"Stop k??das kodu 0x000000E3 (RESOURCE_NOT_OWNED)" k??da rodas, ja novirz pavedienu m??ina blo???anu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 810038 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Noteiktos stresa apst?k?os, iesp?jams, sa?emsit p?c Rdbss.sys k??das zi?ojumu, ja novirz pavedienu m??ina bezmaksas fiks?t, ka tas vairs nav pieder:
Pietura 0x000000E3 (881d88b8 890548a0 87fd7968 00000003) RESOURCE_NOT_OWNED.
PIEZ?ME: P?d?jais arguments ir vienm?r 00000003.

Tas probl?ma bija s?kotn?ji zi?oja vair?kas lielas Windows 2000 termin??a server? iek?rtas, bet tas ar? var rasties ar Windows 2000, pamatojoties serveriem.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja piem?rojat labojumfails, kas ietver novirz?t?js failus (Mrxsmb.sys un Rdbss.sys). ?? probl?ma rodas, jo ?pa?i, Ja lietojat Q324627 labojumfailu, kas aprakst?ts t?l?k min?tos Microsoft Zin??anu b?zes rakstu:
324627 T?kla failu nevar atv?rt, ja fails ir blo??ts

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu probl?mu, ieg?stiet jaun?ko Microsoft Windows 2000 servisa pakotni. Par papildu inform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
260910 K? ieg?t jaun?ko Windows 2000 servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Uz ??dus failus var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des Centrs:

Vis?s valod?s:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 810038 pakotni t?l?t.

Jap??u NEC:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t 810038 pakotni t?l?t.
Izdo?anas datums: 2003. Gada 31. janv?ris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmanto liel?ko pa?reiz?j? v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejami dien?, ka failu ir gr?matots. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas nor?d?tas ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version     Size   File name
---------------------------------------------------------
05-Nov-2002 14:35 5.0.2195.6114  371,536  Mrxsmb.sys
05-Nov-2002 14:35 5.0.2195.6114  132,944  Rdbss.sys
				

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz". ?? probl?ma pirmo reizi tika labots Microsoft Windows 2000 4. Servisa pakotni.

PAPILDINDORM?CIJA

N?kamaj?s sada??s ir aprakst?ts, labojumfailus, kas rada ?o probl?ma.

Labojumfailus, kas aizst?j 810038

?o labojumfailu aizst?j labojumfails, kas ir aprakst?ts ?aj? rakst?. Ja lietojat k?du no labojumfailu, kas aprakst?ts ?aj? sada?? lejupiel?d?t labojumfails, kas aprakst?ti ?aj? pant?, un p?c tam to lietotu.
 • 315819 STOP 0x50 k??da Mrxsmb.sys iel?d?jot vad?bas ciparpanelis
 • 327498 Failus var ??ist tuk?a ar vec?kiem virzienmain?t?js
 • 327643 Tiek sa?emts k??das zi?ojums "Stop 0x000000CE" beidz??anas laik?
 • 328776 "Stop 0x000000C2" k??da rodas, m??inot aizv?rt failu koplietojam? t?kla viet?
 • 326826 Da?as programmas var b?t l?na, piek??stot failiem koplietojam? t?kla viet?
 • 329175 Rdbss.sys, iesp?jams, p?rtraukt 0xA k??da
 • 321613 Stop 0x0a k??da nt!ExpBoostOwnerThread() Windows 2000 Server
 • 331018 Failus, kas ir liel?ks par 4 GB tiek apcirsti atjauno?anas laik?, ja EMC ier?ce tiek lietota
 • 331484 "Stop 0x00000048" notiek tad, kad j?s p?rtraucat datoru p?rl?ka pakalpojums
 • 330086 Sa?emat k??das zi?ojumu "Stop 0x1E" periodiski sist?m? Windows 2000
 • 324443 Strupsa?eres st?voklis var rasties t?kla novirz?t?js

Labojumfaili, kas ir atk?rtoti

Ja lietojat ?o labojumfailu, ir ?os labojumfailus ir no jauna emit?tas ar modific?tu failu atrib?tiem. Ja tiek izmantoti ?ie labojumfaili, lejupiel?d?t jauno labojumfailu un to atk?rtoti. ?o labojumfailu ir j?b?t p?rb?v?ta atsevi??i, jo tie satur vair?k atkar?gie faili. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows 2000 labojumfailu Datacenter Server, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
265173Datacenter programmas un Windows 2000 Datacenter servera produktu
Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? instal?t vair?kus labojumfailus, ar tikai viens reboot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
296861K? instal?t vair?kus Windows atjaunin?jumus vai labojumfailus, veicot tikai vienu ats?kn??anu
328284 Da?us failus un mapes, kas nav konfigur?ta j?b?t pieejamai bezsaist?, ir cached

Rekviz?ti

Raksta ID: 810038 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Atsl?gv?rdi: 
kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbwin2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB810038 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 810038

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com