?a là ho?t đ?ng, ti?n hành bư?c ti?p theo.
 3. Ch?y l?nh SYS trên đ?a c?ng t? EBD hay kh? năng kh?i đ?ng MS-DOS đ?a. Ví d?, g? l?nh sau đây:
  a:\sys c:
  N?u b?n nh?n đư?c thông báo "H? th?ng chuy?n", lo?i b? đ?a t? Drive a và kh?i đ?ng l?i máy tính. N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t? sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, đ?a c?ng có th? đư?c c?u h?nh không đúng hay b? hư h?i.

  N?u b?n không nh?n đư?c thông báo "H? th?ng chuy?n", ho?c n?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i, ch?y ScanDisk t? EBD hay kh? năng kh?i đ?ng MS-DOS đ?a (MS-DOS phiên b?n 6,20 ho?c m?i hơn) ki?m tra thi?t h?i v?t ch?t trên các đ?a c?ng b?ng cách g? l?nh sau đây:
  a:\scandisk c:
  N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? th?c hi?n m?t quét trên b? m?t, ch?n có. N?u ScanDisk báo cáo thi?t h?i v?t ch?t trên đ?a c?ng, có đ?a c?ng ki?m tra b?i m?t nhà chuyên môn có tr?nh đ? d?ch v?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 80304 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition
 • Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbdiskmemory kbscandisk kbmt KB80304 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:80304
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com